Uppdrag och värdegrund

Vi har ett tydligt uppdrag. Vi hjälper den som inte fått betalt och vi ger stöd och råd till den som ska betala. Det är regeringen som varje år bestämmer hur vi ska utföra vårt uppdrag och vad vi ska prioritera.

Det här ska vi göra

Regeringens uppdrag till oss är att vi ska

 • bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn
 • bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv
 • motverka brottslighet.

Uppdraget delar vi med Skatteverket och Tullverket.

Uppdrag från regeringen

Regeringen ger oss vårt uppdrag i förordningen med instruktion för Kronofogdemyndigheten. I regleringsbrevet står det hur vi ska utföra vårt uppdrag och vad vi ska prioritera under året.

Hur gör vi det?

Vi genomför vårt uppdrag genom att se till att den som har rätt att få betalt får det. Det kan vara myndigheter, kommuner, företag eller privatpersoner som ansöker om vår hjälp med att få betalt.

Vi ger även stöd till den som ska betala sina skulder och ser till att betalningar sker på ett rättssäkert sätt. Detta gör vi bland annat genom att arbeta förebyggande, erbjuda skuldsanering och genom att hjälpa till vid tvister som inte rör betalning, till exempel i samband med en vräkning.

Vi tar aldrig ställning för eller emot någon av de inblandade.

Vad gör vi mer?

Men vi gör mycket mer. Här kommer några exempel:

 • Den som är svårt skuldsatt kan ansöka om skuldsanering hos oss. Vi ger stöd så att den skuldsatta kan komma tillbaka till ett liv utan skulder.
 • Vi samverkar med olika myndigheter, företag och organisationer för att minska antalet överskuldsatta i samhället, det vill säga personer som själv upplever att de inte kan betala sina skulder eller har återkommande problem med att betala sina räkningar.
 • Vi granskar konkursförvaltarnas hantering av konkurser.
 • Vi arbetar för att öka kunskaperna om privatekonomi bland unga och vuxna.
 • Vi är inblandade när någon som inte har betalat sin hyra ska vräkas.
 • Vi är en expertmyndighet med stor kunskap om skuldsättningens effekter, både för samhället och för den enskilda individen. Vi stöder och finansierar både egen och extern forskning för att öka vår kunskap.

För dig som vill veta mer

Värdegrund

Värdegrunden styr vårt arbete

Vårt arbete styrs av den gemensamma värdegrund som gäller för alla som arbetar i staten och av vår egen värdegrund.

Statens värdegrund

Statsförvaltningens värdegrund utgår från

 • demokrati
 • rättssäkerhet
 • objektivitet
 • fri åsiktsbildning
 • respekt för alla människors rättigheter
 • effektivitet och service.

Den statliga värdegrunden

Vår värdegrund

Vår egen värdegrund innehåller vår vision, vår verksamhetsidé och våra värdeord.

Vår vision är att alla betalar och ingen blir överskuldsatt.

Vår verksamhetsidé är att arbeta för att de som har rätt att få betalt får det. Men vi ger även stöd till de som ska betala sina skulder och ser till att det sker på ett rättssäkert sätt.

Våra värdeord är: pålitlig, hjälpsam och offensiv.

Årsredovisning i korthet