Någon vill att du ska lämna hens mark eller fastighet

Har du fått ett brev med ett krav för att du bor på någons mark eller i en fastighet utan tillstånd? Då vill den som ansökt om särskild handräckning (sökanden) att vi beslutar att du ska göra det som står i kravet.

Varför har du fått ett brev med ett krav?

Du har fått ett brev med ett krav för att vi har fått in en ansökan. Den som ansökt (sökanden) anser att du har gjort något utan lov. Hen har ansökt om särskild handräckning. Vi har inte tagit ställning till om sökandens krav är rätt eller fel.

Svara först att du har tagit emot brevet

Svara så snart som möjligt på ett av följande sätt:

  • Skriv under och skicka in mottagningsbeviset (delgivningskvittot) i svarskuvertet som finns med i brevet.
  • Ring oss (ha gärna brevet till hands under samtalet så att du kan svara på frågor om exempelvis målnummer eller belopp).

Observera

Att du svarar betyder inte att du godkänner kravet. Det är ett bevis på att du har tagit emot brevet och vet om att kravet finns.

Om du inte svarar

Vi kan söka upp dig i ditt hem eller på din arbetsplats om du inte svarar att du har tagit emot kravet. Det gör vi för att säkerställa att du får del av det.

Ta ställning och agera i tid

Läs igenom sökandens krav och ta ställning till om du anser att det är rätt eller fel. Du måste agera inom ett visst antal dagar, räknat från den dag du svarar att du har tagit emot kravet. Den tid du har på dig (förklaringstiden) står i brevet du har fått. Om du inte agerar kan vi besluta att du är skyldig att göra det som står i kravet.

Agera på något av följande sätt

Du kan agera på flera sätt beroende på om du anser att kravet är rätt eller fel. Om det är rätt kan du göra det som står i kravet eller inte agera alls. Är kravet fel kan du invända mot (bestrida) kravet.

Läs igenom alternativen noga.

Kravet är rätt – du agerar

Det här ska du göra

Om kravet handlar om att du ska göra något, till exempel lämna någons mark – gör du det som står i kravet.

Meddela oss skriftligen via mejl eller brev när du har gjort det som står i kravet.

Det här gör sökanden och vi

Sökanden ska nu ta tillbaka sitt krav.

Vi avslutar ditt mål när vi får ett meddelande från sökanden om att hen gör det..

Kravet är rätt – du agerar inte

Det här kan du göra

Du kan kontakta sökanden eller hens ombud och fråga om ni kan komma överens om en annan lösning.

Även om sökanden går med på en annan lösning, kan ansökan leda till ett beslut om att du ska göra det som står i kravet. För att undvika det måste sökanden dra tillbaka sitt krav.

Du behöver inte meddela oss att du anser att kravet är rätt.

Det här gör vi

Vi beslutar att du är skyldig att göra det som står i kravet.

Beslutet (utslaget) skickas till dig några dagar efter att tiden att agera har löpt ut.

Uppdatera dina kontaktuppgifter

Du ska inte bekräfta att du tagit emot beslutet. Det är därför viktigt att du meddelar oss om du har en ny adress så att du nås av beslutet.

Det här gör sökanden

Beslutet innebär att sökanden genast kan ansöka om vår hjälp med att genomföra (verkställa) kravet.

Du kan då bli skyldig att betala ytterligare avgifter.

Du hittar mer avgifter och kostnader på vår webbplats.

Avgifter och kostnader

Kravet är fel – du kan invända (bestrida)

Om du invänder mot sökandens krav, meddelar vi sökanden att du invänder.

Därefter är det vi som avgör målet. Det innebär att vi fattar ett beslut (utslag) efter att vi låtit sökanden svara på (yttra sig) om kravet.

Om du tycker att beslutet (utslaget) är fel

Du kan överklaga beslutet till domstolen om du tycker att beslutet är fel.

Du kan samtidigt ansöka om att tillfälligt stoppa genomförandet av beslutet (inhibition). Om domstolen säger ja gör vi inget förrän den avgjort målet.

Gör så här

Du ansöker genom att skicka ett mejl eller brev till oss inom tre veckor från dagen för beslutet. Skriv

  • numret på beslutet och dina kontaktuppgifter
  • att du vill ansöka om överklagan och eventuellt inhibition
  • varför beslutet (utslaget) är fel och på vilket sätt du vill ändra det
  • varför genomförandet av beslutet tillfälligt ska stoppas (gäller om du ansökt om inhibition).Vi skickar din ansökan till domstolen. Domstolen tar inte ut en avgift.

Underteckna ansökan själv eller genom ombud.

Även sökanden kan överklaga om hen anser att beslutet är fel. Överklagan ska ske inom tre veckor från datumet då vi fattade beslutet.

Tillfälligt beslut som gäller omedelbart och tills vidare

Sökanden kan begära att en åtgärd ska beviljas omedelbart och tills vidare (interimistiskt). Orsaken kan vara att åtgärden av något skäl inte kan vänta. Sökanden måste ha mycket stark bevisning – det ska i princip inte finnas något som kan ändra beslutet.

Vi kan då fatta ett interimistiskt beslut och exempelvis tvinga dig att flytta, utan att först skicka ett krav (föreläggande) till dig.

När beslutet är fattat får du möjlighet att yttra dig. Vi prövar ansökan och beviljar eller avslår den. Ett interimist­iskt beslut gäller tills ett slutligt beslut fattas av oss, domstolen eller tills vi omprövat vårt beslut. Beslutet kan överklagas inom tre veckor från att det har fattats. Domstolen kan då upphäva det interimistiska beslutet.

Om ärendet ska genomföras (verkställas)

Vi kan genomföra (verkställa) ett interimistiskt beslut om särskild handräckning direkt. Vi kan även genomföra ett beslut (utslag), som fortfarande går att överklaga (det vill säga inte har vunnit laga kraft).

I vissa fall väljer sökande/ombudet att begära genomförande (verkställighet) senare.

Betalningsanmärkning

Du kan få en betalningsanmärkning när du har fått ett beslut (utslag) om att du är skyldig att betala eller göra något.

Ett företag kan få en betalningsanmärkning när vi får in en ansökan om betalning. Även beslutet (utslaget) kan ge en betalningsanmärkning för ett företag.

Om du har frågor

Kreditupplysningsföretagen ger betalningsanmärkningar. Vänd dig till dem om du har frågor.