Kan jag få omprövning på grund av att maten blivit så dyr?

Det som du får behålla i din skuldsanering grundar sig på ett normalbelopp. Kostnader för mat ingår i ditt normalbelopp.

Vi bestämmer hur stora normalbeloppen ska vara en gång per år. Normalbeloppen gäller under ett kalenderår. När vi räknar fram normalbeloppen använder vi oss av konsumentprisindex, som Statistiska centralbyrån (SCB) fastställer på regeringens uppdrag. Konsumentprisindex mäter den generella prisnivån i Sverige.

Höjningen av normalbeloppet för 2023 var betydande. Men hur det ser ut just för dig beror även på hur dina andra inkomster och kostnader har förändrats.