Hjälp oss att förbättra webbplatsen – svara på vår enkät!

Ja, tack Nej, tack
Korta analyser:
Nr 1, 2024

Utbetalning av skadestånd till brottsoffer

Kronofogden drev in 370 miljoner kronor i skadeståndsmål 2023, en ökning med 60 miljoner sedan 2022. En majoritet av de skadeståndsskyldiga har skulder i fler än ett skadeståndsmål och en tredjedel har skulder i fler än tre mål. Skadeståndsskulder är vanligare bland unga skuldsatta än äldre skuldsatta.

Utbetalt belopp till brottsoffer har ökat

Brottsoffer som har rätt till skadestånd kan vända sig till Kronofogden för att få hjälp att driva in skadeståndet. År 2023 inkom nästan 25 000 nya skadeståndsmål till Kronofogden, en ökning med 2 000 mål sedan föregående år. Likaså har utbetalade belopp i skadeståndsmål ökat med 60 miljoner sedan 2022. Två lagändringar trädde i kraft 2022 som syftar till att stärka brottsoffers rätt till skadestånd (se faktaruta).

Ny lagstiftning 2022

Om en skadeståndsskyldig själv fått skadestånd på grund av frihetsberövande, har det tidigare inte varit möjligt att utmäta det för att betala skadeståndsskulder som hen har till någon annan. Men från och med augusti 2022 blev detta möjligt i skadeståndsmål.

Den andra lagändringen handlar om att skadeståndsmål ges högre prioritet vid löneutmätning. Det innebär att de belopp som drivs in vid löneutmätning i första hand ska gå till att täcka skadeståndsskulder, om gäldenären även har skulder i andra enskilda mål än skadeståndsmål. Lagändringen trädde i kraft i september 2022.

Skadeståndsmål 2021–2023

Graf som visar skadeståndsmål 2021–2023. Antal inkomna mål år 2020: 21 000, år 2021: 20 765, år 2022: 22 695, år 2023: 24 982.
Fotnot: År 2021 inkom ett mål där ovanligt stora belopp kunde utmätas.

Pengar till brottsoffer kommer främst från löneutmätning och egen inbetalning (att den skadeståndsskyldiga frivilligt betalar till Kronofogden). Av de utbetalningar som Kronofogden gjorde 2023 kom nästan 40 procent från löneutmätning medan egen utbetalning stod för drygt 30 procent. 17 procent kom från utmätning av kontanta medel, exempelvis pengar på sparkonto, fonder och bidrag. Här ingår även utmätning av skadestånd på grund av frihetsberövande. Överskjutande skatt (skatteåterbäring) och försäljning av egendom (både lös egendom och fastigheter) står för resterande 12 procent.

Fördelning av indrivet belopp i skadeståndsmål 2023

Tre av tio skadeståndsmål är fullbetalda inom ett år

Många skadeståndsmål pågår länge. Av de drygt 130 000 skadeståndsmål som pågick i december 2023 hade över 60 procent pågått mer än fem år. Statistiken visar också att knappt 30 procent av målen som inkom 2020–2022 avslutats som fullbetalda inom ett år. Den totala skulden i skadeståndsmål i slutet av 2023 uppmättes till 10,2 miljarder.

10,2 miljarder uppmättes den totala skulden till i skadeståndsmål 2023.

Skadeståndsmål som är fullbetalda inom ett år

Om Kronofogden inte lyckas driva in skadeståndet (till exempel om den skadeståndsskyldiga saknar utmätningsbara tillgångar) kan brottsoffret vända sig till Brottsoffermyndigheten för att ansöka om brottsskadeersättning. Brottsskadeersättning kan utbetalas för personskador (fysiska eller psykiska skador) eller kränkningar, dock generellt inte för sakskador (exempelvis förlorade pengar och smycken). Om brottsoffret beviljas brottsskadeersättning tar Brottsoffermyndigheten över ärendet som sökande hos Kronofogden. I 16 procent av de skadeståndsmål som inkom 2023 stod Brottsoffermyndigheten som sökande.

Nästan nio av tio skadeståndsskyldiga är män

I de drygt 130 000 skadeståndsmål som var pågående i december 2023 var 41 265 personer skadeståndsskyldiga. Nästan nio av tio av dessa är män, vilket är i linje med övrig brottsstatistik. Enligt Brottsförebyggande rådet står män för 82 procent av de lagförda brotten (Personer lagförda för brott, 2023).

Könsfördelning bland skadeståndsskyldiga 2023

Genomsnittsåldern bland alla skadeståndsskyldiga vid utgången av 2023 var 42 år (34 år när när skadeståndsmålet inkom till Kronofogden). Största åldersgruppen bland skadeståndsskyldiga är 35–44 år, där mer än var fjärde skadeståndsskyldig ingår.

Ålder skadeståndsskyldiga 2023

Medianskulden bland de skadeståndsskyldiga 2023 uppmättes till 41 200 kronor, men här är det stor skillnad mellan kvinnor och män. Männens medianskuld är nästan dubbelt så hög som kvinnors, 44 500 kronor jämfört med 23 800 kronor.

Medianskuld i skadeståndsmål 2023

Kvinnor

Män

Alla

23 800

44 500

41 200

Skadeståndsskyldiga kan ha skulder i flera skadeståndsmål

I en del mål är flera personer skadeståndsskyldiga (så kallat solidariska mål) men många skadeståndsskyldiga har också skulder i flera skadeståndsmål. Faktum är att det är en minoritet (42 procent) av de skadeståndsskyldiga som bara har skulder i ett skadeståndsmål. Var tredje är skadeståndsskyldig i mellan tre och tio mål och fyra procent är skadeståndsskyldiga i fler än tio mål. Genomsnittet för de som var skadeståndsskyldiga 2023 ligger på drygt tre mål.

Totalt antal skadeståndsmål per skuldsatt i skadeståndsmål 2023

Skadeståndsskulder vanligare bland unga skuldsatta

När man jämför antalet skuldsatta i skadeståndsmål med antalet skuldsatta totalt framträder intressanta skillnader med avseende på kön och ålder. Bland skuldsatta kvinnor har bara fyra procent skadeståndsskulder medan motsvarande andel för män är 13 procent.

Vidare framgår att bland yngre skuldsatta utgör skadeståndsskulder en betydligt större andel av skulderna än bland äldre skuldsatta. I gruppen upp till 25 år har 15 procent skulder i skadeståndsmål medan motsvarande andel i gruppen över 65 år bara är fem procent.

Skuldsatta 2023

Ålder

Antal skuldsatta 2023

Antal skuldsatta i skadeståndsmål 2023

Andel skadestånds­mål

Upp till 25 år

31 842

4 680

15 %

26–34 år

81 428

9 653

12 %

35–44 år

97 194

10 778

11 %

45–54 år

82 276

7 561

9 %

55–64 år

68 602

5 750

8 %

65+ år

55 906

2 843

5 %

Viktigaste resultaten

  • Kronofogden drev in 370 miljoner kronor i skadeståndsmål 2023, en ökning med 60 miljoner sedan föregående år.
  • Pengar till brottsoffer kommer främst från löneutmätning och egen inbetalning till Kronofogden.
  • Tre av tio skadeståndsmål är fullbetalda inom ett år.
  • Nästan nio av tio skadeståndsskyldiga är män. Männens medianskuld är också nästan dubbelt så hög som kvinnors skuld.
  • En majoritet av de skadeståndsskyldiga har skulder i flera skadeståndsmål.
  • Unga skuldsatta har i högre grad skadeståndsskulder än äldre skuldsatta.