Beslut 16 § lönegarantilagen B2

Du som är rekonstruktör eller konkursförvaltare kan använda våra e-tjänster för lönegaranti.

Beslut eller ändring av beslut i lönegaranti

Följande blanketter kan du som är rekonstruktör eller konkursförvaltare använda:

 • Blanketten "Beslut 16 § lönegarantilagen B1" kan du använda för beslut om lönegaranti, både godkännande (bifall) och avslag som rör en arbetstagare.
 • Blanketten "Beslut 16 § lönegarantilagen B2" kan du använda för beslut om lönegaranti som rör flera arbetstagare (endast godkännande).
 • Blanketten "Beslut 16 § lönegarantilagen B3" kan du använda när tidigare beslut ändras.

Beslut 16 § lönegarantilagen B2

Observera

Du kan göra tillägg i blanketterna om enskilda ärenden.

Skicka följande till länsstyrelsen:

 • det första beslutet eller underrättelsen om lönegaranti
 • ett bevis om ditt förordnande som förvaltare eller rekonstruktör.

Så här gör du

Här är instruktioner för hur du ska göra när det gäller olika situationer.

Pågående utmätning av lön med mera

Det är som regel tillräckligt att du som är konkursförvaltare eller rekonstruktör pratar med gäldenären och granskar bokföringen för att undersöka om det finns något  beslut om löneutmätning att ta hänsyn till. Vid tveksamhet bör du kontakta oss.

Skicka en kopia av beslut om pågående löneutmätning och jämkningsbeslut  till länsstyrelsen.

Fyll i från vilken dag semesterersättning kan beviljas till dagen då uppsägningstiden börjar.

Uppsägningslön

Du som är förvaltare eller rekonstruktör ska lämna uppgifterna så att länsstyrelsen kan fastställa hur mycket som ska betalas vid varje utbetalningstillfälle.

Lönebeloppet kan ändras beroende på till exempel sjukdagar, provisioner, övertid och liknande. Du kan komma överens med länsstyrelsen om att lämna lönelistor eller liknande inför varje utbetalningsdag, så att länsstyrelsen kan fastställa ett exakt belopp som ska betalas ut.

Du ska ange lönens förfallodag för att utbetalning inte ska ske dessförinnan (23 § lönegarantilagen).

Mätningsarvode

Du bör särskilt ange om betalningen gäller

 • en avgift som gäldenären hållit inne med före konkursen, och inte levererat till mottagaren
 • en avgift som ska hållas inne av arbetstagarens uppsägningslön.

Semesterersättning under uppsägningstiden

Ersättningen är ofta beroende av uppsägningslönens storlek. Ändras
uppsägningslönen bör du lämna nytt besked även om semesterersättningen.

Du bör skicka semesterlista eller motsvarande till länsstyrelsen om pengar ska skickas till semesterkassan.

Semesterersättningen förfaller när anställningen upphör. Det innebär att den ska betalas ut i samband med sista uppsägningslönen.

Sjuklön, förmåner, pension, traktamente och bilersättning

Uppgifterna här kan omfatta såväl innestående ersättning som ersättning under
uppsägningstiden.

Förmåner med mera (bilförmån, ersättning för försäkringspremie och liknande)

Här anger du andra löneförmåner som ska betalas av lönegarantin. Specificera och fyll i tidsperiod.

Underlag för skatteaavdrag

Länsstyrelsen kan begära in reseräkningar och annat nödvändigt underlag från konkursförvaltaren eller rekonstruktören för att göra rätt skatteavdrag.

Ränta

Om ränta ska betalas ut ska du fylla i

 • procentsats
 • på vilket belopp räntan ska beräknas
 • från vilket datum beräkningen ska ske.

Bestämmelser om ränta på fordringar i konkurs finns i 5 kap. 11 och 12 §§ konkurslagen. För att läsa mer om rätt till ränta på lönegaranti, se SOU 1988:27. Lönegarantin och förmånsrättsordningen, s. 54f, och Prop. 2004/05:57 s. 36.

Maximibelopp

Här ska du fylla i 

 • arbetstagarens hela fordran (jfr 2 § b lönegarantiförordningen)
 • vilken del av arbetstagarens fordran som ska betalas när fordringen är större än maximibeloppet (det vill säga fyra prisbasbelopp som gäller det år
  beslut om företagsrekonstruktion respektive konkurs fattas).

Särskilt avslagsbeslut behöver du normalt inte meddela om det rör belopp över maximigränsen.

I maximibeloppet räknas fordran på pension in. Fordringar som inte ingår i maximibeloppet är kostnader för konkursansökan och kostnader som arbetstagaren blivit ålagd att betala efter det att konkursen skrivits av. Se 8 § lönegarantilagen.

Statistiska centralbyrån: Prisbasbelopp

Förmån som finns kvar under uppsägningstiden

Du kan ange naturaförmåner som finns kvar under uppsägningstiden, till exempel fri bostad, för att rätt skatteavdrag ska kunna göras. Något belopp ska inte betalas av lönegarantin.

Arbete under uppsägningstiden

Om man inte vet hur länge arbetstagaren kommer att utföra arbete för
rekonstruktionsföretaget eller konkursföretaget, skriv ”tills vidare”.

Du bör göra en anmälan till länsstyrelsen om arbetstagaren upphör att arbeta vid en annan tidpunkt under uppsägningstiden. Orsaken är att länsstyrelsen kan begära in försäkran enligt 25 § lönegarantilagen (blankett KFM 9533 och 9533a).

Vid en konkurs gäller att om en arbetstagare fortsätter att arbeta enligt anställningsavtalet, ansvarar konkursboet för fordran på lön med mera för arbete som utförs efter en månad från konkursbeslutet (5 kap. 18 § konkurslagen). Detsamma gäller vid företagsrekonstruktion om arbetstagaren utfört eller borde ha utfört arbete för arbetsgivarens räkning (jfr 7a § första st. lönegarantilagen). Någon lönegaranti kan inte betalas ut för denna tid.

Vid senare beslut om avräkning för inkomst från annan anställning kan arbetstagarens fordran på semesterersättning eller annat komma att rymmas inom maximibeloppet.

Skälen för beslut (i konkurs utan bevakning eller vid företagsrekonstruktion)

Om arbetstagarens hela fordran ska betalas av lönegarantin ska du fylla i skälen för beslutet om bedömningen varit tveksam. Observera att skälen alltid ska redovisas om det finns omständigheter som kunnat leda till annan bedömning, till exempel vid tillämpning av 7 b § lönegarantilagen och 5 kap. 2 § konkurslagen.

Betalas inte hela fordran ut på grund av maximiregeln behöver detta normalt inte motiveras.

När arbetstagarens krav (yrkande) avslås helt eller delvis, ska hens olika krav anges särskilt om det behövs för att besluten och skälen ska vara tydliga.

Om blanketterna B2 och U2 med mera

Du kan använda blankett B2 eller U2 om det finns en fungerande löneadministration hos rekonstruktions- eller konkursföretaget. När du skickar blanketten till länsstyrelsen ska du bifoga en lista med arbetstagarnas namn och personnummer samt uppgifter om det sammanlagda belopp som ska utbetalas. Av lönebeskeden ska framgå alla de uppgifter som länsstyrelsen behöver.

Om en arbetstagare fortsätter att arbeta under uppsägningstiden ansvarar konkursboet för fordran på lön med mera för arbete som utförs efter en månad från konkursbeslutet (5 kap. 18 § konkurslagen). Detsamma gäller vid företagsrekonstruktion om arbetstagaren utfört eller borde ha utfört arbete för arbetsgivarens räkning (jfr 7a § första st. lönegarantilagen). Någon lönegaranti kan inte betalats ut för denna tid.

Blanketterna B2 och U2 kan också användas när förvaltaren eller rekonstruktören betalat lönegarantin i förskott.

Förvaltaren eller rekonstruktören bör använda blanketten B1 eller U1 om driften läggs ner innan all lönegaranti som arbetstagarna är berättigade till betalas ut.

Ändringsbeslut

Om ändring görs i tidigare beslut eller underrättelse ska du använda blanketten B3 eller U3. I dessa blanketter ska du ange det sammanlagda belopp inom maximibeloppet (4 x prisbasbeloppet enligt 9 § lönegarantilagen), som efter ändringsbeslutet ska betalas ut till arbetstagaren.

Beslut, underrättelse, kopior

Konkurs utan bevakning eller företagsrekonstruktion

Du som är förvaltare eller rekonstruktör ska skicka ett undertecknat exemplar eller en bestyrkt kopia av beslutet till länsstyrelsen samma dag som beslutet meddelades, 17 och 18 §§ lönegarantilagen. Kopia av beslutet ska du även skicka till arbetstagaren och oss samma dag som beslutet meddelades, 19 § lönegarantilagen.

Om beslutet enbart omfattar avslag på anspråk av lönegaranti ska du skicka det till arbetstagaren och en kopia till oss (inte till länsstyrelsen).

Konkurs med bevakning

Underrättelse om lönegaranti skickar du till länsstyrelsen. Tidpunkt framgår av 11 och 12 §§ lönegarantilagen.

Delgivning

Endast om ditt beslut resulterar i avslag, helt eller delvis, behöver beslutet delges. Delgivning kan ske genom att beslutet skickas till arbetstagaren med mottagningsbevis. Det är lämpligt att arbetstagaren bekräftar att hen tagit emot en kopia av beslutet.

Förskott

Har du som är förvaltare eller rekonstruktör betalat ut ett förskott, ska du ange hur länsstyrelsen ska betala ut lönegarantibeloppet.

Länsstyrelsernas handläggning

Länsstyrelsens lämnar besked om garantibelopp som betalats ut, dragits av och hållits inne när myndighetens hantering av lönegarantimedel i en konkurs eller en företagsrekonstruktion är avslutad, enligt 9 § andra stycket lönegarantiförordningen (1992:501). Besked om senare betalningar ska länsstyrelsen lämna särskilt.

Berörd länsstyrelse informerar konkursförvaltaren om till vilket konto utdelningen ska betalas. Länsstyrelsen meddelar också gäldenären till vilket konto återbetalning av utbetalad lönegaranti ska ske vid en företagsrekonstruktion. Se även 22 § och 28 § andra stycket lönegarantilagen (1992:497).

Mer information

Det finns ytterligare blanketter som du som är konkursförvaltare kan använda, till exempel "B4 Beslut enligt 8 § LgL". Den är fastställd av Domstolsverket och har beteckning DV 522. Du kan använda den då tingsrätten kräver att en borgenär i ett ärende om lönegaranti ska betala konkurskostnader. De är ersättningsgilla enligt lönegarantilagen.

Även kostnader för konkursansökan omfattas av lönegarantin, men för denna används normalt blankett B1 som under rubriken Övrigt har en särskild rad för detta.