Hjälp oss att förbättra webbplatsen – svara på vår enkät!

Ja, tack Nej, tack

Collect a debt from another country

You have different possibilities to demand payment if the person who owes you money lives abroad. The same applies if the judgment or decision is from another country.

Judgment or decision from abroad

We can usually help you if

 1. you have a foreign judgment or decision
 2. the person who must pay is in Sweden.

This must, as a rule, be supported by an international agreement. In some cases, a decision (exequatur) from a court that states that the judgment can be enforced in Sweden is required.

There is an exception for judgments covered by Brussels I: If you started pursuing the case in the other country on or after 10 January 2015, you do not need a court decision stating that the decision is enforceable in Sweden.

If so, please contact us directly.

On the Swedish Courts' website, you can find more information about how the courts work.

There you will also find a list of competent courts.

Swedish Courts (in Swedish)

Assets in Sweden

We can assist with attachment of earnings and attachment of assets if your claim is directed at a person who

 1. lives abroad
 2. has salary or assets in Sweden.

Assets abroad

We can't help you if the person

 1. lives abroad
 2. only has assets abroad.

This applies regardless of whether you have a Swedish or foreign judgment or decision.

For advice and help, you can instead turn to

 • a law firm
 • a debt collection agency with international operations
 • the country's embassy, where applicable.

Damages as a result of crime

If you are entitled to damages as a result of crime, you can contact the Swedish Crime Victim Authority directly for information.

If you have been a victim of crime

Are you missing a judgment or decision?

You can apply for an ordinary order to pay or a European Order for Payment if you have a claim against someone in another EU country.

Read more on our website.

På svenska

Driva in en skuld från annat land

Du har olika möjligheter att kräva betalning om den som är skyldig dig pengar bor utomlands. Detsamma gäller om domen eller beslutet är från ett annat land.

Du har en dom eller beslut från utlandet

Vi kan vanligtvis hjälpa dig om

 1. du har en utländsk dom eller beslut
 2. den som ska betala finns i Sverige.

Det måste i regel ske med stöd av en internationell överenskommelse. I vissa fall krävs ett beslut (exekvatur) från en domstol som säger att domen går att verkställa i Sverige.

Ett undantag finns för domar som omfattas av Bryssel I: Om du började driva ärendet i det andra landet den 10 januari 2015 eller senare, behöver du inget beslut från domstol om att beslutet går att verkställa i Sverige.

Vänd dig då direkt till oss.

På Sveriges Domstolars webbplats hittar du mer information om hur det fungerar hos domstolarna. Där hittar du också en lista över behöriga domstolar.

Sveriges Domstolar

Tillgångar i Sverige

Vi kan hjälpa till med löneutmätning och utmätning av tillgångar om ditt krav riktar sig mot en person som

 1. bor utomlands
 2. har lön eller tillgångar i Sverige.
Tillgångar utomlands

Vi kan inte hjälpa dig om personen

 1. bor utomlands
 2. endast har tillgångar utomlands.

Detta gäller oavsett om du har en svensk eller utländsk dom eller beslut. För att få råd och hjälp kan du i stället vända dig till

 • en advokatbyrå
 • en inkassobyrå med internationell verksamhet
 • eventuellt även landets ambassad.

Har du rätt till skadestånd på grund av brott kan du vända dig direkt till Brottsoffermyndigheten för att få information.

Välkommen till brottsoffermyndigheten

Saknar du en dom eller beslut?

Du kan ansöka om vanligt betalningsföreläggande eller europeiskt betalningsföreläggande om du har ett krav på någon i ett annat EU-land.

Läs mer på vår webbplats.