Genomföra en vräkning (avhysning)

Du kan ansöka om vår hjälp med att genomföra (verkställa) en vräkning. För att vi ska kunna hjälpa dig måste det finnas ett beslut (utslag) eller en dom som säger att någon ska flytta.

Kryssade du i att du vill ha vår hjälp med verkställighet i ansökan om vanlig handräckning? Om svaret är "ja" inleder vi arbetet med vräkning när det finns ett beslut (utslag). Om svaret är "nej" kan du ansöka om verkställighet.

Saknar du ett beslut (utslag)? Då kan du ansöka om vanlig handräckning.

Du vill att hyresgästen eller bostadsrättsinnehavaren ska flytta

Du kan i samma ansökan fylla i att du exempelvis vill ha vår hjälp med att

 • få någon vräkt (avhyst)
 • driva in en fastställd skuld.

Vem kan ansöka via e-tjänsten?

Du som är privatperson eller har enskild firma kan ansöka via e-tjänsten.

Då registreras två mål hos oss.

Du som är vd eller företrädare med ensam firmateckningsrätt kan skapa, signera och skicka in en ansökan om verkställighet.

Företrädare som inte har rätt att teckna firma ensam kan skapa och ändra en ansökan som inte är inskickad, om det finns någon annan på firman som har ensam firmateckningsrätt.

E-tjänsten är inte tillgänglig för företrädare i bolag där ingen har ensam firmateckningsrätt.

Ansök med e-tjänst eller blankett

Förbered din ansökan genom att ta fram uppgifter som du kan behöva. Fyll också i alla uppgifter noggrant så att vi inte behöver komplettera din ansökan.

Fyll i uppgifter

Uppgifter om dig som sökande:

 • namn
 • person- eller organisationsnummer
 • bostadsadress
 • bankuppgifter
 • telefonnummer
 • uppgifter till ett eventuellt ombud.

Uppgifter om den du har ett krav mot:

 • namn
 • person- eller organisationsnummer
 • adress och telefonnummer.

Övriga uppgifter att fylla i

Fyll även i uppgifter om

 • vad din ansökan gäller (vräkning)
 • beslutet eller domen som ligger till grund för ansökan om verkställighet (bifogas i ansökan, liksom bevis på att domen vunnit laga kraft, läs mer om laga kraft nedan)
 • annat som kan vara av värde, till exempel kontaktuppgifter
 • handlingar du vill bifoga, till exempel hyresavtal.

Tänk också på att

Kom ihåg att uppdatera dina personliga uppgifter om de ändras.

Vad kostar det att ansöka?

Grundavgiften för en ansökan om verkställighet är 600 kronor per år.

Du betalar 600 kronor per mål som vi ska genomföra. Om du till exempel ansöker om att någon ska betala något och vräkas (avhysas) betalar du totalt 1 200 kronor.

Utöver grundavgiften kan du få betala andra kostnader för att vi ska genomföra vräkningen. Avgiften tas i första hand ut av den som kravet riktas mot. Om hen inte kan betala, får du betala avgiften. 

Du hittar mer information på vår webbplats.

Avgifter och kostnader

Om beslutet kan överklagas

Du kan ansöka om att vi genomför (verkställer) ett beslut (utslag) om vräkning innan det vunnit laga kraft (inte längre kan överklagas).

En dom som grund – skicka in ett bevis om laga kraft

Du ska skicka ett bevis om laga kraft om du ansöker om vår hjälp med att verkställa en dom. Beviset visar att domen inte längre kan överklagas. Vi kan normalt sett inte genomföra åtgärden förrän domen vunnit laga kraft, om inte domstolen beslutar annat.

Gör så här:

Kontakta domstolen som meddelat domen och begär ut ett bevis om laga kraft.

Skicka beviset till oss

 • som bilaga tillsammans med ansökan om verkställighet
 • i efterhand via mejl eller per post om domen inte vunnit laga kraft när du ansöker.

Postnumret avgör till vilket kontor du skickar ansökan

Postnumret till den du vill vräka avgör till vilket kontor du ska skicka ansökan. Fyll i postnumret och klicka på sök.

Skicka ansökan om verkställighet

Vad händer innan en vräkning?

Vi börjar med att informera den som ska vräkas (avhysas), det vill säga vi delger hyresgästen. Det betyder att hyresgästen får veta vilket datum och vilken tid vräkningen kommer att ske. Hyresgästen får också möjlighet att svara (yttra sig).

Vräkningen kan ske inom fyra veckor från det att handlingarna kommer till oss. Du som sökande får en kopia på underrättelsen och vi skickar även en kopia till socialnämnden när någon ska vräkas från sin bostad.

Det är viktigt att du genast återkallar din ansökan om den som ska vräkas flyttar självmant och lämnar tillbaka nycklarna innan dagen för vräkningen.

Vad händer under en vräkning?

I beslutet, vanligtvis ett utslag om vanlig handräckning, står det vilka utrymmen vräkningen ska ske från. Har du visat att det finns biutrymmen, till exempel ett förråd, omfattas även det av beslutet. Det måste tydligt framgå att biutrymmena hör samman med bostaden, till exempel i hyres­kontraktet. Om det är oklart omfattas inte biutrymmet av vräkningen.

Vi bedömer om det finns egendom som vi kan utmäta för att täcka kostnader och andra skulder. Det vi inte kan utmäta magasineras vanligtvis i tre månader. Därefter säljer eller kastar vi egendomen om den som har vräkts inte hämtar ut sina saker. Det vi vid vräkningen anser vara sopor tar vi inte hand om. Den egendomen kastar du själv.

Vad kostar det och vem betalar?

Den som blir vräkt ska i första hand betala kostnader för exempelvis nedpackning, transport och magasinering av egendomen. Kan inte hyresgästen betala står du som sökande för kostnaderna, förutom för magasineringen. Du kan behöva betala ett förskott innan vi genomför vräkningen. Du kan också få betala om du vill ha ett speciellt lås i dörren.

Vad betyder uppskov?

Du kan ge hyresgästen ett eller flera uppskov med vräkningen. Det betyder att vi skjuter upp vräkningen, men inte hur länge som helst. Normalt förfaller din ansökan efter sex månader, räknat från ansökningsdagen.

Viktigt!

Se till att din ansökan är komplett, annars tar det längre tid för oss att handlägga den.