Skuldsanering – så funkar det för dig som är borgenär

Har du krav mot någon som har ansökt om skuldsanering? Då är det viktigt att du anmäler dina krav så att de kommer med i skuldsaneringen. Här får du steg för steg veta hur det fungerar för dig som är borgenär och för den som ska betala (gäldenären).

Du får en översiktlig bild av hur dina och gäldenärens val påverkar skuldsaneringen. Du kan när som helst gå tillbaka och göra nya val. I slutet finns länkar till mer innehåll. Där får du veta hur du kan agera, till exempel för att få betalt i en skuldsanering.

Får du betalt?

Hur mycket du får betalt i en skuldsanering påverkas av

  • betalningsförmågan hos den du har ett krav mot (gäldenären) 
  • storleken på ditt krav i förhållande till den totala skulden.

Du får inte betalt alls om gäldenären lever på existensminimum.

Så går det till när gäldenären ansöker

Gäldenären ansöker om skuldsanering eller skuldsanering för företagare. De skiljer sig åt, till exempel genom att de pågår olika länge. Vi går igenom ansökan och gör en första bedömning av om gäldenären uppfyller kraven för att få skuldsanering.

Om gäldenären inte uppfyller kraven

Vi avslår gäldenärens ansökan

Om gäldenären uppfyller kraven

Gäldenären får ett beslut om att vi har inlett en skuldsanering.

Du får ett brev

I brevet står det att vi har gjort en första bedömning om att gäldenären verkar uppfylla kraven för att få skuldsanering. Beslutet gäller tills gäldenären får ett slutligt beslut. Du kan anmäla dina krav via mejl eller brev, annars får du inte betalt. Gäldenären börjar betala redan nu.

Vi publicerar beslutet om att inleda skuldsaneringen i Post- och Inrikes Tidningar.

Vi fortsätter att utreda gäldenärens ekonomi

Vi vill vara säkra på att gäldenären uppfyller kraven för skuldsanering. Därför gör vi en mer omfattande utredning.

Gäldenären uppfyller kraven_

Du och gäldenären får ett förslag om hur skuldsaneringen ska gå till. Du får veta om du kommer att få betalt och hur mycket i så fall. Normalt ingår alla skulder gäldenären hade när skuldsaneringen inleddes. Du ska svara på förslaget. I brevet står det hur du gör.

Slutligt beslut

Du och gäldenären får ett slutligt beslut. Där står det hur skuldsaneringen ska gå till. Det skiljer sig åt, beroende på om gäldenären får ett beslut om skuldsanering eller beslut om skuldsanering för företagare. Vi kan besluta att gäldenären får skuldsanering även om någon borgenär säger nej.

Du och de andra borgenärerna kan överklaga beslutet till domstolen inom tre veckor från det att vi fattade beslutet. Sedan vinner beslutet laga kraft. Det betyder att det inte längre kan överklagas.

Skuldsanering

Skuldsaneringen pågår vanligtvis i fem år. Du får betalt en gång om året av oss. Varje månad, förutom i juni och december, betalar gäldenären till oss.

Om gäldenärens ekonomi förändras

Både du och gäldenären kan ansöka om att vi ändrar skuldsaneringen, om gäldenärens ekonomi blir sämre eller bättre. Då prövar vi om gäldenären ska betala mindre, mer eller om skuldsaneringen ska avbrytas (upphävas). Om det är du eller en annan borgenär som ansöker om en ändring, kan vi även förlänga skuldsaneringen.

Skuldsanering för företagare

Skuldsaneringen pågår i tre år. Du får betalt en gång per år. Gäldenären betalar minst en sjundedel av prisbasbeloppet per kvartal under hela perioden.

Det är Statistiska centralbyrån (SCB) som varje år räknar fram prisbasbeloppet utifrån prisutvecklingen i Sverige.

Om gäldenärens ekonomi förändras

Både du och gäldenären kan ansöka om att vi ändrar skuldsaneringen, om gäldenärens ekonomi blir sämre eller bättre. Då prövar vi om gäldenären ska betala mindre, mer eller lika mycket. Om det är du eller en annan borgenär som ansöker om en ändring, kan vi även förlänga eller avbryta (upphäva) skuldsaneringen.

Gäldenären uppfyller inte kraven_

Vi avslår gäldenärens ansökan

Det kan ske både före och efter att vi har beslutat att inleda en skuldsanering. Du får ta del av beslutet.

Du kan få pengar från skuldsaneringen

Hade gäldenären en utmätning innan skuldsaneringen inleddes? Då går pengar som gäldenären har betalat i skuldsaneringen till borgenärerna.