Hjälp oss att förbättra webbplatsen – svara på vår enkät!

Ja, tack Nej, tack

Kom igång med digitala filtjänster

Du som är ingivare eller bedriver kredit­upplysnings­verk­sam­het kan använda våra digitala filtjänster. Här får du veta hur du kommer igång med våra tjänster.

Om våra digitala filtjänster

Du som är ingivare, det vill säga företag och myndigheter som lämnar in stora volymer av egna eller andras fordringar till oss, och kreditupplysningsföretag kan använda våra digitala filtjänster. Syftet med filtjänsterna är att förbättra informationens kvalitet och effektivisera hanteringen av ärenden, både hos dig och hos oss. Det finns flera fördelar för dig.

Sänk dina handläggningskostnader

Med våra tjänster kan du hålla era register uppdaterade på ett kostnadseffektivt sätt och har korrekt information tillgänglig när du behöver den, helt utan pappershantering.

Genom att filer skickas in eller hämtas elektroniskt kan vi tillsammans sänka våra kostnader. Vi spar tid och pengar genom att bland annat undvika utskrifter, kuvertering, porto, skanning och inregistrering.

Snabbare registrering av fordringsuppgifter

I och med den elektroniska hanteringen kan vi snabbare registrera uppgifterna från ansökan eller fordringsanmälan. Det innebär att du snabbare får svar på frågor om fordringsanmälningarna.

Högre kvalitet och säkerhet

Genom att filen skickas elektroniskt minskar vi risken att informationen misstolkas, förändras eller tappas bort.

De tjänster som är tillgängliga är:

 • beslut om betalningsföreläggande
 • verkställighet
 • fordringsanmälan skuldsanering
 • skuldutdrag
 • utdrag i kreditupplysningssyfte
 • utdrag i upphandlingssyfte.

Din verksamhet

För att få tillstånd att använda våra digitala filtjänster ska du som ingivare eller kreditupplysningsföretag vara

 • verksam inom inkasso-, bank- eller kreditupplysningsverksamhet, alternativt att du driver in fordringar som uppstått i den egna verksamheten (egeninkasso)
 • myndighet med behov av information för författningsreglerad verksamhet som gäller tillsyn, lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande prövning
 • bolag som är uppdragsgivare och behöver kontrollera uppdragstagare i upphandlingar.

Det här behöver du ha på plats

Du som är ingivare eller kreditupplysningsföretag ska

 • ha tillstånd för din verksamhet från Integritetsskyddsmyndigheten eller Finansinspektionen
 • se till att du har ett certifikat för behörighet till Skatteverkets e-transport
 • ha tillstånd från oss att använda våra digitala filtjänster eller delar av dem (ett tillstånd för varje tjänst)
 • ha en intressentkod som du får av oss
 • ha genomfört framgångsrika tester av överföringen
  tillsammans med oss och Skatteverket.

Certifikat för säker kommunikation

Kommunikationen mellan oss sker via Skatteverkets portal e-transport och SHS (Spridnings- och hämtningssystemet). För att få behörighet krävs att du har ett certifikat (serverlegitimation) installerat i din dator. Det får du av företaget Expisoft AB mot en avgift.

Läs mer om certifikatet och hur ansökan går till:

E-transport

Intressentkod

Du behöver en intressentkod från oss. Den kan du använda för flera tjänster.

Ansök om intressentkoden samtidigt som du ansöker om att använda våra digitala filtjänster. Vid behov kan du få ytterligare intressentkoder (underkoder) anslutna till huvudintressentkoden.

Läs mer om intressentkod:

Intressentkod

Test och villkor för filtjänsterna

Du som är ingivare gör tillsammans med oss och Skatteverket ett gemensamt test av filöverföringen. Vi kan avbryta testerna om du har stora brister i ditt system eller om du inte skickar in korrekta filer. Vi återupptar testerna när du har åtgärdat bristerna. Den systemutvecklare som du har involverat bör medverka under testerna.

Test av tjänsterna

Vi kontaktar dig i samband med testerna. Du får nödvändig information för att genomföra testet.

Det här gäller för de olika tjänsterna

Du behöver uppfylla flera krav för att kunna använda våra filtjänster.

Generella krav för att du ska få ansluta till våra filtjänster

Du ska

 • ha lämnat in minst 100 skriftliga ansökningar per år
 • inte ha några obetalda fakturor till oss.

Generella krav när du har anslutit till våra filtjänster

Du ska

 • skicka in minst 100 ansökningar via fil per år
 • se till att informationen i de inkomna filerna är av god kvalitet och är rättssäkra
 • läsa kvittensfiler och omgående rätta eventuella avvisade filer
 • inte ha några obetalda fakturor till oss.

Stänga av filtjänster

Om du inte uppfyller något av de generella kraven kan vi stänga av en eller flera filtjänster för dig.

Beslut om betalningsföreläggande

Du som vill använda filtjänsten beslut om betalningsföreläggande ska uppfylla någon av följande förutsättningar:

 • bedriva egeninkasso
 • ha tillstånd från Finansinspektionen att bedriva inkassoverksamhet
 • ha tillstånd från Finansinspektionen att bedriva bankverksamhet.

Verkställighet

Du som vill använda tjänsten verkställighet ska uppfylla någon av följande förutsättningar:

 • bedriva egeninkasso
 • ha tillstånd från Finansinspektionen att bedriva inkassoverksamhet
 • ha tillstånd från Finansinspektionen att bedriva bankverksamhet.

Fordringsanmälan skuldsanering

Du som vill använda tjänsten fordringsanmälan skuldsanering ska:

 • bedriva egeninkasso
 • ha tillstånd från Finansinspektionen att bedriva inkassoverksamhet
 • ha tillstånd från Finansinspektionen att bedriva bankverksamhet.

Skuldutdrag

Du som vill använda tjänsten skuldutdrag ska uppfylla någon av följande förutsättningar:

 • ha tillstånd från Finansinspektionen att bedriva
  inkassoverksamhet
 • ha tillstånd från Finansinspektionen att bedriva bankverksamhet
 • vara en myndighet som behöver information för författningsreglerad verksamhet som gäller tillsyn, lämplighets- och tillståndsprövning, eller annan liknande prövning.

Tjänsten utdrag i kreditupplysningssyfte

Du som vill använda tjänsten utdrag i kreditupplysningssyfte ska ha tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten att bedriva kreditupplysningsverksamhet.

Läs mer om Utdrag i kreditupplysningssyfte:

Utdrag i kreditupplysningssyfte

Tjänsten utdrag upphandlingssyfte

Tjänsten vänder sig till dig som är uppdragsgivare och som har behov av kontroll i samband med en upphandling eller under avtalstiden.

Ansökan

Din ansökan kan gälla en eller flera tjänster.

Din ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om företagets eller myndighetens:

 • namn
 • organisationsnummer
 • postadress
 • plus-/bankgiro
 • kontaktperson, en eller flera
 • telefonnummer till varje kontaktperson
 • allmän mejladress som flera har tillgång till
 • underskrift av behörig firmatecknare
 • uppgifter om vilka tjänster som ansökan avser
 • eventuell befintlig intressentkod.

Om ni står under Finansinspektionens tillsyn behöver du bifoga en kopia av ert tillstånd.

Skicka ansökan till:
Kronofogden
Utvecklingsavdelningen
Box 1050
172 21 Sundbyberg

Vanliga frågor

När läses filer in och när skapas kvittenser?

Ansökan kontrolleras formellt direkt när den kommer och en kvittensfil skapas.

På vardagskvällar läses filen in och en bekräftelsefil skapas.

Filer med återkallelser och nedsättningar kontrolleras direkt när den kommer. Den läses in för omedelbar uppdatering och en kvittensfil skapas.

Vad kan jag göra för att minska mängden papper i kommunikationen?

Vi erbjuder elektroniska varianter av de flesta transaktioner i beslut om betalningsföreläggande, verkställighet och utdrag.

Du kan välja meddelande på papper, enbart elektroniskt meddelande eller både och. Du kan läsa mer om hur du gör under våra tjänster.

Min fil med ansökan blir avvisad för att den avviker mot missivet.

Om missiv och fil avviker kommer transaktionsfilen att avvisas i sin helhet. Du måste då korrigera missivet eller filen och skicka in båda på nytt.

Eftersom transaktionsfilen blivit avvisad ska löpnumret i filen och missivet sättas till det senaste godkända löpnumret + 1.