Du vill få bort den som bosatt sig på din mark eller fastighet

Du kan få hjälp av oss om någon exempelvis har bosatt sig på din mark eller i din lägenhet utan tillstånd. Då ska du ansöka om särskild handräckning (avlägsnande) så att du kan få ditt krav fastställt.

När kan du ansöka?

Du kan ansöka om särskild handräckning (avlägsnande) hos oss om någon utan lov har bosatt sig på din mark eller i din fastighet. Att göra det är ofta ett brott. Du behöver inte veta vem personen är för att ansöka om vår hjälp. Du, som är fastighetsägare, kan även vända dig till polisen och få hjälp.

Du betalar en avgift

Du betalar en avgift om du ansöker om vår hjälp med att fastställa ett krav om att någon ska utan lov bosatt sig på din mark eller fastighet. Läs mer om våra avgifter och kostnader:

Avgifter och kostnader

Avlägsnande: Ansökan om särskild handräckning

Ansök på en blankett

Förbered din ansökan genom att ta fram uppgifter som du kan behöva. Fyll också i alla uppgifter noga så att du inte behöver komplettera din ansökan.

Uppgifter om dig som söker

Du ska fylla i:

 • personnummer eller organisationsnummer
 • kontaktuppgifter (adress, e-post och telefonnummer)
 • namn på din firma, om det är den som vill få bort den som bosatt sig på din mark eller fastighet
 • eventuella uppgifter om det finns ett ombud.

Uppgifter om den du anser ska lämna din mark eller fastighet

Du ska fylla i:

 • personnummer eller organisationsnummer
 • kontaktuppgifter (adress, e-post och telefonnummer)
 • om ditt krav riktar sig mot flera personer eller företag kan du i din ansökan fylla i flera namn och kontaktuppgifter
 • om ansökan omfattar barn.

Om det är personer som vistas tillfälligt i Sverige kan det vara svårt att få fram fullständiga uppgifter. Du kan ansöka mot okända personer. Det är då viktigt att du beskriver vilka försök du har gjort för att identifiera personerna.

Uppgifter om kravet

Du ska fylla i:

 • att ansökan avser avlägsnande
 • vad du vill att personen eller personerna ska göra eller upphöra med
 • hur länge personerna har varit på din mark och hur många de är
 • om deras närvaro innebär särskilda problem för dig som fastighetsägare, till exempel för att de har orsakat skada på platsen
 • uppgifter om fastighet, fastighetsbeteckning, adress, område, byggnad eller utrymme där bosättningen finns
 • typ av område, till exempel stadsplanerat, friluftsområde eller skyddsområde (gärna en karta)
 • uppgifter om saker som finns på platsen, till exempel tält, skjul, bilar, husvagnar eller liknande.

Kostnader du vill ha ersättning för

Vet du namnet på den kravet riktar sig mot (svaranden), kan du i din ansökan begära ersättning för

 • ansökningsavgiften
 • eget eller ombudets arvode.

Du hittar mer information på vår webbplats.

Avgifter och kostnader

Ta ställning

Nu ska du ta ställning till om

 • vi ska hjälpa dig med att få personen att lämna din mark, om kravet blir fastställt (verkställighet)
 • du vill att vi ska försöka driva in ansökningsavgiften och kostnaden för eget arbete eller ombudsarvode. Det kostar 300 kronor i grundavgift för varje identifierad person som omfattas av ansökan, dock maximalt 3 000 kronor. Ytterligare kostnader kan tillkomma när vi genomför själva avlägsnandet. Om du ansöker om avlägsnande av okända personer går det inte att driva in några kostnader.

Bakgrunden till kravet

Du ska fylla i:

 • vad du gjort för att få dem att flytta, exempelvis pratat med dem och bett dem flytta på sig, lämnat information till dem på något annat sätt eller varit i kontakt med Polisen för att få hjälp.

Skriftliga bevis

Du behöver ha skriftliga bevis som visar din rätt om du vill använda särskild handräckning, till exempel kopior av

 • kartor
 • fotografier
 • uppgifter om fastigheten
 • andra saker på platsen.

Observera

Du måste aktivt meddela oss om du inte vill att vi ska genomföra (verkställa) beslutet (utslaget). Annars gör vi det. Du kan använda beslutet som grund om du vill ansöka om att genomföra beslutet vid ett senare tillfälle .

Avgifter och kostnader

Granska

Du ska granska din ansökan och gör eventuella ändringar.

Underteckna

Du ska underteckna blanketten och skicka in ansökan per post eller via mejl.

Våra väntetider

Vill du veta hur lång tid det tar för oss oss att handlägga ditt ärende?

Väntetider

Dina förelägganden

Du kan se information om dina förelägganden på Mina sidor. Logga in och välj Mina krav mot andra och därefter Förelägganden.

Förelägganden

Delge eller kungöra

Är personerna kända delger vi dem som vanligt genom att skicka ett brev med ett mottagningsbevis (delgivningskvitto). Är personerna okända får de del av kravet genom kungörelse (vi annonserar i Post- och Inrikes Tidningar). I samband med det sätter vi upp ett meddelande på den aktuella platsen.

Den du har ett krav mot kan agera på olika sätt

Den som tar emot kravet kan agera på olika sätt:

 • Personen lämnar din mark eller fastighet. Då ska du ta tillbaka ditt krav och vi avslutar ditt mål. I din återkallelse ska du fylla i
  • det ärendenummer som målet har fått hos oss
  • personnummer eller organisationsnummer på parterna (du och den som ansökan riktats mot är parter).

Du kan ta tillbaka ditt krav via mejl eller brev. Om du skickar brev hittar du adressen här:

Skicka brev eller ansökan: Övriga handlingar

 • Personen gör en del av det som står i kravet, ska du meddela oss det också.
 • Personen säger inte att kravet är fel och lämnar inte din mark eller fastighet. Då fattar vi ett beslut (utslag) som säger att personen ska lämna din mark eller fastighet. Beslutet är fastställt. I det här läget kan följande inträffa:
  • Du kan begära att vi hjälper dig att få personen att lämna din mark eller fastighet. Du betalar en avgift till oss.
  • Personen kan överklaga vårt beslut (utslag) och begära att domstolen prövar det.
 • Personen invänder mot (bestrider) kravet. Du får svara på en eventuell invändning. Därefter är det vi som avgör målet. Det innebär att vi fattar ett beslut efter att vi låtit personen du riktar kravet mot svara (yttra sig).

Om du tycker att beslutet (utslaget) är fel

Du kan ansöka om att domstolen ändrar beslutet (utslaget) genom att överklaga till tingsrätten.

Så här överklagar du

Du ansöker skriftligen via mejl eller per post inom tre veckor från dagen för beslutet. Skriv

 • att du vill överklaga beslutet (utslaget) till tingsrätten
 • numret på beslutet
 • varför beslutet är fel och på vilket sätt du vill ändra det
 • dina kontaktuppgifter (namn, personnummer eller organisationsnummer, postadress och telefonnummer).

Underteckna ansökan själv eller genom ombud. Du bör även skicka med handlingar som du anser bevisar att beslutet ska ändras.

Vi skickar din ansökan till domstolen. Domstolen tar inte ut en avgift.

Det här händer din motpart

Läs mer om vad som händer den du har ett krav mot.

Någon vill att du ska lämna hens mark eller fastighet

Vi hjälper dig att få någon att lämna din mark eller fastighet

När du ansöker om särskild handräckning ska du ta ställning till om vi ska hjälpa dig att få någon att lämna din mark eller din fastighet, om kravet blir fastställt.

Vill du inte att vi ska genomföra beslutet, ska du aktivt meddela oss det. Annars försöker vi genomföra det som står i beslutet (verkställa).

Du kan ansöka om verkställighet senare. Läs mer om hur det går till.

Få bort den som bosatt sig på din mark

Viktigt!

Se till att din ansökan är komplett, annars tar det längre tid för oss att handlägga den.

Tillfälligt beslut i brådskande fall

I brådskande fall kan du begära att din ansökan ska beslutas direkt (interimistiskt). Det betyder att vi fattar ett tillfälligt beslut som vi kan genomföra omedelbart och innan den du ansöker mot fått ta del av din ansökan.

För att kunna få ett interimistiskt beslut måste du

 1. kunna visa att saken inte kan vänta
 2. ha en mycket stark bevisning för att vi ska fatta ett sådant beslut.

Det ska i princip inte finnas något som den du riktar kravet mot kan säga för att beslutet senare ska kunna ändras.

Om du vill att vi ska pröva frågan om interimistiskt beslut kan du mejla en kopia av din ansökan till oss.

Ingripande beslut

Ett interimistiskt beslut är ett mycket ingripande beslut. Vi ska alltid ta hänsyn till båda parters rättigheter.