איבער די אינפארסירונג אגענטור (jiddisch)

מיר זענען א נאציאנאלע רעגירונגס אגענטור וואס גיבט זיך אפ מיט חובות. מיר האבן ארום 2,300 ארבעטער און געפונען זיך אין עטליכע ערטער דורכאויס שוועדן. אונזער הויפט אפיס איז אין סונדביבערג. די אגענטור ווערט אנגעפירט דורך די הויפט אינפארסירונג דירעקטאר.