اگر شرکت شما ورشکست شده ما مراقبت میکنیم که همه چیز درست پیش برود

برای شرکتی که در پرداخت صورت حساب هایش مشکل دارد راه­های گوناگونی برای حل مشکل وجود دارد. گاهی تنها راه چاره تقاضای ورشکستگی است. در چنین شرایطی ما نظارت میکنیم که همه چیز به شکل درستی انجام شود.

وظایف اداره اجراییات در یک ورشکستگی چیست؟

یکی از وظایف ما نظارت بر کار اداره ی ورشکستگی هاست، به این ترتیب که از دارایی های مانده از یک ورشکستگی بشکل درستی استفاده شود:

  • اگر مخالفتی با اینکه وضعیت ورشکستگی چگونه اداره میشود وجود داشته باشد ما میتوانیم تقاضا کنیم کسی که مسئول اداره ورشکستگی شماست دستمزد کمتری بگیرد.

  • ما همچنین نظارت میکنیم که امور ورشکستگی تا جایی که ممکن است به سرعت خاتمه یابد.

  • اگر شرکت ورشکسته کارکنانی دارد اما پولهای موجود به اندازه ای نیست که بتوان حقوق­ها را پرداخت کرد، آنان از تضمین دولتی حقوق استفاده خواهند کرد. به این معنا که دولت میتواند حقوق کارکنان شما را بپردازد . منظور از حقوق، مبلغی است که آنان سه ماه قبل از آنکه تقاضای ورشکستگی به دادگاه بدوی تحویل شد بعنوان دستمزد دریافت کردند.

  • ما نظارت میکنیم که عملکرد اداره کننده امور ورشکستگی در زمینه تضمین حقوق و دستمزد به شکل صحیحی اجرا شود

Sammanfattning på svenska

Om företaget inte betalar sina skulder kan det gå i konkurs

Ett företag som inte betalar sina skulder, och inte kan göra det under en längre tid, kan försättas i konkurs.

En konkurs innebär att i princip alla tillgångar tas om hand och används för att betala företagets skulder.

Vem kan ansöka om att sätta företaget i konkurs?

Det skuldsatta företaget som försätts i konkurs kallar vi gäldenär. Den som vill ha betalt kallar vi borgenär. Såväl gäldenären som borgenärer kan ansöka om att företaget ska försättas i konkurs. När ett bolags konkurs är avslutad upphör bolaget att existera, och kan därmed inte krävas på betalning.

Tingsrätten fattar beslut

Det är tingsrätten som fattar beslut om konkurs och det är även domstolen som utser en konkursförvaltare.

Det här gör vi

Vår uppgift är att övervaka konkursförvaltningen. Om du är missnöjd med en konkursförvaltare kan du vända dig till oss.