Årsredovisning 2022

Vi hjälper den som vill få betalt och vi ger stöd och råd till den som ska betala. På så sätt bidrar vi till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag – ett samhälle där skulder och andra krav blir fastställda och indrivna på ett rättssäkert sätt.

Året i siffror

Vårt anslag från staten: 2,1 miljarder.
14,7 miljarder – så mycket drev vi in under året.
Antal inkomna ärenden 2022: 3,4 miljoner.
Hushållens sammanlagda skuldbelopp: 101,5 miljarder.

Vanliga skulder

skatter, fordonsrelaterade skulder, studielån.
Underhållsstöd, lån och andra krediter, brottsrelaterade skulder.
Könsfördelning skuldsatta: 33 % kvinnor, 67 % män.
Antalet skuldsatta i våra register (privatpersoner och företag): 461 000

Mer om året i siffror

  • 2022 var vårt anslag från staten 2,1 miljarder kronor.
  • Vi drev in 14,7 miljarder kronor, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med 2021. Ökningen kan till viss del förklaras av att en enskild person gjorde inbetalningar på drygt en miljard kronor. Pengarna vi driver in går bland annat till att finansiera den offentliga sektorn, till brottsoffer och till andra som behöver vår hjälp med att få betalt.
  • Hushållens totala skuld hos Kronofogden fortsatte att växa under 2022. I slutet av året var den 101,5 miljarder kronor – en ökning med åtta procent jämfört med 2021.
  • Det sammanlagda antalet ärenden som kom in till Kronofogden var 3,4 miljoner. Det är en ökning jämfört med 2021 då antalet var 3,3 miljoner.
  • De krav som kom in handlade i 97 procent av fallen om att få betalt. Vanliga var krav om skatter, fordonsrelaterade skulder, studielån, underhållsstöd, lån och andra krediter och brottsrelaterade skulder. Kundernas väntetid minskade under året, framförallt i processen där vi fastställer krav.
  • 461 000 privatpersoner och företag var skuldsatta hos Kronofogden under 2022. 85 procent av dessa var privatpersoner. Andelen privatpersoner med skulder hos Kronofogden var 3,7 procent av den totala befolkningen, vilket är samma andel som året innan. Av de skuldsatta var 33 procent kvinnor och 67 procent män.

Händelser under året

Med nya regler kan vi utmäta på distans

Nya regler för utmätning har gett oss större möjlighet att utmäta på distans. Polisen kan till exempel säkerställa en utmätning på plats när de påträffar egendom i sin verksamhet – efter samtal med Kronofogden. De nya reglerna har också underlättat arbetet med tillgångsutredningar. Förändringen har snabbt fått ett stort genomslag. Under året uppgick värdet av distansutmätningarna till cirka 33 miljoner kronor.


Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer

Vi har fått utvidgade möjligheter att utmäta medel som ska gå till skadestånd till brottsoffer. Om den som är skadeståndsskyldig har fått ersättning för att ha varit frihetsberövad, kan pengarna gå till att betala skulder till brottsoffer. Krav på skadestånd på grund av brott har också fått företräde vid löneutmätning.


Samverkan stärker vår
förmåga att motverka brottslighet

Vi har i samverkan med andra myndigheter säkerställt cirka 146 miljoner kronor i arbetet mot brott. Vi utvecklar löpande våra metoder för att ytterligare stärka vår förmåga att motverka brottslighet.


Betala skulden med Swish

Sedan februari 2022 kan den som har skulder betala med Swish. Betallösningen gör det enklare för våra kunder att agera i sina ärenden och fördela betalningen mellan olika skulder. 329 miljoner kronor har betalats med Swish under året.


Temavecka om att förebygga vräkningar

Kronofogden ordnade i oktober temaveckan Hemma bäst för hyresvärdar, socialtjänsten och andra lokala aktörer. Syftet var att öka den lokala samverkan och att förebygga vräkningar.


Vi rekryterar där kompetensen finns

Vi fortsätter att utveckla våra flexibla arbetsformer och skapar bättre förutsättningar att rekrytera där kompetensen finns. Det innebär till exempel möjlighet till distansarbete och att fler orter än tidigare kan bli aktuella som hemvist för nya medarbetare.


Nytt uppdrag – tillsyn över företagsrekonstruktörer

Kronofogden har under 2022 fått i uppdrag att utöva tillsyn över rekonstruktörer. Nya regler har gett oss viktiga verktyg i arbetet mot organiserad brottslighet i företagsrekonstruktioner. Skärpta krav på rekonstruktörerna kombinerat med en aktiv tillsyn ska bidra till att en högre andel av rekonstruktionerna lyckas.


Rikskronofogden har ordet

Fredrik Rosengren, rikskronofogde

Vi ger råd och stöd i en orolig tid

2022 var ett omvälvande år. Rysslands invasion av Ukraina har medfört ett stort mänskligt lidande och haft en betydande påverkan på såväl Europa som Sverige. Högkonjunkturen har bytts mot begynnande lågkonjunktur och inflation; höjd ränta samt höga energipriser utmanar hushåll. Många oroliga privatpersoner och företagare har hört av sig till Kronofogden och vi har gjort vårt allra bästa för att ge råd och stöd. Ärendeinflödet har endast ökat marginellt under året, men intresset för privatekonomi och våra frågor har varit stort.

Vi har stärkt vår förmåga att motverka ekonomisk brottslighet

Ekonomisk och grov organiserad brottslighet har under året fortsatt att utmana det svenska samhället. Vi har oförtrutet fortsatt vårt arbete med att motverka denna typ av brottslighet. De förändrade reglerna kring distansutmätning har gett Polisen utökade möjligheter att agera för vår räkning och ta egendom i beslag eller förvar. Förändringen har fått ett stort genomslag. Vi har också utvecklat vår förmåga att upptäcka och agera när Kronofogden riskerar att användas som brottsverktyg.

Kunderna får bättre möjlighet att se, förstå och agera i sina ärenden

Våra kunder har fått allt bättre förutsättningar att på egen hand se, förstå och agera i sina ärenden hos oss. Vi har exempelvis utvecklat ny funktionalitet på Mina Sidor, borgenärer har fått nya möjligheter att agera digitalt och kunderna har fått bättre stöd när de ansöker om betalningsföreläggande. Vi har hållit en hög takt i vårt utvecklingsarbete och arbetet fortsätter med oförminskad styrka under kommande år.

Vi stödjer vräkningsförebyggande arbete

Samhället har ett långtgående ansvar för att så långt som möjligt förhindra att individer vräks från sina hem. Särskilt familjer där det finns barn. Vi har haft fokus på frågan om det vräkningsförebyggande arbetet under året. I oktober anordnade vi en temavecka, Hemma bäst, där vi tillsammans med bland annat socialtjänsten och hyresvärdar diskuterade hur vi bäst samarbetar för att förebygga vräkningar. Temaveckan fick ett stort genomslag.

Hög personalomsättning är en utmaning

Kronofogden har under 2022 haft en ökad personalomsättning i vår verksamhet. Inte i alla delar av verksamheten och inte på alla orter, men på många håll. Den höga personalomsättningen har påverkat årets resultat. En annan konsekvens är att många medarbetare upplever en för hög arbetsbelastning. Under 2023 prioriterar vi att skapa de bästa förutsättningarna för medarbetare och chefer på Kronofogden så att fler stannar längre, trivs och utvecklas på denna samhällsviktiga och fantastiska myndighet.

Läs årsredovisningen i sin helhet här Pdf, 4 MB.