ارزش های پایه ای که هدایت گر کار ماست

کارما با ارزش­ های پایه ای مشترکی که برای همه کسانی که برای دولت کار می­کنند و نیز ارز­ش­های پایه ای خودمان هدایت می­شود.

ارزش های پایه ای سازمان اداری دولت

همه کسانی که برای دولت کار میکنند در ارزش­هایی اشتراک دارند که نقطه عزیمت آن عبارت است از

 • دموکراسی
 • امنیت قضایی
 • عینی گرایی
 • آزادی داشتن عقیده
 • احترام به حقوق همه انسانها و همچنین
 • کارآیی و خدمت

ارزش­های پایه ای ما

ارزش­های پایه ای خودمان حاوی بینش ما، ایده هایی که فعالیت ما برآن بناشده و سطح دانش کاری ما.

 • بینش ما براین پایه استوار است که همه بدهی خود را می­پردازند و کسی بدهکار نخواهد بود.
 • ایده­­ایی که فعالیت ما بر آن بنا شده اینست کار کن تا آنانی که از تو طلب دارند بتوانند طلب خود را وصول کنند. ما هم چنین از کسانی حمایت میکنیم که میخواهند بدهی خود را بپردازند و مراقبیم که آنان اینکار را در امنیت کامل قضایی انجام دهند.
 • سطح دانش کاری ما قابل اعتماد، یاری رسان و تهاجمی است.

Sammanfattning på svenska

Värdegrunden styr vårt arbete

Vårt arbete styrs av den gemensamma värdegrund som gäller för alla som arbetar i staten och av vår egen värdegrund.

Statsförvaltningens värdegrund

Alla som arbetar i staten delar en värdegrund som utgår från

 • demokrati,
 • rättssäkerhet,
 • objektivitet,
 • fri åsiktsbildning,
 • respekt för alla människors rättigheter samt
 • effektivitet och service.

Vår värdegrund

Vår egen värdegrund innehåller vår vision, vår verksamhetsidé och våra värdeord.

 • Vår vision är att alla betalar och ingen blir överskuldsatt.
 • Vår verksamhetsidé är att arbeta för att de som har rätt att få betalt får det. Men vi ger även stöd till dem som ska betala sina skulder och ser till att det sker på ett rättssäkert sätt.
 • Våra värdeord är: pålitlig, hjälpsam och offensiv.