Synpunkter på handläggning

Har du är synpunkter på hur vi handlagt ditt ärende eller hur du blivit bemött kan du vända dig direkt till sektionen som handlägger ditt ärende.

Våra kontaktuppgifter står oftast i det brev du fått från oss. Du kan också ringa vår kundservice så hjälper vi dig att komma rätt.

Andra instanser

Du kan även framföra kritik genom att vända dig till Justitieombudsmannen, JO. De har till uppgift att utöva tillsyn över myndigheter och deras tjänstemän.

Även Justitiekanslern, JK, utövar tillsyn över myndigheter. Om du har lidit skada på grund av att vi handlagt ditt ärende felaktigt kan du begära skadestånd hos JK.

Hur överklagar du?

Vill du överklaga ett beslut ska du

  • göra det skriftligt och
  • i tid – i beslutet står inom vilken tid du ska överklaga.

Det är endast personer som berörs av ett beslut som kan överklaga. Det är viktigt att din överklagan innehåller uppgifter om

  • vilket beslut du vill överklaga
  • varför du tycker att beslutet är fel och vilken ändring du vill ha gjord
  • de bevis du har och vad de ska bevisa – skriftliga bevis ska du skicka med i original eller som styrkt kopia
  • ditt namn
  • person- eller organisationsnummer
  • postadress
  • telefonnummer
  • eventuell mejladress.

Glöm inte

Du eller ditt ombud ska skriva under innan du skickar ditt överklagande till oss. Vi tar emot det, men det är tingsrätten som prövar och fattar beslut.