Sälja en fastighet så att du får betalt

Äger den du har ett krav mot en fastighet? Har du ett pantbrev som säkerhet för din fordran? I så fall kan du få fastställt att din fordran har en särskild förmånsrätt i fastigheten. Fastigheten anses då vara utmätt (dömd i mät) och du kan få betalt genom att fastigheten säljs.

Har du fått ett beslut (utslag) som säger att ditt krav har en särskild förmånsrätt i en fastighet? Då anses den vara utmätt (dömd i mät). Då har du rätt att begära att fastigheten ska säljas för att du ska få betalt.

Du måste begära att vi säljer fastigheten inom två månader från det att beslutet (utslaget) vinner laga kraft (inte längre kan överklagas). Om du inte gör det, anses fastigheten inte längre vara utmätt. Du kan då själv begära utmätning av fastigheten (verkställighet) med stöd av beslutet för att få fastigheten såld.

Vi säljer då fastigheten på en offentlig auktion (exekutivt) och du får betalt.

Du kan begära särskild förmånsrätt i fastighet

Du kan i din ansökan om att få betalt (betalnings­föreläggande) begära att ditt krav har en särskild förmånsrätt i en fastighet. Du behöver bifoga en kopia av pantbrevet, och fylla i uppgifter om

 • fastigheten
 • grunden för ditt krav
 • uppgifter om när kravet skulle ha varit betalt.

Du kan även ansöka i en domstol om att ditt krav har en särskild förmånsrätt i  fastigheten.

Motsvarande gäller om du har säkerhet i registrerat skepp och luftfartyg eller intecknade reservdelar till luftfartyg.

Saknar du ett beslut (utslag)? Då kan du ansöka om betalningsföreläggande.

Du vill få betalt

Begär försäljning inom två månader

Har du fått ett beslut (utslag) som säger att ditt krav har en särskild förmånsrätt i en fastighet? Då anses den vara utmätt (dömd i mät). Då har du rätt att begära att fastigheten ska säljas för att du ska få betalt. Du måste begära att vi säljer fastigheten inom två månader från det att beslutet (utslaget) vinner laga kraft (inte längre kan överklagas).

Bifoga handlingar i original

Du behöver skicka med följande handlingar i original:

 • beslut (utslag) eller domen med lagakraftbevis om det finns
 • fordringsbevis och pantbrev eller annan intecknings­handling (pantbrev behöver inte lämnas in om det är ett datapantbrev och du är registrerad som pantbrevs­havare i pantbrevsregistret).

Vad kostar det att ansöka?

Grundavgiften för en ansökan är 600 kronor. Utöver denna kostnad kan du få betala andra kostnader för att vi ska driva in skulden.

Du hittar mer information på vår webbplats.

Avgifter och kostnader

Mejla eller faxa din begäran om försäljning inom två månader

Du kan begära försäljning genom att mejla eller faxa din begäran till vårt kontor i Luleå.

Kronofogden i Luleå

Ansök med blankett

Förbered din ansökan genom att ta fram uppgifter som du kan behöva. Fyll också i alla uppgifter noggrant så att du inte behöver komplettera din ansökan.

Försäljning av fastighet: Ansökan verkställighet

Lämna uppgifter om dig

Uppgifter om dig som sökande:

 • namn
 • person- eller organisationsnummer
 • postadress
 • bankuppgifter
 • telefonnummer
 • uppgifter till ett eventuellt ombud.

Lämna uppgifter om den du har ett krav mot

Du ska också ge uppgifter om den du har ett krav mot:

 • namn
 • person- eller organisationsnummer
 • adress och telefonnummer.

Övriga uppgifter att fylla i

Fyll även i uppgifter om

 • vad din ansökan gäller (till exempel utmätning av fastighet)
 • ditt krav (fordran)
 • beslutet (utslaget) eller domen som ligger till grund för ansökan om verkställighet (bifogas i ansökan, liksom bevis på att handlingen vunnit laga kraft, mer om laga kraft nedan)
 • annat som kan vara av värde, till exempel kontaktuppgifter
 • handlingar du vill bifoga.

Vad kostar det att ansöka?

Grundavgiften för en ansökan är 600 kronor. Utöver denna kostnad kan du få betala andra kostnader för att vi ska driva in skulden.

Du hittar mer information på vår webbplats.

Avgifter och kostnader

Tänk också på att

Kom ihåg att uppdatera dina personliga uppgifter om de ändras.

Skicka ansökan till rätt kontor

Var den som ska betala bor, det vill säga hens postnummer, avgör till vilket kontor du ska skicka ansökan.

Våra väntetider

Vill du veta hur lång tid det tar för oss att handlägga ditt ärende?

Väntetider

Viktigt!

Se till att din ansökan är komplett, annars tar det längre tid för oss att handlägga den.

Inga pengar så länge beslutet kan överklagas

Du kan ansöka om att vi driver in skulden enligt en dom eller ett beslut (utslag) innan det vunnit laga kraft (inte längre kan överklagas). Däremot kan vi normalt sett inte genomföra åtgärden så länge domen eller beslutet kan överklagas.

En dom som grund – skicka in bevis om laga kraft

Du ska skicka in ett bevis om laga kraft om du ansöker om vår hjälp med att driva in en skuld enligt en dom i domstol. Beviset visar att domen inte längre kan överklagas. Du kan även ansöka om verkställighet innan. I så fall skickar du in beviset till oss så snart som möjligt.

Gör så här

Kontakta domstolen som meddelat domen och begär ut ett bevis om laga kraft. Skicka beviset till oss

 • som bilaga tillsammans med ansökan om verkställighet
 • i efterhand via mejl eller per post om domen inte vunnit laga kraft när du ansöker.