Så behandlar vi dina personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma in till oss på olika sätt, till exempel via e-tjänster, blanketter och webbformulär. Personuppgifterna gör att vi kan handlägga ditt ärende på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Vi behandlar dina personuppgifter i våra datasystem i enlighet med lagar och förordningar. Syftet med reglerna är att skydda din personliga integritet.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som hör till en person. Exempel på personuppgifter är namn, adresser, personnummer, bilder och skulduppgifter. Dataskyddsförordningen och vår registerlag reglerar hur vi får behandla dina personuppgifter. 

Personuppgifter i allmänna handlingar

Vi kan lämna ut personuppgifter i allmänna handlingar, om inte sekretess gäller för uppgifterna. Vi kan även lämna ut dina personuppgifter till andra myndigheter som har behov av dem i sin verksamhet.

Dina rättigheter

Enligt reglerna har du rätt att få en skriftlig kopia av personuppgifter om dig som vi behandlar. Du kan få ett registerutdrag – det kostar ingenting, men om du vill ha flera kopior har vi rätt att ta ut en avgift. Du kan även begära att få information digitalt. Skicka din begäran till oss.

Du har dessutom rätt att begära att vi rättar personuppgifter som rör dig och som är felaktiga eller missvisande. Uppgifterna kan exempelvis röra din vilja eller din förmåga att betala dina skulder.

Kan du överklaga?

Om vi beslutar att vi inte kan hjälpa dig har du möjlighet att överklaga vårt beslut och låta en domstol pröva frågan. Hur du överklagar framgår av vårt beslut.