If someone owes you money, we can help

If someone owes you money, we can help you establish the debt. This involves you making an application for a payment injunction.

When can I apply for a payment injunction?

You can use a payment injunction for the majority of debts owed to you by private individuals or businesses. This includes the purchase of goods and services as well as money you have lent.

Bear in mind that your claim must be for money, and that the payment deadline must have passed.

How do I apply?

You kan use the E-service (in Swedish) or the form (in English). If you prefer the form, fill in the form "Application for order to pay/ordinary assistance".

Application for order to pay/ordinary assistance

It is important that you fill in all the personal data, otherwise you may have to add information later and the process will take longer.

You need to state your claim, and the grounds for it, clearly enough that the individual or entity you regard as owing you money will understand what you mean. For example: “Rental of private car with registration number XXX 001. The rental took place in September 2018 under an agreement reached on 1 May 2018.”

Sign your application and post the original. You cannot send your application by fax or email. If you apply via Mina Sidor you sign the application using e-ID.

How much does it cost?

Making the application costs SEK 300. You can request to have that expense reimbursed on your application. You can also include compensation for work by you or your representative, usually SEK 380.

What happens after you have submitted your application?

We send a letter, an injunction, to the individual or entity you want to be paid by, the debtor. The letter includes an acknowledgement of service that the recipient has to sign and return to us. This is proof that the letter was received by the debtor.

In some cases you can deliver the payment injunction yourself. This is known as service by party.

The recipient of the letter can do one of the following:

 • Pay you. If the entire debt is paid you should withdraw your application. This you can do by email or letter on the day you receive payment. If you receive payment for part of the debt you should notify us of this as well.
 • Object to the claim, which is known as contesting it. You then need to decide whether you want to pursue the matter further, in court. If you don’t, we will dismiss the case. If you do, the case will be passed on to the courts. You pay a fee to the court of SEK 600 or SEK 2 500, depending on the size of the debt and on how the case is going to be processed.
 • Neither object to the claim nor pay you. In this case we will issue a decision, a verdict, stating that the individual or entity has to pay what you have claimed. This means that the debt is established, and the matter can proceed in either of two ways:
 • The debtor can object and request a reopening. This means that the case will be handed to a court and you will have to pay a fee. If you don’t pay the fee, the court will declare the verdict no longer valid.
 • You can request execution of the verdict. This means that we begin by investigating whether the debtor has assets. If they don’t have any assets you will not be paid, but you will have to pay us a fee of SEK 600 in addition to previous fees. The general rule in these cases is execution of the verdict by means of attachment, unless you as applicant expressly request that execution not be carried out.

What is the next step?

Once the decision to issue a payment injunction has been made, the general rule is that we begin to recover the debt. This incurs a fee of SEK 600.

We always try to charge the fee to the debtor, but if we are unable to you will be sent an invoice.

You may also want to read about:

Damages

Sammanfattning på svenska

Om någon är skyldig dig pengar – kan vi hjälpa till

Om någon är skyldig dig pengar kan du få hjälp av oss att fastställa skulden. Det gör du genom att ansöka om betalningsföreläggande.

När kan du ansöka om betalningsföreläggande?

För de allra flesta skulder mellan privatpersoner eller företag kan du använda betalningsföreläggande. Till exempel vid köp av varor eller tjänster eller om du lånat ut pengar.

Tänk på att ditt krav ska avse pengar och att sista datum för betalningen ska ha passerat.

Hur ansöker du?

Du fyller i blanketten Ansökan om betalningsföreläggande eller ansöker om betalningsföreläggande via Mina sidor. Det är viktigt att du är noga med att fylla i personuppgifter. Annars kan du behöva komplettera och då kommer det att ta längre tid.

Ditt krav, och grunden för det, ska du ange så tydligt att den du anser är skyldig dig pengar kan förstå vad du menar. Ett exempel kan vara:

”Hyra av personbil med registreringsnummer XXX 001. Uthyrningen skedde i september 2018 enligt avtal från den 1 maj 2018.”

Skriv under din ansökan och skicka in den i original. Du kan inte skicka din ansökan via fax eller mejl. Om du ansöker via Mina sidor signerar du din ansökan med e-legitimation.

Vad kostar det?

Det kostar 300 kronor att ansöka. Den kostnaden kan du begära ersättning för i din ansökan. Du kan också ta med kostnader för ditt eget eller ditt ombuds arbete, normalt 380 kronor.

Vad händer när du lämnat in ansökan?

Vi skickar ett brev, ett föreläggande, till den du vill få betalt av. I brevet finns ett delgivningskvitto som mottagaren ska skriva under och skicka tillbaka. Det är ett bevis på att brevet har kommit fram till den du anser är skyldig dig pengar.

I vissa fall kan du själv ansvara för att delge betalningsföreläggandet, det kallas för partsdelgivning.

Den som får brevet kan agera på olika sätt:

 • Personen betalar till dig. Blir hela skulden betald bör du ta tillbaka din ansökan. Det gör du via mejl eller per brev samma dag som du får betalt. Om en del av skulden betalas bör du meddela oss det också.
 • Personen invänder mot kravet, det vill säga bestrider det. Du behöver nu ta ställning till om du vill driva ditt ärende vidare till domstol. Om svaret är nej, skriver vi av ärendet. Om svaret är ja, tar domstolen över ärendet. Du betalar en avgift till domstolen, 600 eller 2 500 kronor. Vilken avgift domstolen tar ut beror på hur stor skulden är och hur målet kommer att handläggas.
 • Personen säger inte att kravet är fel och betalar inte. Då fattar vi ett beslut: ett utslag som säger att hen ska betala vad du begärt. Skulden är alltså fastställd. I det här läget kan följande inträffa:
  • Personen som ska betala kan invända och begära återvinning. Det innebär att ärendet tas över av domstol och att du behöver betala en avgift. Om du inte betalar avgiften kommer domstolen att besluta att utslaget inte längre gäller.
  • Du kan begära att utslaget ska verkställas. Det innebär att vi först gör en utredning för att se om den som ska betala har tillgångar. Om personen saknar tillgångar får du inte betalt. Du får däremot betala 600 kronor till oss utöver tidigare avgifter. Huvudregeln är att utslaget går vidare till utmätning, om du inte som sökande aktivt avstår från att begära verkställighet.

Vad är nästa steg?

När du fått ett beslut om betalningsföreläggande är huvudregeln att vi börjar driva in skulden. Då tillkommer en kostnad på 600 kronor.

Vi försöker alltid att ta ut avgiften av den svarande, men om det inte går kommer du att få en faktura.