Ordlista

I Kronofogdens ordlista hittar du förklaringar till ord som vi använder i vår verksamhet. Vi strävar efter att uttrycka oss enkelt och begripligt, men trots det finns en del fackord i våra texter. Om du läser ord du inte förstår, kan du ta hjälp av ordlistan. Orden och förklaringarna är också översatta till engelska.

ackord

uppgörelse mellan den som ska betala och den som ska få betalt som ofta innebär att skulden minskas

composition

agreement between the person who is going to pay and the person to be paid, which often reduces the debt

allmänna mål

mål om skulder till stat och kommun

Exempel på allmänna mål är skulder som rör skatter, böter och studiemedel.

Förkortning: a-mål

public cases

cases regarding debts to the central government and municipality

Examples of public cases include debts regarding taxes, fines and student loans.

a-mål

mål om skulder till stat och kommun

Exempel på allmänna mål är skulder som rör skatter, böter och studiemedel.

förkortning av allmänna mål

public cases

cases regarding debts to the central government and municipality

Examples of public cases include debts regarding taxes, fines and student loans.

anbud

erbjudande om köpesumma

offer

purchase price offer

anstånd

beslut som innebär att någon får ytterligare tid på sig att göra något

Exempel på anstånd är att en fysisk eller juridisk person får ytterligare tid på sig att yttra sig, lämna in en handling eller betala en skuld.

respite

decision giving someone additional time to do something

Examples of respites include giving a natural or legal person additional time to give an opinion, submit a document, or pay a debt.

avhysning

Kronofogdens åtgärd för att en hyresgäst eller tidigare ägare ska flytta från en bostad eller lokal

Synonym: vräkning

eviction

The Enforcement Authority's measure to make a tenant or previous owner move out of a home or premises

avlägsnande

åtgärd för att tvinga någon att flytta eller lämna en viss plats

Exempel på avlägsnande är när Kronofogden tvingar en person som bosatt sig utan tillstånd att lämna någons byggnad eller mark.

removal

way to force someone to move or leave a certain place

Examples of removal include when the Enforcement Authority compels a person who has settled without permission to vacate someone's building or land.

avskriva

avsluta ett ärende utan prövning

Exempel på avskriva är att målet avskrivs för att ansökan återkallas.

dismiss

close a case without reviewing it

An example of dismissal is that the case is dismissed because the application is withdrawn.

avvisa

beslut att inte handlägga något av formella skäl

Exempel på avvisa är att vi inte prövar en ansökan för att sökanden inte betalar ansökningsavgiften.

reject

decision to not process a case for procedural reasons

An example of rejection is that we do not review an application because the applicant does not pay the application fee.

befintligt skick

det skick som egendomen är i vid tidpunkten för försäljning

as is

the state the property is in at the time of sale

begränsningsbeslut

beslut att utmäta ett lägre belopp än vad som tidigare beslutats och sedan avsluta löneutmätningen

limitation decision

decision to seize a lower amount than previously decided and then end the attachment of earnings

beneficium

tillgångar som en person vid utmätning får behålla för sin egen och sin familjs försörjning

Exempel på beneficium är pengar till hyra och nödvändiga kläder eller möbler.

non-attachable assets

assets that a person can keep to provide for themselves and their family in case of attachment

Examples of non-attachable assets include money for rent and essential clothes or furniture.

Alternative word/expression: beneficium competentiae

besittning

ägande eller förfogande över egendom

Exempel på besittning är att äga eller förfoga över en tavla eller tv i bostaden, eller ett smycke som man bär.

possession

owning or having the use of property

Examples of possession include owning or having at one’s disposal a painting or TV in the home, or a piece of jewellery that you wear.

bestrida

protestera mot ett krav att betala eller göra något

Synonym: invända

object

object to a demand to pay or do something

betalningsanmärkning

uppgift hos kreditupplysningsföretag om att någon inte har skött sina betalningar

record of non-payment

information to credit-rating agencies that someone has not made their payments

betalningsfastställelse

beslut av Kronofogden eller en domstol om att sälja egendom som används som säkerhet för att betala en skuld

Exempel på betalningsfastställelse är att den fastighet som använts som säkerhet för ett bostadslån ska säljas för att betala lånet.

order for payment

decision by the Enforcement Authority or a court of law to sell property used as collateral to pay a debt

An example of an order for payment is that the real property unit used as collateral for a housing loan shall be sold to pay the loan.

betalningsföreläggande

förenklad process där någon kan få hjälp av Kronofogden att fastställa ett krav

order to pay

simplified process where someone can get help from the Enforcement Authority to determine a claim

betalningsinställelse

offentligt meddelande om att någon, oftast företag, inte tänker betala sina skulder

suspension of payment

public notice that someone, usually a company, will not be paying their debts

betalningssäkring

beslut av en domstol att Kronofogden kan ta egendom som säkerhet, motsvarande någons skulder för skatt, tull eller avgifter till staten

distraint order

decision by a court that the Enforcement Authority may take property as collateral, equivalent to someone's liabilities for tax, customs, or fees and charges payable to the central government

betalningsuppmaning

tillsägelse att betala en skuld

Exempel på betalningsuppmaning är en uppmaning från Skatteverket om att betala en skatteskuld.

request for payment

order to pay a debt

An example of a request for payment is a request from the Swedish Tax Agency to pay a tax debt.

Alternative word/expression: demand for payment

bifalla

besluta att godkänna något

Exempel på bifalla är att vi godkänner en ansökan.

approve

decide to approve something

Examples of approving include approving/granting an application.

Alternative word/expression: grant

borgensman

person som tar på sig ansvaret för att betala ett lån för en annan person, om hen inte betalar

guarantor

person who takes responsibility for paying a loan on behalf of someone else if they don't pay

borgenär

person som ska ha betalt

Synonym: fordringsägare

creditor

person to be paid

delgivning

att en person får del av en handling, till exempel ett krav, som personen vanligtvis ska bekräfta

service of process

that a person receives a document, such as a claim, which the person usually must confirm

delgivningskvitto

bekräftelse som signeras för att visa att en person har tagit emot en handling, till exempel ett krav eller beslut

Synonym: mottagningsbevis

acknowledgement of‏‏‎ ‎receipt

confirmation signed to show that a person has received a document, such as a claim or decision

distansutmätning

när Kronofogden utmäter lös egendom utan att vara på platsen där egendomen finns

Exempel på distansutmätning är att Kronofogden utmäter pengar som Polisen påträffar i sin verksamhet. Ett annat exempel är att Kronofogden utmäter en bil på distans, om bilen finns på en bilverkstad och tillhör en skuldsatt person.

remote attachment

when the Enforcement Authority attaches movable property without being where the property is located

Examples of remote attachment include the Enforcement Authority seizing money that the Swedish Police recover in their activities. Another example is when the Enforcement Authority remotely takes control of a car, if the car is in a car repair shop and belongs to an indebted person.

dödande av förkommen handling

beslut att ogiltigförklara en förlorad originalhandling så att en ny handling kan upprättas

cancellation of lost document

decision to annul a lost original document so that a new document can be drawn up

dömd i mät

att egendom anses vara utmätt och kan säljas, när ett krav som har särskild förmånsrätt i egendomen har fastställts

Exempel på dömd i mät är att en bank, som har panträtt i en fastighet, får sitt krav fastställt i ett beslut (utslag) eller en dom. Fastigheten är då dömd i mät och banken kan begära att Kronofogden säljer den.

attached

that property is considered attached and can be sold, when a claim having special preferential right in the property has been established

Examples of attached include that a bank, which has a mortgage lien on a real property unit, has its claim determined in a decision (verdict) or judgment. The real property unit is then attached and the bank can request that the Enforcement Authority sell it.

egendom

något en person äger

Exempel på egendom är en bil eller fastighet.

property

something a person owns

Examples of property include a car or real property unit.

e-mål

mål om skulder eller skyldighet att göra något till i första hand privatpersoner och företag

Förkortning av enskilda mål

private claims

cases regarding debts or obligation to do something primarily directed at individuals and companies

enskilda mål

mål om skulder eller skyldighet att göra något till i första hand privatpersoner och företag

Förkortning: e-mål

private claims

cases regarding debts or obligation to do something primarily directed at individuals and companies

exekution

genom tvång se till att en person gör något enligt ett utslag eller en dom

execution

forcibly make sure that someone does something based on a ruling or judgment

exekutionstitel

handling som Kronofogden kan verkställa

Exempel på exekutionstitel är en dom, ett utslag eller ett beslut.

enforcement order

document that the Enforcement Authority can enforce

Examples of enforcement order include a judgment, a ruling or a decision.

exekutiv auktion

auktion där Kronofogden säljer någons egendom för att personens skuld ska bli betald

compulsory auction

auction where the Enforcement Authority sells someone's property in order for the person's debt to be paid

Alternative word/expression: public auction 

fast egendom

mark som är indelad i fastigheter

real estate

land divided into real property units

fastighet

ett eller flera avgränsade områden på marken med tillhörande byggnader, skog, vatten med mera

real property unit

one or more demarcated areas on the land with associated buildings, forests, water etc.

filingivare

ingivare som är ansluten till Kronofogdens digitala filtjänster

Exempel på filingivare är inkassoföretag som är anslutna till digitala filtjänster.

Kommentar: För att bli filingivare måste ingivaren lämna in minst 100 ansökningar per år.

file submitter

submitter connected to the Enforcement Authority's digital file services

Examples of file submitters include debt collection companies connected to digital file services.

Comment: To become a file submitter, the submitter must submit at least 100 applications per year.

fordran

krav att någon ska betala

claim

requirement for someone to pay

fordringsägare

person som ska ha betalt

Synonym: borgenär

creditor

person to be paid

fysisk person

enskild människa

natural person

human being

förbehållsbelopp

belopp som en person får behålla vid löneutmätning eller skuldsanering och som ska täcka kostnader för boende och andra levnadskostnader

reserve amount

amount that a person can keep in case of attachment of earnings or debt restructuring and that will cover the cost of housing and other living expenses

förberedelseavgift

avgift för att förbereda en fastighet, en tomträtt, ett skepp eller ett luftfartyg för försäljning

preparation fee

fee for preparing a real property unit, a site leasehold, a ship or aircraft for sale

föreläggande

uppmaning från en myndighet som mottagaren är skyldig att svara eller agera på

order

request from an authority that the recipient must respond to or act on

”Order” is used when the court orders a party to act. For example, an order can be used to request that a party submits additional documents in order for the court to proceed or issue a judgment.

Another word/expression: ”Injuction” is used when a court orders a party to not act. For example, an injuction can be used to stop a sale while awaiting a final judgment.

företagsinteckning/ företagshypotek

företag ställer sin egendom som säkerhet när företaget tar ett lån

floating charge/floating charge on assets

companies provide their property as collateral when the company takes out a loan

företagsrekonstruktion

process som innebär att ett företag får möjlighet att lösa sina ekonomiska problem

company reorganisation

process that gives a company the opportunity to solve its financial problems

förfallodag

den dag en skuld senast ska vara betald

due date

the date by which a debt must be paid

Alternative word/expression: maturity date 

förklaringstid

den tid någon har på sig för att svara

time limit for explanation

period during which someone can provide an explanation

förlikning

uppgörelse mellan parter, ofta i domstol

conciliation

agreement between parties, often in a court of law

Alternative word/expression: settlement 

förpliktelse

skyldighet att betala eller göra någonting

obligation

obligation to pay or do something

förrättning

Kronofogdens undersökning av om det finns egendom som kan tas om hand och säljas för att betala en skuld

executive procedure

The Enforcement Authority's investigation into whether there is property that can be taken possession of and sold to pay a debt

Alternative word/expression: cadastral procedure 

försäljningsavgift

avgift som tas ut när Kronofogden säljer egendom

sales fee

fee charged when the Enforcement Authority sells property

grund

orsak till krav

Exempel på grund är orsaken till ett krav på betalning.

ground

reason for claim

An example of a ground is the reason for a payment demand.

Alternative word/expression: reason

grundavgift

avgift som Kronofogden tar ut i ett ärende om verkställighet

basic fee

fee charged by the Enforcement Authority in an enforcement case

gå i borgen

ta på sig ansvaret för att betala något för en annan person, om hen inte betalar

stand surety

taking responsibility for paying something on behalf of someone else if they don't pay

gäldenär

person som är skyldig pengar

debtor

person who owes money

handräckning

​hjälp av Kronofogden med åtgärder som inte gäller betalning

Exempel på handräckning är att lämna tillbaka eller ta bort egendom.

judicial assistance

help from the Enforcement Authority with measures that do not involve payment

Examples of judicial assistance include returning or removing property.

hemvist

plats där en person bor och oftast är folkbokförd

residence

place where a person lives and usually is registered

indrivet belopp

den summa pengar som kommer in till Kronofogden och som går till betalning av skulder

Kommentar: Indrivet belopp används till exempel i årsredovisningen för att beskriva hur mycket pengar som kommer in från utmätning eller inbetalningar. Det används när Kronofogden tar fram statistik och som ett mått på resultatet.

recovered amount

the amount of money received by the Enforcement Authority that go towards the payment of debts

Comment: Recovered amount is used, for example, in the annual report to describe the amount of money coming in from attachment or payments. It is used when the Enforcement Authority produces statistics and as a measure of the result.

indrivning

åtgärder för att tvinga fram en betalning

collection

measures to force a payment

Alternative word/expression: recovery

ingivare

juridisk person som lämnar in ett större antal av egna eller andras fordringar till Kronofogden

Exempel på ingivare är inkassoföretag som har tillstånd från Finansinspektionen att driva in andras fordringar, samt företag, myndigheter och kommuner som driver in egna fordringar (egeninkasso).

Kommentar: Vad som räknas som ett större antal fordringar varierar från fall till fall.

submitter

legal person submitting a large number of own or others' claims to the Swedish Enforcement Authority

Examples of submitters include debt collection companies authorised by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen) to collect other people's debts, as well as companies, public authorities, and municipalities that collect their own debts (own debt collection).

Comment: What counts as a “large number of claims” varies from case to case.

inhibition

beslut i domstol att Kronofogden tills vidare inte får gå vidare med åtgärder i ett ärende

stay of execution

court decision stating that the Enforcement Authority may not, for the time being, proceed with action in a case

Alternative word/expression: stay of enforcement

inkassoföretag

företag som driver in en egen eller någon annans fordran

debt collection companies

companies that collect their own or someone else's claim

Alternative word/expression: debt collection agency

inkassokostnad

kostnad som ett inkassobolag får ta ut för en skriftlig betalningsuppmaning

collection cost

cost that a debt collection company may charge for a written payment request

Alternative word/expression: debt recovery cost

insolvens

inte kunna betala sina skulder och att denna oförmåga inte är tillfällig

Synonym: obestånd

insolvency

unable to pay one’s debts and this inability is not temporary

inteckna

ställa egendom som säkerhet för lån

mortgage

providing property as collateral for loans

interimistiskt beslut

tillfälligt beslut som gäller omedelbart och tills vidare

interim order

temporary decision that applies immediately and until further notice

intrångsundersökning

undersökning för att säkra bevis om någon gjort intrång i en immateriell rättighet

Exempel på intrångsundersökning är rätten till ett varumärke vid piratkopiering. 

intrusion investigation

investigation to secure evidence if someone has infringed an intellectual property right

An example of an intrusion investigation is the right to a trademark in the case of piracy.

invända

protestera mot ett krav att betala eller göra något

Synonym: bestrida

object

object to a demand to pay or do something

juridisk person

organisation som bland annat kan sluta avtal, äga egendom, ha fordringar eller skulder

Exempel på juridisk person är aktiebolag, stiftelser, kommuner och vissa föreningar.

legal person

organisation that may, among other things, enter into agreements, own property, have receivables or liabilities

Examples of legal persons include limited liability companies, foundations, municipalities and certain associations.

kallelse på okända borgenärer

uppmaning till den som har en fordran att skriftligen anmäla sitt krav för att inte riskera att förlora rätten att kräva det

notice to unknown creditors

invitation to those with a claim to submit their claim in writing to not risk losing the right to make the claim

konkurs

åtgärd som innebär att en juridisk eller fysisk persons affärer måste avslutas och tillgångarna säljas så att pengarna kan delas mellan dem som har fordringar

bankruptcy

measure requiring closing a legal or natural person’s business and selling the assets so that the money can be distributed between those with claims

konkursbo

juridisk person som förvaltar egendom som omfattas av en konkurs

bankruptcy estate

legal person managing property included in a bankruptcy

konkursbouppteckning

sammanställning över bland annat vilka tillgångar och skulder som finns i en konkurs och vilka som har fordringar i konkursen

bankruptcy estate inventory

summary of, among other things, the assets and liabilities in a bankruptcy and who have claims in the bankruptcy

konkursförvaltare

person som en domstol utser för att förvalta ett konkursbo

receiver

person appointed by a court to manage a bankruptcy estate

krav

begäran att någon ska betala eller göra något

claim

request that someone pay or do something

Alternative word/expression: demand

kreditupplysning

upplysning om en persons ekonomiska ställning

credit report

information about a person's financial standing

kungörelse

meddelande eller delgivning som publiceras i Post- och Inrikes Tidningar, i en ortstidning eller på en myndighets anslagstavla

public notice

notice or service of process published in Post- och Inrikes Tidningar, in a local newspaper or on a public authority’s notice board

kvalificerad insolvens

inte kunna betala sina skulder under en längre tid

qualified insolvency

unable to pay your debts for a long time

kvarstad

beslut av domstol som innebär att Kronofogden tar egendom som säkerhet tills domstolsprocessen är klar

sequestration

court decision whereby the Enforcement Authority seizes property as collateral until the court proceedings are concluded

kvittning

räkna av en skuld mot en fordran så att skulden och fordran minskar

set-off

offset a debt against a claim to reduce the debt and claim

köpeskilling

pris som köparen ska betala

purchase price

price to be paid by the buyer

laga kraft

när en dom eller ett beslut inte längre kan överklagas

legally binding

when a judgment or decision can no longer be appealed

Alternative word/expression: res judicata/legal force

lagakraftbevis

intyg som en domstol utfärdar efter att ett beslut inte längre kan överklagas

legal validity certificate

certificate issued by a court after a decision can no longer be appealed

likvidation

avveckling av juridisk person, oftast företag

liquidation

winding-up of a legal person, usually companies

lönegaranti

statlig ekonomisk ersättning till anställd om arbetsgivaren går i konkurs eller vid företagsrekonstruktion

wage guarantee

state financial compensation to an employee if the employer goes bankrupt or in case of company reorganisation

löneutmätning

när Kronofogden tar lön och andra inkomster för betalning av en skuld

attachment of earnings

when the Enforcement Authority seizes earnings and other incomes for payment of a debt

lös egendom

allt som inte är fast egendom

Exempel på lös egendom är en bil eller bostadsrätt.

movable property

everything that is not real estate

Examples of movable property include a car or tenant-owner flat.

lösöre

lösa saker utom pengar, skuldebrev, värdepapper, fordringar, byggnad på ofri grund eller fastighetstillbehör

movable property

movable things except money, promissory notes, securities, claims, building on third-party land or real estate fixtures

Alternative word/expression: chattels/personal property 

lösöreköp

köparen låter egendomen vara kvar hos säljaren, kungör köpet i en ortstidning och registrerar köpet hos Kronofogden

purchase of movable property

the buyer leaves the property with the seller, announces the purchase in a local newspaper, and registers the purchase with the Enforcement Authority

Alternative word/expression: purchase of chattels

mottagningsbevis

bekräftelse som signeras för att visa att en person har tagit emot en handling, till exempel ett krav eller beslut

Synonym: delgivningskvitto

acknowledgement of receipt

confirmation signed to show that a person has received a document, such as a claim or decision

mål

ärende som rör krav på att någon ska betala eller göra något

case

matter regarding requirement for someone to pay or do something

nedsättning

1. villkorlig betalning till Kronofogden för att undvika utmätning

2. minskning av betalningskravet exempelvis genom delbetalning direkt till den som ska ha betalt

deposit/reduction

"deposit": conditional payment to the Enforcement Authority to avoid seizure

"reduction": reduction of the demand for payment, for example by paying instalments directly to the person owed

normalbelopp

ett fastställt belopp som ska täcka vanliga levnadskostnader och som en person får behålla vid löneutmätning eller skuldsanering

normal amount

a fixed amount that shall cover ordinary living expenses and that a person may keep in the event of attachment of earnings or debt restructuring

nyttjanderätt

rätt för en person att använda någon annans egendom

right of use

a person’s right to use someone else's property

Alternative word/expression: usufruct

näringsverksamhet

verksamhet som bedrivs varaktigt, självständigt och i vinstsyfte

Exempel på näringsverksamhet är en enskild firma, ett handelsbolag eller ett aktiebolag.

economic activity

activities carried out on a permanent basis, independently, and for profit

Examples of economic activity include sole trader, partnership, or a limited liability company.

obestånd

inte kunna betala sina skulder och att denna oförmåga inte är tillfällig

Synonym: insolvent

insolvency

unable to pay one’s debts and this inability is not temporary

offentlighetsprincipen

grundläggande princip som innebär att allmänheten har rätt till insyn i och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet

the principle of public access to information

fundamental principle meaning that the public is entitled to transparency and access to information regarding the activities of the central government and municipalities

ombud

person med uppdrag att utföra något för någon annans räkning

Ett exempel är att ett ombud tar emot någons pengar eller för någons talan.

representative

person tasked with doing something on behalf of someone else

One example is that a representative accepts money or speaks on behalf of someone.

Alternative word/expression: agent

pant

egendom som lämnas som säkerhet för lån

pledge

property provided as collateral for loans

pantbrev

bevis på att det finns en inteckning i en fastighet, skepp eller luftfartyg som kan användas som säkerhet vid lån

mortgage deed

proof that there is a mortgage on a real property unit, ship, or aircraft that can be used as collateral for a loan

preskription

​rätten att kräva in en skuld upphör när en viss tid har gått

limitation

the right to collect on a debt ceases when a certain period has passed

referensränta

räntesats som fastställs en gång per halvår av Riksbanken

reference rate

interest rate determined once every six months by the Riksbank

regresskrav

krav från en person eller ett företag som betalat någon annans skuld

claim for recourse

claims of a person or company that has paid someone else's debt

regressrätt

rätten för någon som betalat en annan persons skuld att få betalt från den som var betalningsskyldig

right of recourse

the right of someone who has paid another person's debt to be paid by the person liable for payment

restföring

när statliga skulder lämnas till Kronofogden för indrivning

arrears reporting

when debts to the central government are handed over to the Enforcement Authority for debt recovery

Alternative word/expression: residual/request for recovery

retentionsrätt

rätt för en borgenär att hålla kvar egendom som säkerhet för en obetald fordran

possessory lien

a creditor's right to keep property as collateral for an unpaid claim

sekretess

förbud att avslöja en uppgift muntligen, skriftligen eller på något annat sätt

confidentiality

ban from revealing information orally, in writing or in other ways

servitut

rätt för ägaren av en fastighet att använda en del av en annan fastighet på ett bestämt sätt

Exempel på servitut är rätten att använda en väg eller brunn på en annan fastighet.
easement

right for the owner of a real property unit to use part of another real property unit in a specific way

Examples of easements include the right to use a road or well on another real property unit.

skuld

pengar som någon är skyldig att betala

debt

an obligation to pay money

skuldsanering

beslut som innebär att den som har skulder helt eller delvis befrias från ansvar för skulder som ingår i skuldsaneringen

debt restructuring

decision to relieve the debtor of all or part of the liability for debts included in debt restructuring

Alternative word/expression: debt relief/debt reconstruction

skuldsatt

1. person som står i skuld till någon eller några andra

2. att vara skuldsatt hos Kronofogden innebär att personen har minst en aktiv skuld i våra utsöknings- och indrivningsdatabas

indebted

1. person indebted to one or more persons

2. being indebted to the Enforcement Authority means that the person has at least one active debt in our enforcement and debt recovery database

Alternative word/expression: debtor

solidariskt betalningsansvar

när flera personer är gemensamt ansvariga för att betala en skuld

joint and several liability

when several persons are jointly responsible for paying a debt

ställföreträdare

person som företräder till exempel en annan person eller ett företag

representative

person representing, for example, another person or company

stämningsman

person som fått behörighet av Polismyndigheten att delge handlingar

process server

person authorised by the Swedish Police Authority to serve documents

summarisk process

förenklad process där någon kan få hjälp av Kronofogden att fastställa ett krav om den som kravet riktar sig mot inte invänder

summary process

simplified process where someone can get help from the Enforcement Authority to determine a claim if the person who the claim is made against does not object

Alternative word/expression: summary proceedings

svarande

person som ett krav riktas mot

Exempel på svarande är den som får ett brev med ett krav från Kronofogden. 

defendant

person a claim is made against

An example of a defendant is a person who receives a letter with a claim from the Enforcement Authority.

Alternative word/expression: respondent

säkerhet

garanti för återbetalning av lån

Exempel på säkerhet är ett pantbrev i en fastighet.

security

guarantee for repayment of loans

An example of collateral is a mortgage deed for a real property unit.

Alternative word/expression: collateral 

särskild förmånsrätt

rätt att få betalt före andra om en person har en fordran med säkerhet i egendom och egendomen säljs på grund av konkurs eller utmätning

Exempel på särskild förmånsrätt är ett pantbrev i en fastighet.

special preferential right

right to be paid before others if a person has a claim secured in property and the property is sold due to bankruptcy or attachment

An example of a special preferential right is a mortgage deed for a real property unit.

särskild handräckning

Kronofogdens åtgärd för att få en person att sluta göra något olovligt

Exempel på särskild handräckning är att få en person att lämna någons byggnad eller mark.

special assistance

The Enforcement Authority's measure to make a person stop doing something illegal

An example of special assistance is making a person leave someone's building or land.

säte

ort som räknas som hemvist för en organisation, till exempel ett bolag

registered office

place considered the domicile of an organisation, such as a company

sökande

person som lämnat in en ansökan

Exempel på sökande är en person som ansöker hos Kronofogden om att få ett krav fastställt.

applicant

person who has submitted an application

An example of an applicant is a person who applies to the Enforcement Authority to have a claim established.

tillgång

något av ekonomiskt värde som en person äger eller förfogar över, även inkomster

Exempel på tillgångar är egendom och inkomster som kan användas för att betala en skuld.

asset

something of economic value that someone owns or has a right to use, including income

Examples of assets include property and income that can be used to pay a debt.

tillgångsundersökning

utredning som Kronofogden gör för att hitta tillgångar att utmäta

asset survey

investigation conducted by the Enforcement Authority to find assets to seize

tvistig fordran

skuld det råder oenighet om

disputed claim

debt in dispute

underhandsförsäljning

försäljning på ett annat sätt än genom auktion

Exempel på underhandsförsäljning är att lös egendom säljs genom att begära in anbud och fast egendom säljs genom att anlita en fastighetsmäklare.

private treaty sale

sale made in other ways than by auction

Examples of private treaty sales include movable property sold by calling for offers and real estate sold by engaging an estate agent.

upplupen ränta

ränta som har räknats samman för en viss tid

accrued interest

combined interest for a certain period

uppskattat värde

det pris som Kronofogden bedömer att utmätt egendom kommer att säljas för

estimated value

the price which the Enforcement Authority assesses attached property will be sold for

uppskov

skjuta upp eller senarelägga något

Exempel på uppskov är att någon får mer tid på sig att betala en fordran innan Kronofogden utmäter tillgångar.

deferment

postpone or delay something

An example of deferment is that someone is granted more time to pay a claim before the Enforcement Authority seizes assets.

Alternative word/expression: respite

urkund

skriftlig handling som är källa eller bevis

original document ​

written document that is a source or evidence

Alternative word/expression: record

utmätning

när Kronofogden tar egendom för betalning av en skuld

Exempel på utmätning är löneutmätning.

attachment

when the Enforcement Authority seizes property for payment of a debt

An example of attachment is attachment of earnings.

Alternative word/expression: seizure/distraint 

utmätningsbara tillgångar

egendom som Kronofogden kan utmäta hos den som är skyldig pengar

attachable assets

property that the Enforcement Authority can seize from the person who owes money

utredningsrapport

rapport som visar att den som ska betala en skuld saknar tillgångar som går att utmäta för att betala hela skulden

investigation report

report showing that the person liable to pay a debt lacks assets that can be seized to pay the entire debt

utslag

​Kronofogdens beslut om att någon är skyldig att betala eller göra något

verdict

The Enforcement Authority's decision that someone must pay or do something

Alternative word/expression: decision/ruling 

utsökning

Kronofogdens åtgärd för att driva in en skuld

Exempel på utsökning är att utmäta lön.

enforcement

The Enforcement Authority's measure to collect a debt

An example of enforcement is attachment of earnings.

utsökningsavgift

avgift för att driva in en fordran

enforcement fee

fee for recovering a claim

vanlig handräckning

Kronofogdens åtgärd för att en person ska göra något, till exempel flytta eller lämna tillbaka egendom

ordinary assistance

The Enforcement Authority's measure to make a person do something, such as moving or returning property

verkställighet

​Kronofogdens åtgärd för att med tvång genomföra ett beslut, en dom eller ett utslag.

Exempel på verkställighet är att utmäta egendom för att betala en skuld eller vräka en person från en fastighet.

enforcement

The Enforcement Authority's measure to forcibly implement a decision, judgment, or ruling

Examples of enforcement include seizing property to pay a debt or evicting a person from a real property unit.

vite

belopp som någon ska betala om personen inte följer ett beslut eller begäran

penalty payment

amount to be paid by someone if the person does not comply with a decision or request

vräkning

Kronofogdens åtgärd för att en hyresgäst eller tidigare ägare ska flytta från en bostad eller lokal

Synonym: avhysning

eviction

The Enforcement Authority's measure to make a tenant or previous owner move out of a home or premises

växelprotest

bevis från en myndighet om att en skuldförbindelse inte har lösts in eller betalats i tid

protest of a bill

evidence from a public authority that a promissory note has not been redeemed or paid on time

yrka

begära

claim

request

återkallelse

meddelande om att ta tillbaka sin ansökan hos Kronofogden

withdrawal

notice to withdraw an application with the Enforcement Authority

återtagning

när en säljare får tillbaka en vara med hjälp av Kronofogden, till exempel för att köparen inte skött betalningen

repossession

when a seller recovers a product with the help of the Enforcement Authority, for example because the buyer has not managed the payment

återvinning

begäran om att tingsrätten ska ändra Kronofogdens beslut om att fastställa ett krav

application for re-trial

request for the district court to change the Enforcement Authority’s decision to establish a debt or a claim

Alternative word/expression: reopening

överklaga

begära att tingsrätten ska pröva Kronofogdens beslut

appeal

request the District Court to review the Enforcement Authority’s decision

överskuldsatt

person som själv upplever att hen inte kan betala sina skulder eller har återkommande problem med att betala sina räkningar

over-indebted

person who feels that they are unable to pay their debts or have recurring problems paying their bills