Du vill få betalt

Du kan få hjälp av oss om du anser att någon är skyldig dig pengar. Ansök om betalnings­före­läggande för att få ditt krav fastställt. Den du har ett krav mot får då möjlighet att svara och ta ställning till kravet.

När kan du ansöka?

Du kan ansöka om betalningsföreläggande för de allra flesta skulder mellan privatpersoner eller företag, till exempel vid köp av varor eller tjänster eller om du lånat ut pengar.

Tänk på att ditt krav ska handla om pengar och att sista datum för betalningen ska ha passerat.

Få betalt: Ansökan om betalningsföreläggande

Ansök via e-tjänsten eller på en blankett

Du som är privatperson eller har enskild firma kan ansöka via e-tjänsten. Andra näringsidkare kan ansöka via blankett.

Förbered din ansökan genom att fram uppgifter som du kan behöva. Fyll också i alla uppgifter mycket noggrant så att vi inte behöver komplettera din ansökan.

Du ska lämna många uppgifter

Att ansöka via vår e-tjänst eller på en blankett skiljer sig lite åt, men grunden är att du ska fylla i flera uppgifter.

Uppgifter om dig som söker

Du ska fylla i:

 • personnummer och kontaktuppgifter
 • namn på din firma, om det är den som vill ha betalt
 • eventuella uppgifter om det finns ett ombud.

Uppgifter om den du anser ska betala

Du ska fylla i:

 • personnummer eller organisationsnummer
 • kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer, arbetsgivare)
 • om ditt krav riktar sig mot flera personer/företag kan du i din ansökan fylla i flera namn och kontaktuppgifter.

Uppgifter om kravet

Du kan ha flera krav i en ansökan. Fyll i:

 • det belopp du kräver (exklusive ränta och kostnader)
 • eventuell ersättning för ränta – fram till ansökningsdagen och fram till den dag du får betalt
 • kravets förfallodag, det vill säga det datum då kravet skulle ha varit betalt
 • bakgrunden till kravet, till exempel
  • vad kravet handlar om
  • datum eller period
  • inköpsställe (butik, webbhandel etcera)
  • fakturanummer
  • registreringsnummer, id-nummer
  • varumärke och annat som gör det lätt att förstå vilken skuld det är.

Viktigt beskriva kravet

Beskriv utförligt bakgrunden till ditt krav. Annars kan du behöva komplettera din ansökan och ditt ärende tar längre tid.

Några exempel på hur du kan skriva

”Hyra av personbil med registreringsnummer XXX 001. Uthyrningen skedde i september 20XX enligt avtal från den 1 maj 20XX.”

"Köp av en dator av märke X med id-nummer 123456 i butiken X den X januari 20XX."

"Köp av kläder på XXX.se den ÅÅÅÅMMDD [alternativt med fakturadatum
ÅÅÅÅMMDD]."

"Vård vid XX sjukhus under perioden ÅÅÅÅMMDD–ÅÅÅÅMMDD."

Ersättning för ränta

Du kan begära ersättning för ränta.

Så här gör du

I din ansökan kan du begära ränta för

 • tiden till och med den dag du ansöker om att få betalt
 • tiden fram till att du får betalt.

Räntan kan beräknas enligt

 • 6 § räntelagen (Riksbankens referensränta med ett tillägg på 8 procentenheter)
 • enligt avtal – om du och den du har ett krav mot har skrivit ett avtal och kommit överens om ränta.

Beräkning av skuldränta

Ersättning för kostnader

Du ska begära ersättning för kostnader du haft för att driva in skulden. Exempel på kostnader är ansökningsavgiften och ditt eget eller ombudets arbete.

Du hittar mer information på vår webbplats.

Avgifter och kostnader

Ta ställning

Nu ska du ta ställning till om vi ska driva in ditt krav på betalning, om kravet blir fastställt. Vi kallar det för att begära verkställighet. Om du inte begär verkställighet nu, ansöker du endast om ett beslut (utslag). Beslutet kan du ha som grund för att senare ansöka om verkställighet.

Det kostar 600 kronor per år att ansöka om verkställighet. Avgiften tas i första hand ut av den som kravet riktas mot, men om hen inte kan betala, får du betala avgiften.

Granska

Du ska granska din ansökan och gör eventuella ändringar.

Signera

Du ska signera din ansökan med e-legitimation eller undertecka blanketten med din ansökan. Skicka in digitalt respektive per post.

Våra väntetider

Vill du veta hur lång tid det tar för oss att handlägga ditt ärende?

Väntetider

Vi kontaktar den du har krav mot

Vi skickar ett brev (föreläggande) till den du vill få betalt av. I brevet finns ett mottagningsbevis (delgivningskvitto) som personen/företrädare för företaget ska skriva under och skicka tillbaka. Det är ett bevis på att brevet har kommit fram till mottagaren.

I vissa fall kan du själv ansvara för att personen tar emot brevet med ditt krav. Det kallas för partsdelgivning.

Den du har ett krav på kan agera på olika sätt

Personen/företaget som får brevet med kravet ska svara, ta ställning och agera. Det här kan hända:

 • Personen/företaget betalar hela kravet. Då ska du ta tillbaka ditt krav och vi avslutar ditt mål. I din återkallelse ska du fylla i
  • ärendenumret som målet fått hos oss
  • personnummer eller organisationsnummer på parterna (du och den som ansökan riktas mot är parter).

Du kan ta tillbaka ditt krav via mejl eller brev. Om du skickar brev hittar du adressen här:

Skicka brev eller ansökan: Övriga handlingar

 • Personen/företaget betalar en del av kravet. Då ska du meddela oss det.
 • Personen/företaget säger inte att kravet är fel och betalar inte. Då fattar vi ett beslut (utslag) som säger att personen/företaget ska betala. Skulden är alltså fastställd. I det här läget kan följande inträffa:
  • Du kan begära att vi driver in skulden. Vi gör då en utredning för att se om den som ska betala har pengar eller andra tillgångar. Om personen/företaget saknar tillgångar får du inte betalt. Du behöver däremot betala 600 kronor till oss för att du begärt att vi driver in skulden.
  • Personen/företaget kan begära att domstolen prövar beslutet (utslaget). Det kallas för återvinning. Ärendet går då till en domstol och du behöver betala en avgift. Vi avslutar målet.
 • Personen/företaget invänder mot (bestrider) kravet. Du behöver då ta ställning till om du vill driva ditt ärende vidare till domstol. Om svaret är nej, avslutar vi målet. Om svaret är ja, tar domstolen över målet. Du betalar en avgift till domstolen. Vilken avgift domstolen tar ut beror på hur stor skulden är och hur målet kommer att handläggas.

Sveriges domstolar: Betala ansökningsavgiftlänk till annan webbplats

Läs mer om vad som händer din motpart.

Någon vill att du ska betala

Vi driver in skulden – om du ansöker om vår hjälp

När du ansöker om att få betalt (betalningsföreläggande) ska du ta ställning till om vi ska driva in skulden, om kravet blir fastställt. Om du inte ansöker om verk­ställighet nu, kan du göra det senare. Tar du inte ställning är huvudregeln att vi driver in skulden (verkställer). Läs mer om hur det går till i avsnittet Du vill få ditt krav genomfört.

Driva in en skuld

Om ditt krav riktar sig till ett dödsbo

Om den du anser är skyldig dig pengar är avliden kan du driva ditt krav vidare mot dödsboet. Då ska du komplettera din ansökan med något av följande dokument:

 • en bouppteckning (en förteckning över den dödas ägodelar och skulder). Den ska vara registrerad hos Skatteverket för att vi ska godkänna den och det ska framgå vem som har rätt att företräda dödsboet
 • en dödsboanmälan (ersätter bouppteckning om dödsboet saknar tillgångar)
 • ett beslut om boutredningsman (tingsrätten utser en boutredningsman om dödsbodelägarna inte kommer överens).