Vad du får behålla i en löneutmätning

Vi räknar fram ett belopp som du alltid har rätt att behålla i en löneutmätning. Många kallar det för existensminimum – vi kallar det för förbehållsbelopp.

Vad ingår i de olika beloppen?

I förbehållsbeloppet ingår

 1. din boendekostnad
 2. ett normalbelopp som ska täcka dina vanliga levnadskostnader.

I din boendekostnad kan exempelvis följande ingå för

 • hyreslägenhet – din hyra
 • eget hus – räntor, driftskostnader och skälig amortering
 • bostadsrätt – avgiften, räntor och skälig amortering.

Från boendekostnaden ska eventuellt bostadstillägg, boendetillägg och bostadsbidrag dras av. Det gäller för alla boendeformer.

I normalbeloppet ingår inte boendekostnaden, men bland annat kostnader för

 • mat
 • kläder
 • hygien
 • telefon
 • hushållsel
 • försäkringar
 • andra mindre utgifter för tillfälliga behov.

Du kan få extra tillägg för vissa kostnader.

Kostnader du kan få tillägg för

Storleken på normalbeloppet

Vi bestämmer hur stora normalbeloppen ska vara en gång per år. Normalbeloppen gäller under ett kalenderår. När vi räknar fram normalbeloppen använder vi oss av konsumentprisindex, som Statistiska centralbyrån (SCB) fastställer på regeringens uppdrag. Konsumentprisindex mäter den generella prisnivån i Sverige. Förutom den årliga ändringen kan vi inte besluta om nya normalbelopp utan ett beslut från riksdagen.

Från den 1 januari 2024 är normalbeloppet

 • 6 090 kronor för en ensamstående vuxen
 • 10 061 kronor för makar eller jämställda
 • 3 255 kronor för barn 0–6 år
 • 3 906 kronor för barn 7–10 år
 • 4 558 kronor för barn 11–14 år
 • 5 208 kronor för barn 15 år eller äldre.

Du hittar mer om förbehållsbelopp och normalbelopp på vår webbplats.

Föreskrifter, allmänna råd och meddelanden

Vad kan påverka storleken på normalbeloppet?

Det är bra att veta att normalbeloppet för barn påverkas av till exempel underhållsbidrag, barnbidrag eller studiebidrag.

Normalbeloppet minskar med motsvarande belopp som du får i bidrag. Självklart blir minskningen aldrig större än själva normalbeloppet.

Hur mycket får du behålla för din bostad?

Förutom normalbeloppet får du också behålla pengar för ditt boende. Var noga med att lämna korrekta uppgifter om din boendekostnad, annars beräknar vi den utifrån ett schablon­belopp. Det kan betyda att du får behålla ett för litet eller för stort belopp.

Beloppet du får behålla kan variera beroende på hur du bor:

 • Om du bor i hyreslägenhet är boendekostnaden din hyra samt kostnaden för värme.
 • Bor du i villa eller bostadsrätt gör vi en individuell prövning. Då kan utgifter för räntor på bostadslån, uppvärmning och andra driftskostnader vara en del av boendekostnaden.

Bra att veta

Det är bara vad du faktiskt betalar i boendekostnad som tas med. Det innebär att om du har bostadsbidrag eller bostadstillägg minskas boendekostnaden med detta belopp.​

Kostnader du kan få tillägg för​

Vissa kostnader kan du få tillägg för. Det kan exempelvis vara kostnader för medicin och läkarbesök eller barnomsorg.

Exempel på kostnader

Du kan exempelvis få tillägg för följande:

 • Familjens kostnader för medicin och läkarbesök. Du kan få tillägg upp till högkostnadsskyddet. Om du har sjukdomsrelaterade kostnader som inte omfattas av högkostnads­skyddet måste du ha läkarintyg. Alternativmedicin ingår inte.
 • Resor till och från arbetet.
 • Kostnader för barnsomsorg.
 • Kostnader för umgänge med barn som inte bor hos dig, men som du är underhållsskyldig för (läs mer nedan).
 • Kostnader för resor, till exempel sjukresor och färdtjänst.
 • Underhållsbidrag som du betalar direkt till den andra föräldern eller till barnet om det är över 18 år.
 • Vissa kostnader för specialkost. Du måste kunna visa läkarintyg.
 • Glasögon och tandvård – läs mer nedan.

Mer om kostnader för umgänge med barn

Kostnader för umgänge med barn

Du kan få

 • ett tillägg med 55 kronor per dag och barn när barnet bor hos dig.
 • få ersättning för barnets resor till dig (umgängesresor) i rimlig omfattning.

Du ska kunna visa hur kostnaden för resorna fördelas mellan föräldrarna.

Mer om tandvård och inköp av glasögon

Tandvård

Normalbeloppet är tänkt att täcka kostnader för årlig kontroll, enklare tandlagning, tandhygienist samt kostnader för abonnemangstandvård eller frisktandvård. Vid större behandlingar kan vi godkänna tillägg i vissa fall.

Innan behandlingen börjar ska du skicka ett skriftligt intyg från tandläkaren till oss. Av intyget ska framgå:

 • att behandlingen är nödvändig
 • att behandlingen är det billigaste alternativet – om det finns alternativa behandlingssätt
 • den totala kostnaden för behandlingen
 • hur betalning ska ske
 • hur stor del av kostnaden som du ska betala själv.
Observera

Om du redan har betalat tandvården kan vi inte ta hänsyn till kostnaden. Vi gör endast undantag när du akut tvingats uppsöka tandläkare.

Glasögon eller linser

Vi kan ge tillägg för kostnader för glasögon eller linser. Innan du köper glasögonen eller linserna ska du skicka ett skriftligt intyg från optikern till oss.

Av intyget ska framgå:

 • ditt behov av glasögon eller linser
 • att det är fråga om glasögon eller linser i lägsta prisklass
 • kostnaden
 • hur betalning ska ske.
Observera

Vi tar inte hänsyn till kostnaden om du redan har betalat glasögon eller linserna. Om du har lånat pengar för att betala får långivaren inte företräde framför andra som vill ha betalt (fordringsägare).

Räkna ut hur mycket du får behålla

Du kan själv räkna ut hur det ser ut för dig.

Beräkna ditt förbehållsbelopp

Se din löneutmätning

Du kan se information om din löneutmätning på Mina sidor.

Mina sidor

Frågor och svar