Du vill invända mot ett krav

Har du eller ditt företag fått ett brev (föreläggande) med ett krav på att betala eller göra något? Är kravet fel ska du meddela oss att du invänder mot (bestrider) kravet.

Den som ansökt (sökanden) kan begära att vi lämnar målet till domstolen. Går målet till domstolen och du förlorar kan du bli skyldig att betala rättegångskostnader.

Agera i tid

Du måste agera inom ett visst antal dagar, räknat från den dag du svarar att du har tagit emot kravet. Den tid du har på dig (förklaringstiden) står i brevet du fått. Om du inte betalar eller gör det som står i kravet, fattar vi ett beslut (utslag). I det står att du är skyldig att betala eller göra något.

Du som kan använda e-tjänsten Invända (bestrida) är

 • privatperson
 • VD
 • företrädare med ensam firmateckningsrätt.

Du kan invända mot kravet genom att skriva

 • att du invänder
 • varför kravet är fel (särskilt viktigt vid särskild handräckning).

Bifoga eventuella skriftliga bevis (om kravet gäller särskild handräckning).

Invänd skriftligen på ett av följande sätt:

 • på Mina sidor på vår webbplats (om kravet gäller vanlig handräckning)
  Mina sidor
 • med blankett
 • på mottagningsbeviset (delgivningskvittot) som finns med i brevet
 • i ett mejl
 • i ett brev.

Observera

Om du anser att kravet är en bluffaktura ska genast invända mot det.

Jag har fått en bluffaktura – vad gör jag?

Du kan invända mot en del av kravet

Om en del av kravet är rätt, kan du betala eller göra en del av det som står i kravet. I så fall ska du i din invändning noga skriva

 • att du betalat eller gjort en del av det som står i kravet
 • vilken del av kravet du tycker är fel
 • varför.

Meddela oss om du betalar eller gör en del av det som står i kravet. Då ska sökanden ta tillbaka sitt krav. Om hen inte gör det kan vi ändå fatta ett beslut (utslag).

Observera!

Det är i denna del av processen du ska invända om du anser att kravet är fel. Efter att vi har fattat ett beslut (utslag) måste du vända dig till domstolen för att ansöka om omprövning av vårt beslut (utslag). Det kallas för att ansöka om återvinning.

Om du invänder mot sökandens krav

Vi meddelar sökanden att du invänder mot kravet.

Vi lämnar över ditt mål till domstolen om sökanden begär det. Därefter avslutar vi ditt mål. Domstolen prövar om kravet är riktigt eller inte.

Vi avslutar ditt mål även om sökanden inte begär att vi lämnar över målet till domstolen.

Om ditt mål går till domstolen kan du i fortsättningen få information om nya handlingar genom så kallad förenklad delgivning.

Vad är förenklad delgivning?

Observera

Om det gäller särskild handräckning får sökanden inte frågan om målet ska lämnas till en tingsrätt, utan hen får möjlighet att bemöta ditt yttrande innan vi avgör målet.

Du invänder och sökanden begär att vi lämnar målet till domstol

Du kan bli skyldig att betala sökandens rättegångskostnader (domstolens avgift och andra eventuella kostnader) om ditt mål går till domstolen och du förlorar målet.

Avgifter och kostnader

Frågor och svar