Sidan ayaad lacagta u dhiibeysaa

Marka aad deynkaaga bixineysid waxaan hubineynaa in lacag dhiibiddu ay si huban u dhaceyso.

Sideed lacagt ku bixineysaa?

Haddii aad lacagta ka bixineysid Swiidhan gudeheeda waxaad:

 • adeegsaneysaa bankgiro, 5045-­3158
 • qor nambarka tixraaca, waxa loogu yeero OCR-nummer.
  Waxaad OCR-nummer-ka ka heleysaa warqadda ”Skuld att betala” ee aad naga heshay.

Ma heysatid miyaa warqadda ”Skuld att betala”?

Haddii aadan haysan warqadda ”Skuld att betala” waad na soo wici kartaa ama waxaad isticmaali kartaa bankgiro 756-­2036. Ha illoobin in aad sheegtid tixraaca – waa nambar aqoonsi oo qof ama urur oo ku aaddan cidda lacagta loo shubayo.

Haddii lacagta aad dibadda ka soo shubeysid?

Haddii lacagta aad dibadda ka soo shubeysid qor:

 • Nambarka IBAN-ka: SE26 1200 0000 0128 1010 8749. Ogaw in mambarka IBAN‑ka la qorayo iyadoon meel bannaan loo dhaxeysiin.
 • BIC/Swift: DABASESX
 • Cinwaanka bangiga: Danske bank, Norrmalmstorg 1, Stockholm
 • Nambarka tixraaca: Qor OCR-nummer-ka ku yaalla warqadda ”Skuld att betala” ama waxaad markaas qori kartaa nambarrada aqoonsiga ee qofka- ama ururka lacagta loo shubayo- ama nambarka feylka ee muujinaya deynka ay khuseyso lacagta la bixinayo.

Sammanfattning på svenska

Betala till Kronofogden

När du ska betala till oss bör du ange bankgiro och OCR-nummer. Du hittar uppgifterna i det brev du har fått från oss. Om du inte har kvar brevet kan du hitta uppgifterna här.

Så här betalar du en skuld som vi ska driva in

Om du har en fastställd skuld som den du är skyldig pengar vill att vi ska driva in (verkställa) ska du göra så här när du betalar:

 • Använd bankgiro 5045-­3158.
 • Ange referensnummer, så kallat OCR-nummer. Du hittar det i brevet Skuld att betala som du fått från oss.

Om du har flera skulder och vill betala en specifik skuld, måste du ange just den skuldens OCR-nummer som står i brevet från oss.

Ska du betala från en utländsk bank?

När du betalar måste du ange följande information:

 • IBAN-nummer: SE26 1200 0000 0128 1010 8749 (anges utan mellanslag)
 • BIC/SWIFT: DABASESX
 • Bankadress: Danske Bank, Norrmalmstorg 1, Stockholm
 • Referens (OCR-nummer)
 • Om betalningsmottagare efterfrågas ska du ange Kronofogden