Öppna data (psidata)

Öppna data är information som du kan använda, återanvända och dela med dig av. På så sätt kan andra utveckla den och den kan skapa nytta för fler. Här hittar du vår öppna data.

Har du frågor om vår öppna data kan du kontakta oss.

Öppna data i bokstavsordning

När du klickar på en rubrik i listan nedan kommer du till en ny sida. Under "Du kan komma åt datamängden via dess distributioner" finns vår öppna data som du kan använda.

Antal anmälningar om brottsmisstanke och näringsförbud i konkurstillsynsärenden i SverigeStatistiken avser alla konkurser som beslutats av svenska domstolar, inklusive utländska företag och organisationer. Statistiken utgår från avslutade ärenden och fördelar sig på år, antal avslutade konkurstillsynsärenden, antal anmälningar om brottsmisstanke och näringsförbud.

Antal ansökningar om vräkning och hur många som genomförts i Sverige
Statistiken gäller privatpersoner och är fördelad på år, län, kommun, antal ansökningar om vräkning, antal genomförda vräkningar från 2011.

Antal ansökningar till Kronofogden för att fastställa att en privatperson ska flytta från hyresrätt, lokal eller bostadsrättStatistik fördelad på år, län, kommun och antal personer som riskerar vräkning.

Antal betalningsföreläggande som offentlig sektor lämnat till Kronofogden
Statistik på antalet betalningsförelägganden som lämnats till Kronofogden från stat, kommun, region (landsting), kommunalförbund med mera.

Statistiken innehåller aktuellt år, månad, fordringsägarens namn och organisationsnummer, antal fordringar, belopp och medianbelopp.

Antal inkomna, avslutade och pågående konkurstillsynsärenden i Sverige
Statistiken avser alla konkurser som beslutats av svenska domstolar, inklusive utländska företag och organisationer. Informationsmängden innehåller år, månad, antal inkomna, avslutade och pågående konkurstillsynsärenden (vid årets slut, äldre än 24 månader och äldre än 48 månader).

Antal privatpersoner med skulder under indrivning hos Kronofogden
Statistik fördelad på kön, åldersintervall, belopp, år, löneutmätning, län och kommun från år 2010. Statistiken omfattar inte företag som har skulder under indrivning.

Antal skuldsaneringsansökningar per månad
Informationsmängden innehåller år, månad, kön, åldersgrupp, antal e-ansökningar och antal pappersansökningar.

Antal skuldsaneringsansökningar till Kronofogden
Statistik fördelad på län, kommun, år och antal ansökningar om skuldsanering.

Antal skuldsatta som funnits i Kronofogdens register i 20 år eller mer
Datamängden beskriver statistik om de skuldsatta fysiska personer som funnits i Kronofogdens register i 20 år eller mer vid varje årsskifte. Vi kan redovisa siffror från 2010 och framåt. Statistiken omfattar år, kommun, län, kön och antal skuldsatta. Statistiken omfattar inte avlidna personer.

Arvoden och slutgrund för konkurstillsynsärenden i Sverige
Statistiken avser alla konkurser som avslutats av svenska domstolar, inklusive utländska företag och organisationer. Statistiken är fördelad på år, slutgrund, ärendetyp, tingsrätt, begärt arvode av konkursförvaltare, rekommenderat arvode från Kronofogden, beslutat arvode av domstol samt om arvodet är enligt konkursförvaltartaxan.

Fordonsrelaterade skulder hos Kronofogden
Statistik om felparkeringsavgift, fordonsskatt, trängselskatt och infrastrukturavgift, fördelat på antal gäldenärer (juridiska och fysiska personer), antal mål, belopp och år. Statistiken avser pågående skulder vid utgången av respektive år.

Ibland anges "ÖVRIGA" istället för län och kommun. Detta beror på avsaknad av folkbokföringskommun, på grund av att personen exempelvis har samordningsnummer.

Försäljning av lösöre hos Kronofogden
Informationsmängden innehåller egendom som utmätts och sålts av Kronofogden på våra nätauktioner.

Följande information finns beskriven: egendomstyp, egendom, utropspris, startpris, utlämningsform, försäljningsform, försäljningsort, försäljningsstart, försäljningsslut, betalt belopp och vill ha frakt.

Kronofogdens normalbelopp
I normalbeloppet ingår bland annat kostnaden för mat, kläder, hygien, telefon, hushållsel, försäkringar och andra mindre utgifter för tillfälliga behov. Normalbeloppet används tillsammans med boendekostnaden för att beräkna förbehållsbeloppet.

Mål befriade från grundavgift som lämnats in till Kronofogden
Informationsmängden innehåller månadsvis information om: år, månad, län, fysisk person, juridisk person, antal personer, kön, antal fordringar och belopp.

Mål befriade från grundavgift innefattar mestadels skadeståndsmål (mer än 90 procent) men även andra måltyper (till exempel underhållsbidrag).

Om antalet fysiska personer understiger fem redovisas enbart skuldbelopp.

I fall av solidariska mål där gäldenärer tillhör olika kategorier redovisas de två, eller fler, gånger. Ibland anges persontypen "Tillfällig". Detta beror på att personen saknar svenskt personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer.

Ibland anges "SAKNAS" istället för län. Detta beror på avsaknad av folkbokföringskommun, på grund av att personen exempelvis har samordningsnummer

Skuldsaneringsbeslut hos Kronofogden
Informationsmängden innehåller beslut om bifall, avslag, avvisning, avskrivning inom skuldsanering. Statistiken redovisas på riksnivå och år från och med 2007, samt på riksnivå, år och kön från 2012.

Statliga fordringar som lämnats in till Kronofogden
Informationsmängden innehåller månadsvis information om: år, månad, skuldtyp, fysisk person, juridisk person, antal personer, kön, antal fordringar och belopp.

Informationsmängden innehåller årsvis information om aktuellt år, skuldtyp, fysisk person, juridisk person, antal personer, kön, antal fordringar och belopp.

Den mindre andel statliga fordringar som fastställs via betalningsföreläggande eller dom ingår inte i informationsmängden.

Inlämnade fordringar där antalet män eller kvinnor understiger fem personer redovisas enbart med skuldtyp och belopp.

Ibland anges persontypen "Tillfällig". Detta beror på att personen saknar svenskt personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer.

Så länge är skuldsatta kvar hos Kronofogden
Informationsmängden visar antalet privatpersoner som får sin första skuld lämnad till Kronofogden för indrivning samt hur många som finns kvar med skulder över tid.

Informationsmängden innehåller uppgifter om boende i län och kommun, kön, hur många som blev nya gäldenärer under ett år och hur många som är kvar vid varje årsskifte.

Utmätning av överskjutande skatt månadsvis
Informationsmängden innehåller statistik kring hur mycket pengar som mäts ut av den överskjutande skatten som Skatteverket betalar ut.

Följande information finns med: år, månad, län, antal beslut, belopp i kronor.

Fyra gånger per år återbetalas överskott på skattekontot till privatpersoner. Vid dessa tillfällen sker merparten av all utmätning. När det gäller juridiska personer kan utmätning göras varje månad.

Utmätning av överskjutande skatt årsvis
Informationsmängden innehåller statistik kring hur mycket pengar som mäts ut av den överskjutande skatten som Skatteverket betalar ut.

Följande information finns med: år, län, kommun, fysisk eller juridisk person, kön, antal beslut och belopp i kronor.

Väntetider hos Kronofogden
Väntetiden, tiden innan vi börjar arbeta med ett ärende och tiden det tar för oss att handlägga, är beroende av flera olika faktorer. Till exempel hur många ärenden vi får in, om ansökan behöver kompletteras, hur snabbt vi får kontakt med motparten eller om vi av någon anledning behöver registrera ett ärende manuellt.

Kontakta oss

Mejla gärna till oss via vårt mejlformulär. Välj kategori "Övrigt".

Mejlformulär: Ställ din fråga

Vill du veta mera?

Om du vill du veta mer om öppna data och hur vi gick till väga, kan du läsa mer på webbplatsen.

Om öppna data