Någon vill att du ska göra något

Har du eller ditt företag fått ett brev med ett krav på att göra något (föreläggande), till exempel lämna tillbaka egendom? Då vill den som ansökt (sökanden) att vi beslutar att du ska göra det som står i kravet.

Varför har du fått ett brev med ett krav?

Du eller ditt företag har fått ett brev med ett krav för att vi har fått in en ansökan. Den som ansökt (sökanden) anser att du ska göra något, till exempel lämna tillbaka kameran du lånat, eller flytta din bil. Vi har inte tagit ställning till om sökandens krav är rätt eller fel.

Så funkar det hos oss

Vill du veta hur det går till när du får ett krav om att göra något, till exempel lämna tillbaka kameran du har lånat? Klicka dig fram i vårt verktyg:

Du har fått ett krav – så funkar det

För dig som är under 18 år

Har du fått ett brev med ett krav på att betala eller göra något? Du kan läsa mer om barn och skulder på vår webbplats.

Barn kan få skulder

Det finns två typer av handräckning

Sökanden kan välja mellan vanlig och särskild handräckning om hen anser att du ska göra något. Val av handräckning framgår av kravet du fått och det påverkar dig på några punkter. I tabellen kan läsa om några skillnader.


Här skiljer sig processerna åt

Vanlig handräckning

Särskild handräckning

Du kan svara att du tagit emot kravet och invända mot (bestrida) kravet på Mina sidor

Ja

Ja

Du behöver förklara varför du invänder mot (bestrider) kravet och även framföra bevis

Nej

Ja

Vem beslutar om du invänder mot (bestrider) kravet?

Domstolen (om sökanden vill det)

Kronofogden (efter att sökanden fått yttra sig)

Du är missnöjd med vårt beslut (utslag) – vad gör du?

Du ansöker skriftligen om att domstolen prövar vårt beslut (återvinning). Din ansökan ska ha kommit in till oss inom en månad från beslutsdatumet.

Du överklagar skriftligen och domstolen prövar vårt beslut (utslag). Din överklagan ska ha kommit in till oss inom tre veckor från beslutsdatumet.

Kan vi meddela ett tillfälligt (interimistiskt) beslut som gäller omedelbart, tills du får ett slutligt beslut?

Nej

Ja

Svara först att du har tagit emot brevet

Svara så snart som möjligt på ett av följande sätt:

 • Logga in och svara på Mina sidor.
  Mina sidor
 • Skriv under och skicka in mottagningsbeviset (delgivningskvittot) i svarskuvertet som finns med i brevet.
 • Ring oss (ha gärna brevet till hands under samtalet så att du kan svara på frågor om exempelvis målnummer eller belopp).

Tänk på

Om kravet riktar sig till ett företag ska du som svarar på mottagningsbeviset (delgivningskvittot) vara behörig företrädare.

Observera

Att du svarar betyder inte att du godkänner kravet. Det är ett bevis på att du har tagit emot brevet och vet om att kravet finns.

Om du inte svarar

Vi kan söka upp dig i ditt hem eller på din arbetsplats om du inte svarar att du har tagit emot brevet. Det gör vi för att säkerställa att du eller ditt företag får del av kravet.

Ta ställning och agera i tid

Läs igenom sökandens krav och ta ställning till om du anser att det är rätt eller fel. Du måste agera inom ett visst antal dagar, räknat från den dag du svarar att du har tagit emot kravet. Den tid du har på dig (förklaringstiden) står i brevet du fått. Om du inte agerar kan vi besluta att du är skyldig att göra det som står i kravet.

Agera på något av följande sätt

Du kan agera på flera sätt, beroende på om du anser att kravet är rätt eller fel. Om det är rätt kan du göra det som står i kravet eller inte agera alls. Är kravet fel kan du invända mot (bestrida) kravet. Läs igenom alternativen noga.

Kravet är rätt – du gör det som står i kravet

Gör det som står i kravet, till exempel lämna tillbaka egendom, och meddela oss skriftligen via mejl eller brev när du har gjort det. Sökanden ska ta tillbaka sitt krav och meddela oss. Då avslutar vi målet.

Kravet är rätt – du agerar för sent

Vi beslutar att du är skyldig att göra det som står i kravet. Beslutet (utslaget) skickas till dig några dagar efter att tiden att agera har löpt ut.

Du ska inte bekräfta att du tagit emot beslutet. Det är därför viktigt att du meddelar oss om du har en ny adress så att du får beslutet.

Nu kan sökanden ansöka om hjälp att genomföra (verkställa) beslutet. Du kan då bli skyldig att betala ytterligare avgifter.

Om du anser att beslutet (utslaget) är fel

Vad gör du om du anser att beslutet är fel, till exempel för att du redan har gjort det som står i kravet? Här skiljer sig processerna åt beroende på om kravet gäller vanlig eller särskild handräckning.

Ansök om återvinning vid vanlig handräckning

Vid vanlig handräckning kan du ansöka om att domstolen prövar vårt beslut. Det kallas för att ansöka om återvinning. Ansök genom att skicka in ett mejl eller brev till oss inom en månad från dagen för beslutet. Vi skickar din ansökan till domstolen.

Överklaga till domstolen vid särskild handräckning

Vid särskild handräckning kan du överklaga beslutet till domstolen. Skicka din överklagan till oss. Den ska ha kommit in till oss inom tre veckor från dagen för beslutet.

Ansök om att stoppa åtgärder (inhibition)

När du ansöker om återvinning eller överklagar ett beslut kan du samtidigt ansöka om ett stopp för våra åtgärder – ifall den som har ett krav inte drar tillbaka det. Det kallas för inhibition och innebär att vi inte gör något förrän domstolen har avgjort målet.

Kravet är rätt – du agerar inte

Vi beslutar att du är skyldig att göra det som står i kravet. Beslutet (utslaget) skickas till dig några dagar efter att tiden att agera har löpt ut.

Du ska inte bekräfta att du tagit emot beslutet. Det är därför viktigt att du meddelar oss om du har en ny adress så att du får beslutet.

Beslutet innebär att sökanden genast kan ansöka om vår hjälp med att genomföra (verkställa) kravet. Du kan då bli skyldig att betala ytterligare avgifter.

Kontakta sökanden eller ombudet

Fråga om ni kan komma överens om en annan lösning. Även om ni kommer överens, kan ansökan leda till ett beslut om att du ska göra det som står i kravet. För att undvika det måste sökanden dra tillbaka sitt krav.

Även om sökanden går med på en annan lösning, kan ansökan leda till ett beslut (utslag) om att du ska göra det som står i kravet. För att undvika det måste sökanden dra tillbaka sitt krav.

Kravet är fel – du kan invända (bestrida)

Du kan invända mot kravet genom att skriva

 • att du invänder
 • varför kravet är fel (särskilt viktigt vid särskild handräckning).

Bifoga eventuella skriftliga bevis (om kravet gäller särskild handräckning).

Invänd skriftligen på ett av följande sätt:

 • på Mina sidor – gäller enbart dig som är
  • privatperson
  • VD
  • företrädare med egen firmateckningsrätt
   Mina sidor
 • på mottagningsbeviset (delgivningskvittot) som finns med i brevet
 • i ett mejl
 • i ett brev.

Tänk på att

Du ska inte invända om du och sökanden/sökandens ombud kommer överens om en annan lösning, och du tycker att kravet är rätt.

Du kan invända mot en del av kravet

Gör den del av kravet du anser är rätt. Invänd mot det som är fel. Skriv

 • att du har gjort en del av det som står i kravet
 • vilken del av kravet du tycker är fel
 • varför.

Meddela oss om du gör en del av det som står i kravet.

Observera!

Det är i denna del av processen du ska invända om du anser att kravet är fel. Efter att vi har fattat ett beslut (utslag) måste du vända dig till domstolen för att ansöka om omprövning av vårt beslut (utslag). Det kallas för att ansöka om återvinning eller att överklaga.

Vi meddelar sökanden att du invänder mot kravet eller en del av kravet.

Nästa steg

Därefter ser processen olika ut beroende på om kravet gäller

 • vanlig handräckning – vi lämnar över ditt mål till domstolen som prövar om kravet är riktigt, om sökanden begär det
 • särskild handräckning – ditt mål avgörs av oss, det vill säga vi beslutar om du är skyldig att göra det som står i kravet eller inte, efter att sökanden fått svara.

Att invända kan kosta extra

Du kan bli skyldig att betala sökandens rättegångskostnader (domstolens avgift och andra eventuella kostnader) om ditt mål går till domstolen och du förlorar målet (vid vanlig handräckning).

Om du invänder kan målet lämnas till domstolen

Du kommer i fortsättningen att få del av nya handlingar genom så kallad förenklad delgivning. Det innebär att domstolen anser att du har tagit del av handlingar, utan att du behöver svara.

Så här går det till:

 1. Domstolen skickar handlingar till din senast kända adress. Om handlingarna till exempel kommer i retur, skickar domstolen brevet till din folkbokföringsadress (om det är två olika adresser).

  Domstolen kan också skicka handlingarna digitalt till din digitala brevlåda eller till din mejladress.
 2. Domstolen skickar ett kontrollmeddelande till samma adress nästa arbetsdag, om handlingarna har skickats per post till dig. Om du bara får kontrollmeddelandet, men inte handlingen, måste du snarast kontakta domstolen.
 3. Domstolen anser att du har tagit del av handlingarna två veckor efter att de skickades. Du är till exempel delgiven den 15 april om domstolen skickade det första brevet till dig den 1 april.

Observera

Tänk på det här så länge målet pågår:

 • Meddela domstolen om du byter adress eller andra kontaktuppgifter.
 • Meddela domstolen om du inte kan kontrollera din post, digitala brevlåda eller mejladress minst varannan vecka.
 • Du kan få handlingar med förenklad delgivning, även om ditt mål blir överklagat eller överlämnat till en annan domstol.

Beslut som gäller omedelbart och tills vidare

Vid särskild handräckning kan sökanden begära att en åtgärd ska beviljas omedelbart och fram till att ett slutligt beslut fattas (intermistiskt). Orsaken måste vara att åtgärden inte kan vänta.

Sökanden måste ha mycket stark bevisning – det ska i princip inte finnas något som kan ändra beslutet. Vi kan då fatta ett interimistiskt beslut och genomföra beslutet, utan att först skicka ett krav (föreläggande) till dig.

När beslutet är fattat får du möjlighet att yttra dig. Vi prövar ansökan och beviljar eller avslår den. Ett interimistiskt beslut gäller tills ett slutligt beslut fattas av oss, domstolen eller tills vi omprövat vårt beslut. Du kan överklaga beslutet inom tre veckor från att det har fattats. Domstolen kan då upphäva det interimistiska beslutet.

Om ärendet ska genomföras (verkställas)

Vi kan genomföra (verkställa) ett interimistiskt beslut om särskild handräckning direkt. Vi kan även verkställa ett utslag, som fortfarande går att överklaga (inte har vunnit laga kraft). I vissa fall väljer sökanden/ombudet att begära verkställighet senare.

Vad händer om vi fastställer kravet?

Om du inte gör det som står i kravet beslutar vi alltså att du är skyldig att göra det.

Beslut om att du/företaget ska betala eller göra något (utslag)

Beslutet (utslaget) innebär att sökanden kan ansöka om vår hjälp med att exempelvis få dig att lämna tillbaka någons kamera. Vi säger att vi verkställer beslutet.

Du kan bli ansvarig för att betala avgifter och kostnader som sökanden har haft. Du hittar mer information på webbplatsen.

Avgifter och kostnader

Om du tycker att beslutet (utslaget) är fel

Du kan ansöka om att domstolen ändrar beslutet. Hur du gör beror på om kravet handlar om att du

 • ska betala eller göra något, exempelvis lämna tillbaka egendom (vanlig handräckning) – du ansöker om återvinning
 • har gjort något olovligt, exempelvis bosatt dig på någons mark (särskild handräckning) – du överklagar.

Här kan du läsa mer om att ansöka om återvinning och överklaga:

Du ansöker om återvinning

Ansök om återvinning om du tycker att beslutet är fel. Kravet ska gälla betalning eller att du ska göra något (vanlig handräckning).

Du kan samtidigt ansöka om att tillfälligt stoppa att beslutet genomförs (verkställs). Det kallas för att ansöka om inhibition. Om domstolen säger ja gör vi inget förrän den avgjort målet.

Gör så här

Du ansöker genom att skicka ett mejl eller brev till oss inom en månad från dagen för beslutet. Skriv

 • numret på beslutet och dina kontaktuppgifter
 • att du vill ansöka om återvinning och eventuellt inhibition
 • varför beslutet (utslaget) är fel och på vilket sätt du vill ändra det
 • varför genomförandet av beslutet tillfälligt ska stoppas (gäller om du ansökt om inhibition).

Underteckna ansökan själv eller genom ombud.

Vi skickar din ansökan till domstolen. Domstolen tar inte ut en avgift.

Även sökanden kan överklaga om hen anser att beslutet är fel. Överklagan ska ske inom tre veckor från datumet då vi fattade beslutet.

Du överklagar

Överklaga beslutet till domstolen om du tycker att beslutet är fel. Kravet ska gälla särskild handräckning (att du till exempel stängt av en väg utan lov).

Du kan samtidigt ansöka om att tillfälligt stoppa att beslutet genomförs (verkställs). Det kallas för att ansöka om inhibition. Om domstolen säger ja gör vi inget förrän den avgjort målet.

Gör så här

Du ansöker genom att skicka ett mejl eller brev till oss inom tre veckor från dagen för beslutet. Skriv

 • numret på beslutet och dina kontaktuppgifter
 • att du vill ansöka om överklagan och eventuellt inhibition
 • varför beslutet (utslaget) är fel och på vilket sätt du vill ändra det
 • varför genomförandet av beslutet tillfälligt ska stoppas (gäller om du ansökt om inhibition).

Underteckna överklagan själv eller genom ombud.

Vi skickar din ansökan till domstolen. Domstolen tar inte ut en avgift.

Även sökanden kan överklaga om hen anser att beslutet är fel. Överklagan ska ske inom tre veckor från datumet då vi fattade beslutet.

Betalningsanmärkning

Du kan få en betalningsanmärkning när du har fått ett beslut (utslag) om att du är skyldig att betala eller göra något.

Ett företag kan få en betalningsanmärkning när vi får in en ansökan om betalning. Även beslutet (utslaget) kan ge en betalningsanmärkning för ett företag.

Om du har frågor

Kreditupplysningsföretagen ger betalningsanmärkningar. Vänd dig till dem om du har frågor.