Skuldsanering för företagare

Du ansöker om skuldsanering för företagare via en blankett på vår webbplats. Du kan ansöka själv eller få hjälp av en budget- och skuldrådgivare i din kommun.

Tanken med skuldsanering för företagare är att du ska våga starta företag. Om det inte fungerar ska du kunna få skuldsanering, komma på fötter igen, och kanske starta ett nytt företag.

En skuldsanering för företagare pågår i tre år från beslut om inledande.

Handläggningen går till på samma sätt som för "vanlig" skuldsanering, dock ställs speciella krav för dig som söker skuldsanering för företagare. Ett exempel är att ditt företag måste ha drivits eller drivs i dag på ett seriöst sätt.

Du ansöker med hjälp av blanketten "Ansökan Skuldsanering för företagare", KFM 9140. Du kan ladda ned blanketten eller beställa hem den.

Ansökan skuldsanering för företagare

Blankett

När du ansöker

Du skickar din ansökan till

Kronofogden
FE 100 Skuldsanering
106 65 Stockholm

Behöver du hjälp?

Du kan kontakta en budget- och skuldrådgivare för att få stöd med din ansökan. På Konsumentverkets webbplats kan du läsa om budget- och skuldrådgivning. På webbplatsen hallakonsument.se kan du söka efter en budget- och skuldrådgivare i din kommun.

Om du har frågor är du också välkommen att kontakta vår kundservice.

Vem kan få en skuldsanering för företagare?

Du kan få skuldsanering för företagare om du är – eller har varit – involverad i näringsverksamhet. Med involverad menar vi dig som antingen

 1. själv driver en enskild näringsverksamhet eller företräder en juridisk person, till exempel ett aktiebolag eller handelsbolag, eller
 2. själv drivit en enskild näringsverksamhet eller tidigare företrätt en juridisk person.

Som företrädare räknas till exempel

 • företagsledare
 • ägare
 • styrelse
 • vd.

Andra företrädare kan också söka

Även företrädare för andra juridiska personer kan ansöka om en skuldsanering för företagare, till exempel om du företräder en ekonomisk förening.

Närstående kan få skuldsanering

Dessutom kan närstående till de här grupperna få skuldsanering för företagare eller skuldsanering. Till närstående räknas

 • make eller maka
 • sambo
 • förälder
 • syskon
 • barn och makes, makas eller sambos barn.

Hur ser villkoren ut?

Vilka villkor du behöver uppfylla beror på vilket sätt du är eller har varit involverad i näringsverksamheten. Det finns tre olika kategorier.

Du måste tillhöra en av följande tre kategorier

 • Du som är involverad i näringsverksamhet i dag: Företaget ska gå bra och dina skulder ska inte komma från den nuvarande verksamheten.
 • Du som tidigare har varit involverad i näringsverksamhet: Minst 70 procent av dina skulder ska ha kommit från den verksamheten.
 • Du som är närstående till någon som är – eller har varit – involverad i näringsverksamhet: Minst 70 procent av dina skulder ska komma från företagarens tidigare verksamhet.

Du ska även uppfylla ytterligare villkor

Oavsett vilken av de tre kategorierna du tillhör finns ytterligare villkor. Du måste uppfylla samtliga:

 • Du är så skuldsatt att du inte på något sätt kan betala dina skulder på många år. Som aktiv företagare är det vanligt att dina framtida inkomster är oklara, men vi gör ändå en uppskattning av dina möjligheter att betala. Vi tittar till exempel på
  • dina meriter
  • hur löneläget i din bransch ser ut
  • hur det går för ditt företag
  • hur du själv bedömer dina framtida inkomster.
 • En skuldsanering ska vara rimlig med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden. Vi gör ungefär samma bedömning som för skuldsanering, men vi bedömer även på vilket sätt en skuldsanering skulle öka dina chanser att driva ett företag på nytt.
 • Näringsverksamheten ska bedrivas – eller ha bedrivits – på ett seriöst sätt.
 • Du ska ha dina huvudsakliga intressen i Sverige. Med det menas till exempel att du bor, arbetar eller har dina skulder här.
 • Du får inte ha ett näringsförbud i dag.
 • Du behöver kunna betala minst en sjundedel av prisbasbeloppet var tredje månad. Du hittar mer information om prisbasbeloppet på Statistiska centralbyråns (SCB) webbplats.

Statistiska centralbyrån: Prisbasbelopplänk till annan webbplats

Du väljer själv vilken du ansöker om

Du väljer själv vilken skuldsanering du vill ansöka om – skuldsanering eller skuldsanering för företagare. Tillvägagångssättet och processen är inte särskilt annorlunda. Det som skiljer är framför allt kraven som ställs på dig som ansöker.

Skuldsanering för företagare är mer omfattande än en ansökan om skuldsanering och du behöver lämna fler och mer detaljerade uppgifter. Du behöver till exempel precisera dina skulder och lämna in ytterligare handlingar för ditt företag.

Skuldsanering

 • Det vanliga är att du betalar under fem år, men vi kan besluta om en kortare tid i vissa fall, exempelvis om du är äldre eller om det finns barn i familjen.
 • I juni och december behöver du inte betala alls – de månaderna är betalningsfria.
 • Om du lever på existensminimum kan du få skuldsanering utan att betala.

Skuldsanering för företagare

 • Du betalar under tre år.
 • Du kan inte få en kortare betalningsplan eller betalningsfria månader.
 • Du måste kunna betala minst en sjundedel av prisbasbelopp per kvartal under din skuldsanering.
 • Du kan välja att betala månadsvis, halvårsvis eller kvartalsvis.

För att du ska få en fullständig bild av skuldsanering är det bra om du också läser informationen som handlar om skuldsanering.

Ansök om skuldsanering

Frågor och svar

Kan du fortsätta driva företag?

Det finns inget formellt hinder att driva företag för dig som har skuldsanering.

Tänk på att det är viktigt att ditt företag sköts enligt gällande regler samt att företaget klarar av att betala sina löpande kostnader i den takt de förfaller till betalning.

Om du försätts i personlig konkurs

Om du eller någon av dina fordringsägare försätter dig i personlig konkurs, gäller inte din ansökan om skuldsanering längre – vi skriver av din ansökan. Du kan ansöka igen när konkursen är avslutad.

Skuldsanering fler än en gång?

Du kan få en ny skuldsanering, även om du har haft skuldsanering tidigare. Men du behöver ha särskilda skäl för att få skuldsanering igen. Det vi tittar på är

 • omständigheterna till varför du har dragit dig på nya skulder
 • om dina förutsättningar för att förbli skuldfri har ändrats.

Om du tidigare har haft en skuldsanering som du inte fullföljde tittar vi även på anledningen till varför du misslyckades i din tidigare skuldsanering.