Hjälp oss att förbättra webbplatsen – svara på vår enkät!

Ja, tack Nej, tack

Förlorad originalhandling (dödande av förkommen handling)

Om du har förlorat en originalhandling kan du ansöka om dödande av förkommen handling. Vi kan då besluta att ogiltigförklara originalhandlingen så att en ny handling kan upprättas. Syftet är att säkerställa att du har rätt till det som handlingen beskriver.

Du måste visa skuldebrevet i original om du vill att vi ska driva in en skuld enligt en dom eller ett beslut (utslag). Har du inte kvar skuldebrevet kan du ansöka om dödande av förkommen handling.

Så här ansöker

Du kan ansöka genom att använda blanketten ”Ansökan – Dödande av förkommen handling” eller genom att skriva ett vanligt brev.

Ansökan dödande av förkommen handling

Det här gör vi

Vi handlägger ansökningar om

 • löpande skuldebrev
 • växlar
 • dokument som ger innehavaren rätt att få ut last från ett fartyg, så kallade konossement
 • bankbok
 • check
 • postväxel
 • livförsäkringsbrev
 • obligationer med en löptid på högst ett år som har ställts till innehavaren och ges ut av en bank eller ett kreditmarknadsföretag.

Det här gör Lantmäteriet

Lantmäteriet handlägger ansökningar som rör pantbrev och inteckningar i

 • fastighet
 • tomträtt
 • vissa järnvägar.

Lantmäteriet

Det här gör Transportstyrelsen

Transportstyrelsen handlägger ansökningar som rör pantbrev och inteckningar i

 • skepp
 • skeppsbygge
 • luftfartyg.

Transportstyrelsen

Det här gör Bolagsverket

Bolagsverket handlägger ansökningar om

 • företagsinteckningar
 • företagsinteckningsbrev
 • aktiebrev
 • handlingar om rättighet på konto som rör finansiella instrument.

Bolagsverket

Kopia av handlingen eller uppgifter om den

Du måste antingen visa en kopia av den förlorade handlingen eller lämna uppgifter så att handlingen kan identifieras. Lämna uppgifter om

 • vem som är sökande
 • eventuellt ombud för sökanden
 • fullmakt och andra behörighetshandlingar
 • vilken typ av handling som ansökan rör.

Du ska också lämna en kopia av handlingen eller uppgifter som behövs för att handlingen ska kunna identifieras:

 • skuldebrevets nummer
 • belopp
 • när det är utfärdat
 • vem det är utställt till
 • vem som är gäldenär.

Dessutom ska du lämna uppgifter om handlingen, till exempel

 • när du senast hade den
 • var och på vilket sätt du förvarade den
 • om handlingen överlämnats till någon och i så fall till vem
 • om det finns någon annan som kan lämna upplysningar.

Det kostar 375 kronor att ansöka om dödande av förkommen handling. Betala till bankgiro 5053-0963 och fyll i följande uppgifter:

 • namn
 • personnummer på den som ska betala enligt skuldebrevet
 • referensnummer eller liknande.

Skicka din ansökan

Skicka din ansökan till:

Kronofogden
Kundservice
405 16 Göteborg

Vad händer sedan?

Vi annonserar i Post- och Inrikes tidningar om att originalhandlingen är borta och att någon ansökt om dödande av förkommen handling. Det gör vi för att informera

 • den som har upplysningar om handlingen – så att hen kan höra av sig till oss senast ett visst datum (om minst ett och högst två år)
 • den som ska göra något enligt handlingen, till exempel betala.

Om ingen lämnar upplysningar om var handlingen finns inom den bestämda tiden, beslutar vi att handlingen ska dödas.

Vi avslår din ansökan om förutsättningarna för att döda en handling inte är uppfyllda.

Du kan överklaga besluten till tingsrätten inom tre veckor från beslutsdatumet.

Ansök om att driva in skulden när handlingen dödats

När vi har beslutat om dödande av förkommen handling kan du ansöka om att vi ska driva in skulden, det vill säga verkställa beslutet eller domen. Du visar då upp en eventuell kopia av skuldebrevet tillsammans med beslutet om dödande av förkommen handling.

Har du frågor?

Har du frågor är du välkommen att ringa vår kundservice.