Öppna data (psidata)

Öppna data är information som du kan använda, återanvända och dela med dig av. På så sätt kan andra utveckla den och den kan skapa nytta för fler. Här hittar du vår öppna data.

Har du frågor om vår öppna data kan du kontakta oss.

Öppna data i bokstavsordning

När du klickar på en rubrik i listan nedan kommer du till en ny sida. Under "Du kan komma åt datamängden via dess distributioner" finns vår öppna data som du kan använda.

Antal anmälningar om brottsmisstanke och näringsförbud i konkurstillsynsärenden i Sverigelänk till annan webbplatsStatistiken avser alla konkurser som beslutats av svenska domstolar, inklusive utländska företag och organisationer. Statistiken utgår från avslutade ärenden och fördelar sig på år, antal avslutade konkurstillsynsärenden, antal anmälningar om brottsmisstanke och näringsförbud.

Antal ansökningar om vräkning och hur många som genomförts i Sverigelänk till annan webbplatsStatistiken gäller privatpersoner och är fördelad på år, län, kommun, antal ansökningar om vräkning, antal genomförda vräkningar från 2011.

Antal ansökningar till Kronofogden för att fastställa att en privatperson ska flytta från hyresrätt, lokal eller bostadsrättlänk till annan webbplatsStatistik fördelad på år, län, kommun och antal personer som riskerar vräkning.

Antal betalningsföreläggande som offentlig sektor lämnat till Kronofogdenlänk till annan webbplatsStatistik på antalet betalningsförelägganden som lämnats till Kronofogden från stat, kommun, region (landsting), kommunalförbund med mera.

Statistiken innehåller aktuellt år, månad, fordringsägarens namn och organisationsnummer, antal fordringar, belopp och medianbelopp.

Antal inkomna, avslutade och pågående konkurstillsynsärenden i Sverigelänk till annan webbplatsStatistiken avser alla konkurser som beslutats av svenska domstolar, inklusive utländska företag och organisationer. Informationsmängden innehåller år, månad, antal inkomna, avslutade och pågående konkurstillsynsärenden (vid årets slut, äldre än 24 månader och äldre än 48 månader).

Antal privatpersoner med skulder under indrivning hos Kronofogdenlänk till annan webbplats
Statistik fördelad på kön, åldersintervall, belopp, år, löneutmätning, län och kommun från år 2010. Statistiken omfattar inte företag som har skulder under indrivning.

Antal skuldsaneringsansökningar per månadlänk till annan webbplats
Informationsmängden innehåller år, månad, kön, åldersgrupp, antal e-ansökningar och antal pappersansökningar.

Antal skuldsaneringsansökningar till Kronofogdenlänk till annan webbplats
Statistik fördelad på län, kommun, år och antal ansökningar om skuldsanering.

Antal skuldsatta som funnits i Kronofogdens register i 20 år eller merlänk till annan webbplatsDatamängden beskriver statistik om de skuldsatta fysiska personer som funnits i Kronofogdens register i 20 år eller mer vid varje årsskifte. Vi kan redovisa siffror från 2010 och framåt. Statistiken omfattar år, kommun, län, kön och antal skuldsatta. Statistiken omfattar inte avlidna personer.

Arvoden och slutgrund för konkurstillsynsärenden i Sverigelänk till annan webbplats
Statistiken avser alla konkurser som avslutats av svenska domstolar, inklusive utländska företag och organisationer. Statistiken är fördelad på år, slutgrund, ärendetyp, tingsrätt, begärt arvode av konkursförvaltare, rekommenderat arvode från Kronofogden, beslutat arvode av domstol samt om arvodet är enligt konkursförvaltartaxan.

Fordonsrelaterade skulder hos Kronofogdenlänk till annan webbplats
Statistik om felparkeringsavgift, fordonsskatt, trängselskatt och infrastrukturavgift, fördelat på antal gäldenärer (juridiska och fysiska personer), antal mål, belopp och år. Statistiken avser pågående skulder vid utgången av respektive år.

Ibland anges "ÖVRIGA" istället för län och kommun. Detta beror på avsaknad av folkbokföringskommun, på grund av att personen exempelvis har samordningsnummer.

Försäljning av lösöre hos Kronofogdenlänk till annan webbplats
Informationsmängden innehåller egendom som utmätts och sålts av Kronofogden på våra nätauktioner.

Följande information finns beskriven: egendomstyp, egendom, utropspris, startpris, utlämningsform, försäljningsform, försäljningsort, försäljningsstart, försäljningsslut, betalt belopp och vill ha frakt.

Väntetider hos Kronofogdenlänk till annan webbplats
Genomsnittlig väntetid är hur lång tid det normalt tar för oss att handlägga ditt ärende. Vi kan inte garantera en viss väntetid eftersom den exempelvis är beroende av hur många ärenden vi får in.

Väntetiden för "Från att en betalning kommit in på vårt konto tills den lämnar vårt konto" är ett medelvärde. För spridningen eller mer information, se dokumentation nedan.

Kronofogdens normalbelopplänk till annan webbplats
I normalbeloppet ingår bland annat kostnaden för mat, kläder, hygien, telefon, hushållsel, försäkringar och andra mindre utgifter för tillfälliga behov. Normalbeloppet används tillsammans med boendekostnaden för att beräkna förbehållsbeloppet.

Skuldsaneringsbeslut hos Kronofogdenlänk till annan webbplats
Informationsmängden innehåller beslut om bifall, avslag, avvisning, avskrivning inom skuldsanering. Statistiken redovisas på riksnivå och år från och med 2007, samt på riksnivå, år och kön från 2012.

Statliga fordringar som lämnats in till Kronofogdenlänk till annan webbplats
Informationsmängden innehåller månadsvis information om: år, månad, skuldtyp, fysisk person, juridisk person, antal personer, kön, antal fordringar och belopp.

Informationsmängden innehåller årsvis information om aktuellt år, skuldtyp, fysisk person, juridisk person, antal personer, kön, antal fordringar och belopp.

Den mindre andel statliga fordringar som fastställs via betalningsföreläggande eller dom ingår inte i informationsmängden.

Inlämnade fordringar där antalet män eller kvinnor understiger fem personer redovisas enbart med skuldtyp och belopp.

Ibland anges persontypen "Tillfällig". Detta beror på att personen saknar svenskt personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer.

Så länge är skuldsatta kvar hos Kronofogdenlänk till annan webbplats
Informationsmängden visar antalet privatpersoner som får sin första skuld lämnad till Kronofogden för indrivning samt hur många som finns kvar med skulder över tid.

Informationsmängden innehåller uppgifter om boende i län och kommun, kön, hur många som blev nya gäldenärer under ett år och hur många som är kvar vid varje årsskifte.

Utmätning av överskjutande skatt månadsvislänk till annan webbplats
Informationsmängden innehåller statistik kring hur mycket pengar som mäts ut av den överskjutande skatten som Skatteverket betalar ut.

Följande information finns med: år, månad, län, antal beslut, belopp i kronor.

Fyra gånger per år återbetalas överskott på skattekontot till privatpersoner. Vid dessa tillfällen sker merparten av all utmätning. När det gäller juridiska personer kan utmätning göras varje månad.

Utmätning av överskjutande skatt årsvislänk till annan webbplats
Informationsmängden innehåller statistik kring hur mycket pengar som mäts ut av den överskjutande skatten som Skatteverket betalar ut.

Följande information finns med: år, län, kommun, fysisk eller juridisk person, kön, antal beslut och belopp i kronor.

Kontakta oss

Mejla gärna till oss via vårt mejlformulär. Välj kategori "Övrigt".

Mejlformulär: Ställ din fråga

Vill du veta mera?

Om du vill du veta mer om öppna data och hur vi gick till väga, kan du läsa mer på webbplatsen.

Om öppna data