Få ditt skadestånd

Vänd dig till oss för att få hjälp om en domstol har beslutat att du eller ditt barn har rätt till skadestånd i ett brottmål, och den som ska betala inte gör det.

När rättegången är avslutad och domen inte längre kan överklagas, får du hem ett brev med en ansökningsblankett från oss. Använd den eller vår e-tjänst när du ansöker om skadestånd. Du kan också skriva ut blanketten ”Ansökan om verkställighet (skadestånd på grund av brott)” från vår webbplats. Det är viktigt att du använder diarienumret som står på ansökningsblanketten vid ansökan.

Observera

E-tjänsten och blanketten ska endast användas för nya ansökningar. Du ska inte använda e-tjänsten eller blanketten för att lämna uppgifter i ett pågående ärende.

Har du frågor?

Om du har frågor om skadestånd – kontakta oss via telefon eller via mejl. Du hittar våra kontaktuppgifter längst ner på sidan under ”Kontakta oss”. Använd inte e-tjänsten eller blanketten för annat än ansökan.

Ansökan verkställighet (skadestånd på grund av brott)

Här kan du läsa om

 • hur du kostnadsfritt ansöker om vår hjälp med att få skadestånd i brottmål
 • vad som händer om du inte får betalt, och om du får betalt, samt om det är flera skadeståndsansvariga
 • hur du ansöker om brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten.

Du kan också ha rätt till ersättning från ditt försäkringsbolag.

Ansök via e-tjänsten eller på en blankett

Förbered din ansökan genom att ta fram uppgifter som du kan behöva. Fyll också i alla uppgifter noggrant så att du inte behöver komplettera din ansökan.

Ansöka om hjälp innan du fått vårt brev

Du kan även ansöka om vår hjälp innan du fått vårt brev. Använd e-tjänsten eller blanketten. Du ska bifoga en kopia på domen eller sidor där följande framgår:

 • vem som har rätt till skadestånd (målsägande)
 • vem som ska betala skadestånd (tilltalad)
 • domen där det står hur stort skadeståndet är.

Uppgifter om dig som har rätt till skadestånd (målsägare)

Att ansöka via vår e-tjänst eller på en blankett skiljer sig lite åt, men grunden är att du ska fylla i följande uppgifter:

Uppgifter om dig som sökande:

 • namn
 • person- eller organisationsnummer
 • bostadsadress
 • telefonnummer
 • uppgifter till ett eventuellt ombud
 • bankuppgifter.

Har du skyddade personuppgifter kryssar du i en ruta och lämnar adressfältet fritt. Om du bifogar handlingar som innehåller känsliga personuppgifter ska du fylla i det i din ansökan.

Uppgifter om den eller de som ska betala skadestånd (tilltalad)

Du ska också kryssa i om ansökan gäller

 • alla skadeståndsskyldiga enligt domen
 • vissa av personerna i domen (skriv namn eller person­nummer på personen eller personerna).

Observera att du måste ha försökt få betalt av alla personer som dömts att tillsammans (solidariskt) betala skadeståndet om du ska ha rätt till eventuell brottsskade­ersättning.

Fyll också i uppgifter med domen

Fyll i uppgifter om

 • ditt krav (hela eller del av skadeståndet, samt eventuell ränta)
 • du redan tagit emot en del av skadeståndet
 • domen eller strafföreläggandet
 • uppgifter om domstol eller åklagarmyndighet och mål- eller ärendenummer
 • annat som kan vara av värde, till exempel kontaktuppgifter.

Inget skadestånd så länge beslutet kan överklagas

Du kan ansöka om att vi driver in skadeståndet innan domen vunnit laga kraft (inte längre kan överklagas). Vi kan däremot inte betala ut pengar så länge domen kan överklagas.

Om ingen överklagar domen om skadestånd inom tre veckor, skickar domstolen över domen till oss. Du behöver därför inte skicka in domen till oss när den vunnit laga kraft.

Underskrift

Sist ska du skriva under ansökan.

Ditt barn har rätt till skadestånd

Ditt barn kan få hjälp av oss att ansöka om skadestånd på grund av brott. Det här behöver du som är vårdnadshavare (förälder) känna till om barnet är under 18 år.

Du som är barnets vårdnadshavare kan ansöka om vår hjälp via e-tjänst eller blankett.

Finns en till vårdnadshavare behöver du visa att hen känner till och godkänner att du företräder barnet och ansöker. Du kan mejla eller posta den andra vårdnadshavarens godkännande. Godkännandet ska vara underskrivet.

Du kan ensam ansöka om vår hjälp med att driva in skadeståndet, om den andra föräldern dömts att betala skadestånd på grund av brott. I så fall räcker det att du skriver under ansökan.

Du ska skicka med en fullmakt från den andra vårdnadshavaren i din ansökan om skadeståndet ska betalas in på ditt konto. Om det är den andra vårdnadshavaren som ska betala skadeståndet behövs det däremot ingen fullmakt.

Det kostar inte att ansöka

När din ansökan kommer in registrerar vi den och skickar ett betalningskrav till den som ska betala skadeståndet. Det kostar inget att lämna in ansökan. Kontakta oss om du vill veta mer.

Våra väntetider

Vill du veta hur lång tid det tar för oss oss att handlägga ditt ärende?

Väntetider

Ansök via e-tjänsten eller skicka ansökan till vårt kontor

Kom ihåg att du alltid kan använda vår e-tjänst. Men om du väljer att använda blanketten är det postnumret till den som ska betala (gäldenären) som avgör till vilket kontor du ska skicka ansökan. Fyll i postnumret och klicka på sök.

Skicka ansökan om verkställighet

Observera

Du behöver inte skicka med domen om den vunnit laga kraft.

Mål som verkställs

Du kan se information om dina ärenden på Mina sidor. Logga in och välj Mina krav mot andra och därefter Mål som verkställs.

Mål som verkställs

Vad händer om den som ska betala inte gör det?

Vi utreder om den som ska betala skadeståndet har tillgångar som vi kan ta hand om för att betala skulden med, om hen inte gör det frivilligt. Du kommer regelbundet att få en så kallad delredovisning av oss. Brevet betyder att vi fortsätter att försöka driva in skulden åt dig.

Delredovisning – om den som ska betala inte gör det

Får du betalt från den som är skyldig skadestånd?

Om du får betalt direkt av den skadeståndsskyldiga, måste du meddela oss när och hur mycket du har fått.

Vad händer om flera är skyldiga att betala skadestånd?

Ibland dömer domstolen att flera personer tillsammans ska betala ett skadestånd. Det betyder att personerna har ett gemensamt (solidariskt) betalningsansvar. Om det är så i ditt fall kan du kräva vem som helst av de skadeståndsskyldiga på hela skadeståndet.

Viktigt!

Se till att din ansökan är komplett, annars tar det längre tid för oss att handlägga den.

Du kan ansöka om brottsskadeersättning

Du kan i vissa fall få brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten. Innan du ansöker ska du först ha försökt få ut skadeståndet genom oss och genom ditt försäkringsbolag.

Brottsoffermyndigheten vill ha vår utrednings­rapport innan den betalar ut brottsskade­ersättning till dig. Rapporten får inte vara äldre än sex månader.

När du får ersättning från Brottsoffer­myndigheten blir den som ska betala skadeståndet skyldig att betala pengar till myndigheten i stället för till dig.

Du kan ha rätt till ersättning genom din försäkring

Om du har en försäkring ska du alltid anmäla ett brott till försäkringsbolaget. I många hem­försäkringar ingår ett överfallsskydd. Du kan också vara försäkrad genom din arbetsgivare eller genom din fackförening.

Läs mer om skadestånd

Snabbfakta – att få skadestånd i brottmål Pdf, 501 kB.