Korta analyser:
Nr 3, 2023

Förstagångsgäldenärer – en översikt

Omkring 80 000 personer får sin första skuld hos Kronofogden varje år. En majoritet (65 procent) av dessa är män och genomsnittsåldern är 42 år. Det är i allmänhet små skulder som gör att människor hamnar hos Kronofogden första gången.

6 av 10 har en första skuld på 4 000 kronor eller mindre. De vars första skulder är små blir ofta skuldfria snabbt, och över hälften av de som får sin första skuld har betalat av den inom 30 dagar. De som får sin första skuld i unga år tenderar oftare att bli mer långvarigt skuldsatta.

Små förändringar över tid

Antalet förstagångsgäldenärer har varierat något över tid utan någon tydlig trend. År 2022 fick ungefär lika många sin första skuld hos Kronofogden som 2015. Skuldens storlek har hållit sig på en ganska jämn nivå. Den uppmättes till 3 249 kronor 2015 och var ungefär lika stor 2022.

1 av 3
1 av 3 har en skuld på under 2000 kronor

Förstagångsgäldenärer och deras första skuld 2015–2022

Graf som visar förstagångsgäldenärer och deras första skuld 2015–2022
Fotnot: Skuld redovisas i 2022 års priser.

Två av tre förstagångsgäldenärer är män, vilket är i linje med könsfördelningen bland skuldsatta hos Kronofogden totalt sett. Kvinnor är i genomsnitt något äldre (44 år) när de får sin första skuld hos Kronofogden än män (42 år).

Könsfördelning bland förstagångsgäldenärer 2022

Största åldersgruppen bland förstagångsgäldenärer är 26–34 år, där nästan var fjärde förstagångsgäldenär ingår. Drygt var tionde förstagångsgäldenär är 65 år eller äldre.

Åldersfördelning bland förstagångsgäldenärer 2022

Små skulder dominerar

Det är överlag relativt små skulder som gör att människor hamnar hos Kronofogden första gången. Ungefär en tredjedel av förstagångsgäldenärerna har en första skuld på högst 2000 kr och omkring 60 procent av förstagångsgäldenärerna har en första skuld på högst 4 000 kronor. Endast 15 procent har en skuld på över 20 000 kronor.

Första skuldens storlek 2022

De skulder som är vanligast när man först hamnar hos Kronofogden är fordonsrelaterade skulder, skatteskulder och så kallade enskilda skulder (skulder till företag och privatpersoner). De fordonsrelaterade skulderna gäller dock i allmänhet mindre belopp. Sett till de första skuldernas storlek dominerar här enskilda skulder och skatteskulder som utgör 59 respektive 33 procent av beloppen, medan samtliga resterande skulder sammanräknat endast utgjorde 8 procent.

Fördelning av skuldtyp bland första inkomna skulder 2021

Andel av totalt belopp

Andel gäldenärer med respektive skuldtyp

Kvinnor får löneutmätning och skuldsanering i högre grad än män

Vad händer efter att den första skulden inkommit till Kronofogden? Här syns stora skillnader mellan män och kvinnor. Ett år efter första skulden har 11 procent av kvinnorna fått beslut om löneutmätning jämfört med 6 procent av männen. Efter fem år har nära 20 procent av kvinnorna fått beslut om löneutmätning medan motsvarande andel för män bara är 12 procent.

Andel som fått löneutmätning inom 1–5 år från första skulden

Samma mönster noteras när det gäller skuldsanering. Ett år efter första skulden hos Kronofogden har 1,6 procent av kvinnorna beviljats skuldsanering medan enbart 0,6 procent av männen fått detsamma. Motsvarande siffror efter fem år är 4,8 respektive 2,3 procent. Kvinnors högre andel gäller alltså både löneutmätning och skuldsanering och består över flera års tid.

Andel som fått skuldsanering inom 1–5 år från första skulden

Var fjärde kvar i skuld efter fem år

För att få ytterligare förståelse för vad som händer individerna efter att de inkommit med skuld till Kronofogden följer vi hur den genomsnittliga skulden utvecklar sig under deras tid hos oss. Den största delen av skulden betalas i allmänhet av kort tid efter att de inkommit till oss. Inom 30 dagar har den genomsnittliga skulden sjunkit till nära hälften och över hälften av gäldenärerna är skuldfria. Därefter fortsätter skulderna att minska i snabb takt under det första året, för att sedan fortsätta minska men i något lägre takt. Både över kortare och längre tid utgör kapitalbeloppet en övervägande del av skuldernas storlek.

Gäldenärernas genomsnittliga skuld per dag från första skulden

graf som visar gäldenärernas genomsnittliga skuld per dag från första skulden
Fotnot: Figuren följer genomsnittlig skuld för samtliga förstagångsgäldenärer som fick sin första skuld 2015–2017.
24 %
har skulder hos Kronofogden 5 år efter den första skulden

I figuren nedan kan vi följa gäldenärerna ytterligare under deras fem första år hos oss. För varje år visas andelen personer som är skuldfria, andelen som är kvar i skuld men under det senaste året har betalat på sin skuld samt andelen som är kvar i skuld och inte har betalat på sin skuld under det senaste året.

Andel kvar i skuld inom 1–5 år från första skulden

Andelen som är kvar i skuld efter ett år är 37 procent och efter fem år är den 24 procent. Den största minskningen sker mellan år 4 och 5, vilket troligtvis beror på att obetalda skulder i allmänna mål (skulder till stat och kommun) preskriberas efter fem år. Fem år efter den första skulden hos Kronofogden är 3 av 4 skuldfria.

Förstagångsgäldenärer med små skulder blir skuldfria snabbt

Både män och kvinnor har i snitt haft pågående skulder under 22 av de 30 första dagarna från det att skulden inkom till Kronofogden. På längre sikt har dock män i genomsnitt fler skulddagar. Män har i genomsnitt 173 skulddagar under det första året vilket är 11 dagar fler än kvinnorna. Om skillnaden i skulddagar inte är markant mellan könen är den desto större mellan olika åldersgrupper. Yngre förstagångsgäldenärer har fler skulddagar än äldre. Störst är skillnaden mellan förstagångsgäldenärer i åldern 18–25 år och de som är över 80 år. I genomsnitt har 18–25 åringarna 103 fler skulddagar under det första året än personer över 80 år, och efter fem år är skillnaden hela 624 dagar.

Fordonsrelaterade skulder och skatteskulder är förknippade med färre skulddagar än övriga skuldtyper, både på kort och lång sikt. Här ska noteras att fordonsrelaterade skulder i allmänhet rör mindre belopp. De vars första skuld rör brott eller studiemedelsavgifter hade på lång sikt flest skulddagar.

Förstagångsgäldenärer med en första skuld på högst 2 000 kr har i genomsnitt 19 skulddagar första månaden medan motsvarande antal dagar för de med högst skulder (över 20 000 kronor) ligger på 25 skulddagar.

Skulddagar

Det är vanligt att gäldenärer som blir skuldfria får nya skulder, därför har vi här valt att studera antalet skulddagar under en viss mätperiod. Med skulddagar menas dagar när man har ett pågående mål hos Kronofogden.

Genomsnittligt antal skulddagar

Kön

Inom 30 dagar

Inom 1 år

Inom 5 år

Kvinnor

22

162

797

Män

22

173

865

Alla

22

169

841

Ålder

Inom 30 dagar

Inom 1 år

Inom 5 år

0–17

23

175

856

18–25

24

212

1 026

26–34

22

184

973

35–44

21

171

874

45–54

20

144

725

55–64

20

145

701

64–79

22

141

600

–80

23

109

402

Typ av första skuld

Inom 30 dagar

Inom 1 år

Inom 5 år

Brottsrelaterade skulder

28

305

1 497

Enskilda skulder

28

265

1 038

Skatteskulder

19

89

391

Studiemedelsavgifter

23

218

1 470

TV-avgifter

22

164

865

Fordonsrelaterade skulder

16

85

520

Underhållsstöd

25

225

1 310

Storlek, första skuld

Inom 30 dagar

Inom 1 år

Inom 5 år

Upp till 2 000 kr

19

133

777

2 001–4 000 kr

22

176

909

4 001–20 000 kr

23

176

840

Mer än 20 000 kr

25

218

856


Viktigaste resultaten

  • Omkring 80 000 individer får sin första skuld hos Kronofogden varje år. Två tredjedelar är män och genomsnittsåldern är 42 år.
  • Det är i allmänhet små skulder som gör att människor hamnar hos Kronofogden första gången. 6 av 10 har en första skuld på 4 000 kronor eller mindre.
  • Förstagångsgäldenärer med små skulder blir ofta skuldfria snabbt.
  • Drygt hälften av förstagångsgäldenären har betalat av sin första skuld inom 30 dagar.
  • Yngre förstagångsgäldenärer tenderar att bli mer långvarigt skuldsatta än äldre.
  • Förstagångsgäldenärer med fordonsrelaterade skulder och skatteskulder blir skuldfria snabbt medan individer som kommer in i Kronofogdens register med skulder relaterade till brott, studiemedelsavgifter eller underhållsstöd tenderar att bli mer långvarigt skuldsatta.
  • Kvinnor får löneutmätning och skuldsanering i högre grad än män efter att de fått sin första skuld hos Kronofogden.

Relaterad information

Kontakt

Ring presstjänsten: 010-578 98 10

Författare

Pernilla Tollin, analytiker

Tom Lundström, analytiker