Överlåtelse av fordran och byte av fordringsägare

Här får du svar på de vanligaste frågorna om överlåtelse av fordran.

Har du övertagit en fordran?

I alla mål där sökanden är en annan än den som står i exekutionstiteln kontrollerar vi att det finns en sammanhängande kedja av överlåtelseavtal.

Du behöver lämna in samtliga överlåtelsehandlingar när du tar över en fordran från någon annan och vill ansöka om verkställighet.

Observera att du måste styrka att varje inskickad sida överensstämmer med originalet. Det gör du genom att vidimera alla sidor.

Ansök om verkställighet

Du ska alltid skicka ansökan om överlåtelse i verkställighet till det inregistreringsteam där gäldenären har sin hemvist, oavsett om överlåtelseavtalen är deponerade eller inte.

Skicka in ansökan och exekutionstiteln samt

 • enkla fordringar
 • orderskuldebrev
 • innehavarskuldebrev
 • in blanco-skuldebrev
 • ansökan om verkställighet när överlåtelseavtal är deponerade.

Läs mer om olika typer av fordringar

Enkla fordringar och orderskuldebrev

Skicka med en skriftlig sammanhängande kedja av överlåtelseavtal om kravet gäller överlåtna enkla fordringar och skuldebrev till viss person eller order.

Överlåtelsekedjan ska omfatta alla överlåtelseavtal från exekutionstitelns uppkomst fram till och med ditt överlåtelseavtal.

Lämna in överlåtelser som gjorts fram till och med in blanco-överlåtelsen om en enkel fordran eller ett orderskuldebrev har överlåtits in blanco.

Har en enkel fordran eller orderskuldebrev överlåtits till innehavaren, ska överlåtelser som gjorts fram till och med överlåtelsen till innehavaren lämnas in.

Innehavarskuldebrev och in blanco-skuldebrev

Du behöver endast lämna in skuldebrevet när ansökan gäller innehavarskuldebrev och in blanco-skuldebrev

Skicka ansökan med avtal till rätt kontor

Det är postnumret till den som ska betala (gäldenärens hemvist) som avgör till vilket kontor du ska skicka ansökan. Fyll i postnumret och klicka på sök.

Skicka ansökan om verkställighet

Deponera överlåtelseavtal hos oss

Har du övertagit fordringar i ett eller flera led kan du deponera dem hos oss. Överlåtelseavtal får ett ärendenummer (ÖVK-nummer) och granskas av oss. Ärendenumret används när vi kommunicerar om överlåtelsekedjan.

 • Du kan deponera överlåtelseavtal utan att det finns något aktuellt mål om verkställighet hos oss.
 • Godkända överlåtelseavtal ligger öppna hos oss tills du meddelar att de ska avslutas.
 • Vill du deponera överlåtelseavtal som inkluderar två eller flera fordringar, måste du särskilt begära detta.
 • Vårt beslut i ett ärende kan alltid omprövas.
 • Vi skickar inte tillbaka deponerade handlingar till dig när ärendet avslutas.
 • Godkänner vi inte en överlåtelsekedja för deponering, avslutar vi ärendet efter kommunikation med dig.
 • Du kan inte överklaga ett förhandsbesked om att en överlåtelsekedja godkänns för deponering eller inte, se förvaltningslagen 32 §.
 • Får en överlåtelsekedja inte godkänt, och du vill överklaga beslutet, måste du lämna in överlåtelsehandlingarna när du ansöker om verkställighet.
 • Lämna inte in den del av överlåtelseavtalet där fordringen framgår (till exempel avtalsbilagan) vid deponering, utan när du ansöker om verkställighet.
 • Deponerar du inte överlåtelseavtal hos oss ska du lämna handlingar som visar förvärvet av den enskilda fordran, när du ansöker om verkställighet.
 • Vi tar inte emot överlåtelseavtal och avtalsbilagor digitalt. De ska lämnas i original eller bestyrkt kopia. Cd-skivor och pdf-filer med överlåtelseavtal, samt bilagor, ska inte lämnas då de kan innehålla uppgifter om personer som inte är föremål för verkställighet.

Så här deponerar du ett överlåtelseavtal

Om du har tagit över två eller fler fordringar har du möjlighet att deponera en kopia av överlåtelseavtalet hos oss.

Skicka handlingarna till:

Inreg i Kalmar
Box 925
391 29 Kalmar

”Utdrag ur en avtalsbilaga" betyder att du kopierar en del av bilagan. Med ”transumt ur” menas att du i detta fall skriver av en del av avtalsbilagan.

På handlingen ska du ange följande:

”Utdrag/transumt ur avtalsbilaga nr XX till avtal mellan A-bolaget, org.nr, och B-bolaget, org.nr, av den ÅÅÅÅMMDD.”

Till exempel:

”Utdrag av aktuell fordran i form av fotokopia eller avskrift.

Bestyrkes:

N N______________

Namnförtydligande”

Offentlighet och sekretess som rör deponerade överlåtelseavtal

Deponerar du ett överlåtelseavtal omfattas det inte av sekretess. Orsaken är att ärendet om deponering inte är ett mål eller ärende om utsökning och indrivning. En begäran om att få ut överlåtelseavtalen i ett utsökningsmål ska prövas med stöd av 34 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Du kan dölja valda delar av överlåtelseavtalen så att eventuella affärshemligheter inte syns i de handlingar som du skickar till oss. Vi behöver vid vår prövning bara ha tillgång till uppgifter om

 • avtalsparter
 • datum för undertecknande av överlåtelsen
 • namnunderskrifterna
 • att överlåtelsen omfattar vissa eller samtliga fordringar.

När överlåtelseavtalet är deponerat

I dessa fall kan du hänvisa till den godkända överlåtelsekedjan genom att ange ärendenumret och bifoga styrkt utdrag ur avtalsbilagan där det framgår att fordran omfattas av överlåtelsen. Vi behöver bara uppgifter om den aktuella gäldenären och du ska därför dölja övriga fordringsanspråk.

Maskinell ändring i pågående mål

Du kan begära byte av fordringsägare (borgenärsbyte) i ett pågående verkställighetsmål när ditt överlåtelseavtal har fått ett ärendenummer (ÖVK-nummer).

Byte av färre än 100 pågående mål om verkställighet

Lämna din begäran om ändring, samt utdrag ur bilagor (se information om bilagan nedan), till det inregistreringsteam som målet hör till.

Byte av fler än 100 pågående mål om verkställighet

Lämna din begäran om ändring, samt utdrag ur bilagor, till inregistreringen i Kalmar.

Inreg i Kalmar
Box 925
391 29 Kalmar

Följande ska framgå av utdrag av bilagor

I de vidimerade utdragen ur bilagor ska följande framgå:

 • vilket ärendenummer (U-nummer) bilagan tillhör (för kontroll av överlåtelsen)
 • vilken bilaga som utdraget tillhör
 • vilket avtal som bilagan tillhör
 • vilken fordran som avses.

Exempel: ”Utdrag ur bilaga A till avtal om överlåtelse mellan A-bolaget, org.nr och B-bolaget, org.nr, den ÅÅÅÅ-MM-DD”. ”Gäldenärens namn/personnummer, skuldbelopp/referensnummer”.

Bifoga en Excelfil

För att beställa en maskinell ändring behöver du också bifoga en Excelfil med följande information:

 • personnummer
 • ärendenummer (U-nummer)
 • gammal och ny ombudskod
 • ny sökande
 • gammalt och nytt referensnummer
 • ÖVK-nummer.

Mejla Excelfilen och eventuella frågor via vårt mejlformulär. Skriv ”Inreg Kalmar borgenärsbyte” i ämnesraden.

Kontakt för ingivare 

Vi kontrollerar överlåtelsen och bilagor innan vi kan genomföra bytet av fordringsägaren.

Maskinell ändring av ombud och/eller referensnummer

Du kan beställa en ändring av referensnummer eller ombud i pågående mål. Beställningen ska innehålla minst 100 aktuella ärenden. Bifoga en Excelfil med följande information:

 • personnummer
 • ärendenummer (U-nummer)
 • gammal och ny ombudskod
 • gammalt och nytt referensnummer.

Skriv att ändringen avser referensbyte eller ombudsbyte. Mejla Excelfilen via vårt mejlformulär. Skriv ”Inreg Kalmar ombudsändring/referensnummerändring" i ämnesraden.

Kontakt för ingivare