Ändra ombud eller borgenär i en skuldsanering

Du som är ingivare kan ändra ombud eller borgenär i en skuldsanering. Ta del av vad du ska tänka på och hur du gör.

Du kan ändra ombud eller borgenär via vårt mejlformulär om du har många ändringar. Du kan också använda vår blankett.

Du gör så här

Skapa en fil, exempelvis i Excel med följande information:

  • gäldenärens personnummer – personen som ansökt om skuldsanering
  • det nuvarande ombudets eller borgenärens referensnummer
  • det nya ombudets eller borgenärens referensnummer
  • namn på nuvarande borgenär eller ombud
  • namn på nya borgenären eller ombudet.

Informationen ska du strukturera enligt följande exempel:

Exempel på struktur i ändring av ombud i skuldsaneringsärenden

Gäl­de­nä­rens per­son­nummer

Nuvarande re­fe­rens­nummer

Nytt referens­nummer

Nuvarande bor­ge­­när eller om­bud

Ny bor­­ge­när el­ler om­bud

ÅÅÅÅMMDD-XXXX

123456

181920

Namn på borgenär eller ombud

Namn på borgenär eller ombud

ÅÅÅÅMMDD-XXXX

789101

181921

Namn på borgenär eller ombud

Namn på borgenär eller ombud

ÅÅÅÅMMDD-XXXX

121314

181922

Namn på borgenär eller ombud

Namn på borgenär eller ombud

Tänk på det här innan du mejlar

Till din anmälan ska du bifoga en handling som styrker bytet.

Observera vid borgenärsbyte

När du vill byta borgenär ska du bifoga

  • en överlåtelsehandling eller
  • ett nummer på överlåtelsekedjan (ÖVK-nummer).

Observera vid ombudsbyte

Du ska bifoga en fullmakt om att ombudet får företräda borgenären vid byte av ombud. Har du redan lämnat en fullmakt behöver du inte bifoga den igen.

Samtliga handlingar ska vara

  • undertecknade av den som överlåter rätten
  • vidimerade.

Använd vårt mejlformulär

Mejla Excelfilen och övriga handlingar via vårt mejlformulär.

Kontakt för ingivare

Ändra via blankett

Du kan även välja att använda vår blankett för att anmäla byte av borgenär eller ombud.