Du vill att hyresgästen eller bostadsrättsinnehavaren ska flytta

Du kan ansöka om vår hjälp med att vräka (avhysa) en hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare. Då ska du ansöka om vanlig handräckning så att du kan få ditt krav fastställt. Den du har ett krav mot får samtidigt möjlighet att svara och ta ställning till kravet.

När kan du ansöka?

Du kan ansöka om vanlig handräckning för att få en hyresgäst, företag eller bostadsrätts­innehavare vräkt från en lägenhet, lokal eller bostadsrätt. De vanligaste orsakerna till att en person eller företag blir vräkt är att hen eller företaget

 • inte betalar hyran eller avgiften
 • stör grannarna
 • vanvårdar lägenheten, lokalen eller bostadsrätten
 • hyr ut i andra hand utan att hyresvärden eller bostadsrättsföreningen har godkänt det eller har en giltig ursäkt.

Du kan i samma ansökan skriva att du vill att någon betalar något och flyttar (vräkning).

Vem kan ansöka via e-tjänsten?

Du som är privatperson eller har enskild firma kan ansöka via e-tjänsten.

Du som är VD eller företrädare med ensam firmateckningsrätt kan skapa, signera och skicka in en ansökan om betalningsföreläggande.

Företrädare som inte har rätt att teckna firma ensam kan skapa och ändra en ansökan som inte är inskickad, om det finns någon annan på firman som har ensam firmateckningsrätt.

E-tjänsten är inte tillgänglig för företrädare i bolag där ingen har ensam firmateckningsrätt.

Vräkning: Ansökan om betalningsföreläggande

Ansök via e-tjänsten eller på en blankett

Förbered din ansökan genom att ta fram uppgifter som du kan behöva. Fyll också i alla uppgifter noggrant så att vi inte behöver komplettera din ansökan.

Du ska lämna många uppgifter

Att ansöka via vår e-tjänst eller på en blankett skiljer sig lite åt, men grunden är att du ska fylla i flera uppgifter.

Uppgifter om dig som söker

Du ska fylla i:

 • personnummer och kontaktuppgifter
 • namn på din firma, om det är den som vill att någon ska flytta
 • eventuella uppgifter om det finns ett ombud.

Uppgifter om den du anser måste flytta

Du ska fylla i:

 • personnummer eller organisations­nummer
 • kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer)
 • om ditt krav riktar sig mot flera personer eller företag kan du i din ansökan fylla i flera namn och kontaktuppgifter.

Uppgifter om kravet

Det är mycket viktigt att du utförligt beskriver bakgrunden till ditt krav. Orsaken är att du annars kan behöva komplettera din ansökan och att ditt ärende tar längre tid.

Du kan ha flera krav i en ansökan. Fyll i:

 • uppgifter om lägenheten eller lokalen och om förråd ingår
 • bakgrunden till kravet och beskrivning av störning, till exempel
  • obetald hyra eller avgift, vilka månader det gäller och datum när hyran eller avgiften skulle ha betalts
  • det belopp personen ska betala för att behålla bostaden eller lokalen (exklusive ränta och kostnader)
  • eventuella fakturanummer
  • på vilket sätt hyres­gästen eller bostads­rätts­innehavaren har stört och när
  • när du upptäckte att hyresgästen eller bostadsrättsinnehavaren hyr ut i andra hand och hur länge andrahands­uthyrningen har pågått
  • beskriv hur hyresgästen eller bostadsrätts­inne­havaren har vanvårdat lägenheten, lokalen eller bostadsrätten.
Några exempel på hur du kan skriva

”Hyra för mars 20XX med förfallodatum XX februari 20XX, fakturanummer XXXX.”.

"Hyresgästen X stör grannarna genom att XXX, trots flera tillsägningar. Störningarna har inträffat följande datum: X januari, X januari och X februari mellan klockan XX.XX och XX.XX."

Bifoga kopior

Du ska bifoga kopior som visar att

 • du informerat socialnämnden – gäller när hyresgästen eller bostadsrättsinnehavaren inte har betalat sin hyra eller avgift eller stör grannarna
 • socialnämnden tagit emot informationen om vräkning.

Om du inte bifogar handlingarna tar det längre tid att behandla din ansökan.

Om du redan har sagt upp hyresgästen eller bostadsrättsinnehavaren bör du också bifoga

 • en kopia av uppsägningen
 • ett bevis på att personen eller företaget har tagit emot uppsägningen (blivit delgiven).

Kostnader du vill ha ersättning för

Du ska begära ersättning för kostnader, exempelvis ansökningsavgiften och ditt eget eller ombudets arbete.

Du hittar mer information på vår webbplats.

Avgifter och kostnader

Ta ställning

Nu ska du ta ställning till om vi ska genomföra vräkningen, om kravet blir fastställt. Vi kallar det för verkställighet.

Du måste aktivt meddela oss om du inte vill att vi ska genomföra (verkställa) beslutet (utslaget). Annars gör vi det. Du kan använda beslutet som grund om du vill ansöka om att genomföra beslutet vid ett senare tillfälle.

Det kostar 600 kronor per år att ansöka om verkställighet. Avgiften tas i första hand ut av den som kravet riktas mot, men om hen inte kan betala, får du betala avgiften.

Du betalar 600 kronor per mål som vi ska genomföra. Om du till exempel ansöker om att någon ska betala något och vräkas (avhysas) betalar du totalt 1 200 kronor.

Observera

Hyresgästen eller bostadsrätts­innehavaren som blir vräkt (svaranden) ska i första hand betala kostnader för exempelvis nedpackning, transport och magasinering av egendom.

Kan inte hyresgästen eller bostadsrättsinnehavaren betala står du som sökande för kostnaderna för nedpackning och transport, men inte för magasineringen.

Du kan behöva betala ett förskott innan vi genomför vräkningen. Du kan också få betala om du vill ha ett speciellt lås i dörren.

Granska

Du ska granska din ansökan och gör eventuella ändringar.

Signera

Du ska signera din ansökan med e-legitimation eller undertecka blanketten med din ansökan. Skicka in digitalt respektive eller per post.

Våra väntetider

Vill du veta hur lång tid det tar för oss att handlägga ditt ärende?

Väntetider

Vi kontaktar den du har krav mot

Vi skickar ett brev, ett föreläggande, till den du anser ska flytta. I brevet finns ett mottagningsbevis (delgivningskvitto) som personen eller företrädare för företaget ska skriva under och skicka tillbaka. Det är ett bevis på att brevet har kommit fram till mottagaren.

I vissa fall kan du själv ansvara för att personen eller företrädaren för företaget tar emot brevet med ditt krav. Det kallas för partsdelgivning.

Den du har ett krav mot kan agera på olika sätt

Den som får brevet kan agera på olika sätt:

 • Personen eller företaget flyttar. Då ska du ta tillbaka ditt krav och vi avslutar ditt mål. I din återkallelse ska du skriva
  • det ärendenummer som målet har fått hos oss
  • personnummer eller organisationsnummer på parterna (du och den som ansökan riktats mot är parter). Du kan ta tillbaka ditt krav via mejl eller brev. Om du skickar brev hittar du adressen här:

Skicka brev eller ansökan: Övriga handlingar

 • Personen eller företaget gör en del av det som står i kravet, till exempel flyttar utan att betala. I så fall ska du meddela oss det också.
 • Personen eller företaget säger inte att kravet är fel och flyttar inte. Då fattar vi ett beslut (utslag) som säger att personen eller företaget ska flytta. Beslutet är fastställt. I det här läget kan följande inträffa:
  • Du kan begära att vi genomför vräkningen. Du betalar en avgift på 600 kronor till oss.
  • Personen eller företaget kan begära att domstolen prövar beslutet (utslaget). Det kallas för återvinning. Ärendet går då till en domstol och du behöver betala en avgift. Vi avslutar målet.
 • Personen eller företaget invänder mot (bestrider) kravet. Du behöver då ta ställning till om du vill driva ditt ärende vidare till domstol. Om svaret är nej, avslutar vi målet. Om svaret är ja, tar domstolen över målet. Du betalar en avgift till domstolen. Vilken avgift domstolen tar ut beror på hur stor skulden är och hur målet kommer att handläggas.

Om du tycker att beslutet (utslaget) är fel

Du kan ansöka om att domstolen ändrar beslutet (utslaget) genom att överklaga till tingsrätten.

Så här överklagar du

Du ansöker skriftligen via mejl eller per post inom tre veckor från dagen för beslutet. Skriv

 • att du vill överklaga beslutet (utslaget) till tingsrätten
 • numret på beslutet
 • varför beslutet är fel och på vilket sätt du vill ändra det
 • dina kontaktuppgifter (namn, personnummer eller organisationsnummer, postadress och telefonnummer).

Underteckna ansökan själv eller genom ombud. Du bör även skicka med handlingar som du anser bevisar att beslutet ska ändras.

Vi skickar din ansökan till domstolen. Domstolen tar inte ut en avgift.

Det här händer din motpart

Läs mer om vad som händer den du anser ska flytta.

Bostadsrättsföreningen eller din hyresvärd vill att du flyttar

Vi genomför vräkningen – om du ansöker om vår hjälp

När du ansöker om att få någon vräkt (avhyst) ska du ta ställning till om vi ska genomföra vräkningen, om kravet blir fastställt. Om du inte ansöker om verkställighet nu, kan du göra det senare. Tar du inte ställning är huvudregeln att vi genomför (verkställer) vräkningen. Läs mer om hur det går till.

Genomföra en vräkning (avhysning)

Frågor och svar

Viktigt!

Se till att din ansökan är komplett, annars tar det längre tid för oss att handlägga din ansökan.