Korta analyser:
Nr 2, 2023

Vräkningar
– utvecklingen sedan 2018

Sedan 2018 har vräkningar ökat, både i antal och i förhållande till folkmängden. Första halvåret 2023 genomfördes 1 403 vräkningar och 345 barn (0–17 år) berördes av dessa. Motsvarande antal första halvåret 2018 var 1 056 vräkningar och 231 berörda barn.

Antalet vräkningar ökar

År 2008 införde den dåvarande regeringen en nollvision för vräkningar av barnfamiljer. Under flera år därefter minskade antalet barn som berördes av vräkning kraftigt.

År 2018 bröts dock nedgången. Antalet berörda barn låg 2018 på 2,08 per 10 000 barn i riket och hade 2022 ökat till 2,62, en ökning med 26 procent. Andelen fall där barn är berörda har dock legat konstant under samma mätperiod. I 12 procent av alla vräkningar är barn berörda.

År 2018 uppmättes 2,48 vräkta per 10 000 vuxna. År 2022 hade den siffran ökat till 3,0 – en ökning med 21 procent.

Vräkningar 2018–2023 per halvår

12 %

I så stor andel av alla vräkningar är barn berörda.

Vräkta per 10 000 invånare 2018–2022

Var tredje som blir vräkt har funnits i Kronofogdens register tio år eller längre

En stor majoritet (68 procent år 2022) av de vräkta är män och genomsnittsåldern ligger på 43 år för män och 45 år för kvinnor. En ensamstående man utan barn är den vanligaste kategorin (58 procent) i gruppen vräkta.

Kön och ålder vräkta 2022

Nästan 6 av 10 vräkta är en ensamstående man utan barn.

Resultaten visar att 19 procent av de vräkta år 2022 hade varit aktiva i Kronofogdens register mindre än ett år. Å andra sidan var 32 procent av de vräkta registrerade hos Kronofogden sedan minst tio år, vilket tyder på att de brottats med långvariga ekonomiska problem och skulder innan de blev vräkta. Vidare visar analysen att 17 procent av de som blev vräkta hade haft skulder hos Kronofogden i 20 år eller längre, så kallade "evighetsgäldenärer". Kvinnor har i genomsnitt varit skuldsatta längre än män när de drabbas av vräkning, tio år jämfört med nio år för män (år 2022).

Antal år i Kronofogdens register vid vräkningen 2022

Genomsnittstid i Kronofogdens register vid vräkningen 2022

Kvinnor: 10 år
Män: 9 år

Jämn könsfördelning där barn är berörda av vräkning

I detta avsnitt undersöker vi eventuella skillnader i vräkningar där barn är berörda och inte. Som nämnts är det en stor övervikt av män totalt sett som blir vräkta. I de fall där barn är berörda är dock könsfördelningen ganska jämn med 53 procent män och 47 procent kvinnor år 2022. Vidare visar statistiken att det är en lägre andel ensamstående i de fall barn är berörda jämfört med vräkningar där barn inte är berörda (75 procent jämfört med 92 procent).

Könsfördelning 2022

Ensamstående 2022

I nästan sex av tio ärenden första halvåret 2023 är det ett allmännyttigt bostadsbolag som lämnat in en ansökan om vräkning, både i de fall barn är berörda och inte. Allmännyttan ägde 26 procent av lägenheterna i flerbostadshus år 2022. Andelen allmännyttiga bolag som sökande har ökat något sedan 2018.

Allmännyttan sökande vid vräkning 2018–2023

Diagram som visar allmännyttan sökande vid vräkning 2018–2023
Fotnot: År 2023 omfattar 1 januari till 30 juni

Hyresskuld är den absolut vanligaste orsaken till vräkning, både när barn är berörda (90 procent), och där barn inte är berörda (79 procent) Andra orsaker till vräkning kan vara störningar, olovlig andrahandsuthyrning och att hyreskontrakt gått ut.

Hyresskuld orsak till vräkningen 2022

Viktigaste resultaten

  • Antalet personer som blir vräkta, samt antalet berörda barn, har ökat sedan 2018, även i förhållande till folkmängden.
  • Det är en högre andel män som blir vräkta totalt sett, men i de fall barn är berörda är könsfördelningen tämligen jämn.
  • Nästan var femte som blir vräkt har funnits i Kronofogdens register mindre än ett år.
  • Var tredje som blir vräkt har funnits i Kronofogdens register tio år eller längre.
  • Kvinnor har i genomsnitt varit skuldsatta längre än män när de drabbas av vräkning.
  • Hyresskuld är den vanligaste orsaken till vräkning.

Relaterad information

Kontakt

Ring presstjänsten: 010-578 98 10

Författare

Pernilla Tollin, analytiker

Davor Vuleta, analytiker