Offentligt och sekretess

Offentlighetsprincipen, rätten att ta del av allmänna handlingar, gör att du kan få insyn i vår och andra myndigheters verksamhet. Det finns vissa begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar – det kallas för sekretess.

I tryckfrihetsförordningen finns bestämmelser om vilka slags handlingar som är allmänna. Där står det även hur den som vill kan ta del av allmänna handlingar.

Vad är en allmän handling?

En allmän handling kan vara en bild, en text eller information i digitalt form. En allmän handling uppfyller följande krav:

  • Handlingen förvaras hos en myndighet.
  • Handlingen har kommit in eller upprättats på myndigheten.

Förenklat kan man säga att den information vi kan och har rätt att se och använda, är en allmän handling.

Vem får ta del av en allmän handling?

Alla svenska medborgare, och i de flesta fall även de som inte är svenska medborgare, har rätt att ta del av allmänna handlingar. Du som vill kan begära ut en allmän handling muntligen eller skriftligen.

Hur går det till?

Att ta del av en allmän handlig innebär att du får skriva av, fotografera eller begära papperskopior av en allmän handling. Du får betala för kopiorna om du vill ha tio kopior eller flera.

Finns begränsningar?

För att skydda vissa viktiga intressen, exempelvis rikets säkerhet eller den personliga integriteten, finns begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar. Detta regleras i offentlighets- och sekretesslagen.

Du har rätt att vara anonym, men det finns undantag. Vi får fråga om din identitet eller om syftet med din begäran för att pröva om det finns hinder mot att lämna ut en handling. Om du inte vill svara på frågorna, kan det leda till att vi inte lämnar ut handlingen.

Du kan överklaga vårt beslut

Om vi beslutar att vi inte kan lämna ut en allmän handling, eller delar av en allmän handling, har du rätt att få besked om varför och hur du kan överklaga.

Regelverket om allmän handling