Make a payment – damages

If you have been sentenced to pay criminal damages you are obliged to do so immediately, even if the ruling is appealed. You will not receive any payment instructions or forms, instead you have to find out for yourself how and to whom you have to pay.

If you don’t pay you risk having the debt handed over to us.

By paying you can avoid measures applied by us

If you are unable to pay the damages directly to the injured party, you have another possibility of paying voluntarily. In other words you can avoid having us begin the process of collecting money after a ruling. You do this by paying us a sum that corresponds to the damages plus interest. This is known as making a reduction. You can also lodge security in order to avoid attachment. In order for this to be possible, the ruling must not have become final (i e it must still be possible to appeal it). Contact us if you want to make a reduction or lodge security.

The crime victim can get our help to collect the debt

If no-one appeals the ruling on damages within three weeks, the court will send us the ruling. We then ask the crime victim if they want our help to collect the debt. If they do, you will receive a letter with a demand for paying the damages. The letter will tell you how to pay.

What happens if you don’t pay?

If you don’t pay the damages we will investigate whether you have any assets. We may seize your property and sell it in order to pay your debt. You may also have to pay the damages via your salary. This process is known as an attachment.

It will cost you SEK 600 if the crime victim is forced to request our help to get you to pay. It can also lead to a record for non-payment being registered for you by credit reference agencies.

Notify us if you pay the crime victim directly

If you have paid the crime victim directly, but you still get a payment demand from us, you have to write to us and include proof that you have paid. This can be an account statement, for example, which clearly shows that the crime victim has already been paid by you.

You may become liable to pay the Crime Victim Compensation and Support Authority

If you are unable to pay, the crime victim can turn to the Crime Victim Compensation and Support Authority for criminal injuries compensation. Then your debt will be owed to the authority instead.

Several liable for the damages

Are there several people who are liable for the damages?

If there are several of you that have to pay the damages together, the crime victim is entitled to turn to any one of you to demand his/her money. This is because you are jointly and severally liable. If you are forced to pay the entire damages, or a larger share than the others, you can demand that they pay their share of the damages to you. Contact us for further information.

If you are a parent

Are you the parent of a child who has to pay damages?

If you have custody of a child who is under 18 you may become liable for damages that your child has been sentenced to pay. There is a maximum amount for which you can become liable: one fifth of the price base amount that applied in the year that the injury was incurred.

If the ruling is changed following appeal

If the court decides that you have to pay less, or nothing at all, we will return seized assets if their value is greater than what you have to pay following the change.

If you have paid the crime victim directly, and s/he doesn’t pay back the money voluntarily, you can apply for our help in getting the money back. Contact us for further information.

Sammanfattning på svenska

Skadestånd

Har du blivit dömd att betala ett skadestånd i ett brottmål, är du skyldig att göra det omgående, även om domen överklagas. Du får ingen ”räkning” eller inbetalningskort, utan måste själv ta reda på hur och till vem du ska betala.

Betalar du inte riskerar du att skulden lämnas till oss.

Du kan undvika åtgärder från oss genom att betala

Om du inte kan betala skadeståndet direkt till den som ska ha pengarna, finns en annan möjlighet att betala frivilligt. Du kan alltså undvika att vi börjar arbeta för att driva in pengar efter en dom. Det gör du genom att betala in ett belopp som motsvarar skadeståndet och ränta till oss. Det kallas för att du gör en nedsättning. Du kan också ställa säkerhet för att undvika utmätning. För att det ska vara möjligt krävs att domen fortfarande går att överklaga (det vill säga att den inte vunnit laga kraft). Kontakta oss om du vill göra en nedsättning eller ställa säkerhet.

Brottsoffret kan få vår hjälp med att driva in skulden

Om ingen överklagar domen om skadestånd inom tre veckor, skickar domstolen över domen till oss. Vi frågar den som har rätt till skadeståndet om hen vill ha hjälp att driva in skulden. Om brottsoffret vill ha hjälp får du hem ett krav om att betala skadeståndet. I brevet står det hur du gör för att betala.

Vad händer om du inte betalar?

Betalar du inte skadeståndet, kommer vi att undersöka om du har några tillgångar. Vi kan ta hand om dina ägodelar och sälja dem för att betala din skuld. Du kan också få betala skadeståndet via din lön. Det kallas för att vi gör en utmätning.

Det kommer att kosta dig 600 kronor om brottsoffret tvingas ta vår hjälp för att få dig att betala. Det kan också leda till att du får en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretag.

Meddela oss om du betalar direkt till brottsoffret

Om du har betalat direkt till brottsoffret, men ändå får ett krav från oss, ska du skriva till oss och skicka med ett bevis på att du betalat skulden. Det kan exempelvis vara ett kontoutdrag som tydligt visar att brottsoffret redan har fått betalt från dig.

Du kan bli skyldig att betala till Brottsoffermyndigheten

Om du inte kan betala, kan brottsoffret vända sig till Brottsoffermyndigheten för att få brottsskadeersättning. Då blir du istället skyldig myndigheten pengar.

Är ni flera som är skyldiga att betala skadeståndet?

Om ni är flera som tillsammans ska betala skadeståndet, har brottsoffret rätt att vända sig till vem som helst av er för att få ut sina pengar. Det beror på att ni har ett solidariskt betalningsansvar. Om du tvingas att betala hela skadeståndet eller en större andel än de övriga, kan du kräva dem på deras del av skadeståndet. Kontakta i så fall oss för mer information.

Är du förälder till ett barn som ska betala skadestånd?

Har du vårdnaden om ett barn som är under 18 år, kan du bli skyldig att betala ett skadestånd som ditt barn har dömts att betala. Det finns ett maxbelopp för ditt betalningsansvar: en femtedel av prisbasbeloppet som gällde det år då skadan skedde.

Om domen ändras efter överklagande

Om domstolen beslutar att du ska betala mindre eller inget alls, lämnar vi tillbaka tillgångar som vi har tagit hand om (det vill säga utmätt) om värdet är större än det du nu ska betala.

Om du har betalat direkt till brottsoffret, och denne inte betalar tillbaka frivilligt, kan du ansöka om vår hjälp för att få tillbaka pengarna. Kontakta oss för mer information.