Attachment

An attachment means we have decided that something you own, such as a car or a part of your salary, is going to be used to pay your debt.

How is an attachment carried out?

We investigate what assets you have. One way we do this is to ask institutions that might have information about your assets, such as

 • banks
 • government agencies
 • companies.

We may also visit your home in what is known as an attachment inspection//execution.

The items we attach are then sold

 • at auction
 • against offers.

In some cases we may engage someone else to sell your property.

If your salary is being attached your employer pays the money to us.

The money received through sales or salary attachment is sent to your creditors.

What conditions have to be met before we carry out an attachment?

There are a number of conditions that have to be met in order for us to carry out an attachment:

 • The property must belong to you, the debtor. If it is in your home we assume that you own it. If you don’t own it you have to be able to prove that to us.
 • If the property is in some other location than your home, we have to be able to prove that you own it in order to be allowed to attach it.
 • We have to be able to sell the property. For example, there cannot be a will or deed of gift that decrees you may not sell it.
 • The property must have monetary value. The whole point of attaching something is to pay money to your creditors.
 • Assets that belong together may not be separated unless there are special reasons. This is because the assets will often be worth more if they are sold together rather than separately. Thus we may not attach only the inboard engine of a motorboat, even if the value of the engine by itself covers the debt. The same applies to the wheels of a car, for example.
 • The attachment must generate a reasonable surplus for your creditors.

What are we not allowed to attach?

For example, we don’t attach anything that you or your family need in order to subsist. Such assets are protected under a right known as beneficium competentiae. What property falls into this category is something we determine on a case by case basis. In other words, a specific type of property may be deemed protected in one case but not in another. Property protected by beneficium typically includes:

 • clothes, but not expensive fur coats and similar
 • spectacles and basic watches and jewellery
 • furniture and other items we deem necessary for your home
 • special equipment for functionally impaired people
 • musical instruments that your children use in music studies.

What do we avoid attaching?

We go to some lengths to avoid attaching your home, but in some cases we have no choice, even if the debt is small.

One precondition for attaching your home is that the sale of it generates a surplus after all the costs of the sale have been paid.

There is no rule, however, about how big the debt has to be in order for us to attach your home. If your creditor holds a mortgage on your home s/he is entitled to demand that we attach it so the s/he can be paid.

It is important to know that if the sale of your home results is a profit, you may be liable for tax on profits. More information about this is available on the Tax Agency’s website.

Incorrect attachment

What should you do if you consider the attachment incorrect?

If you consider a decision to be incorrect you can request a rectification from us. If we don’t rectify the decision, or if you would like a court to examine the matter straight away, you can appeal the decision.

How do you appeal?

If you want to appeal the decision you have to write to the district court, but note that you have to send or hand in the letter to us. The notification of attachment specifies where you need to send your appeal. If you no longer have the notification you have to post your appeal to the office nearest to where you live. You can also email your appeal. We will forward it to the district court.

The appeal must reach us within three weeks of the day on which you learned of the attachment decision. This time limit applies even if you’ve requested a rectification. In your appeal you must state:

 1. what decision you are appealing
 2. why you think it should be changed and what change you want
 3. any evidence you want to adduce, and what it is intended to prove
 4. your name
 5. your personal identity number or corporate identity number
 6. your address
 7. your phone number.

You or your representative must sign the appeal.

You can send your appeal by post or e-mail us

Postadresse to our offices

If we cannot sell your property

What happens if we are unable to sell the attached property?

If we are unable to sell what we have attached we usually make a second attempt. If we are still unable to sell it we cancel the attachment and return your property to you.

If your partner has debts

How will you be affected if your partner or cohabitant has debts?

If the person you are married to or cohabiting with has debts with us, s/he is regarded as owning what is in your shared home. This means that we can attach everything that is in your shared home – unless you can prove that it is yours.

If you are living together with someone who has debts you don’t assume that person’s debts. But the debts may still affect your finances, since your income and your costs are part of the household’s income and costs. When we calculate the amount we are going to attach of your partner’s or cohabitant’s salary, your income and costs are therefore part of the calculation.

If you own immovable property together we may decide that your partner’s or cohabitant’s share of it is to be attached. The normal procedure then is for the entire property to be sold and for you to receive your share of it in money.

Sammanfattning på svenska

Utmätning

Utmätning betyder att vi har beslutat att något du äger, till exempel en bil eller del av din lön, ska användas för att betala din skuld.

Hur går en utmätning till?

Vi utreder vilka tillgångar du har. Det gör vi till exempel genom att fråga dem som kan ha information om dina tillgångar, såsom

 • banker,
 • myndigheter eller
 • företag.

Vi kan också komma till din bostad vid en så kallad utmätningsförrättning.

Syftet med besöket är att få veta om du äger några tillgångar som vi kan utmäta och sälja för att betala dina skulder. Om handläggaren vid besöket hittar saker som vi kan utmäta och sälja, kan vi ta med oss sakerna direkt. Ibland måste vi komma tillbaka senare för att hämta dem.

Det vi utmätt säljer vi:

 • på auktion eller
 • via anbud.

I vissa fall kan vi ge någon annan i uppdrag att sälja din egendom.

Om det är lön som utmäts betalar arbetsgivaren in pengarna till oss.

Pengarna som kommer in från en försäljning eller löneutmätning skickar vi till dem som du är skyldig pengar.

Vad ska vara uppfyllt innan vi utmäter?

Det finns flera omständigheter som ska vara uppfyllda för att vi ska utmäta egendom:

 • Egendomen ska tillhöra dig som har en skuld. Om egendomen finns hemma hos dig förutsätter vi att du äger den. Om du inte äger den måste du kunna bevisa det för oss.
 • Om egendomen finns någon annanstans än i din bostad ska vi kunna bevisa att den är din för att vi ska få utmäta den.
 • Vi ska kunna sälja egendomen. Det får till exempel inte finnas något testamente eller gåvobrev som förbjuder dig att sälja egendomen.
 • Egendomen ska ha ett ekonomiskt värde. Hela poängen med att vi utmäter något är att den du är skyldig pengar ska få betalt.
 • Tillgångar som hör ihop får inte skiljas åt utan särskilda skäl. Anledningen är att tillgångarna ofta är värda mer tillsammans än summan av delarna om de säljs var för sig. Det är alltså inte tillåtet att utmäta enbart inombordsmotorn i en motorbåt, även om motorns värde i och för sig täcker skulden. Detsamma gäller till exempel hjulen på en bil.
 • Utmätningen ska ge ett rimligt överskott till den du är skyldig pengar.

Vad får vi inte utmäta?

Vi utmäter till exempel inte sådant du eller din familj behöver för att klara ert uppehälle. Sådana tillgångar kallas beneficieegendom. Vad som är beneficieegendom avgör vi från fall till fall. En och samma typ av egendom kan alltså räknas som beneficieegendom i ett fall, men inte i ett annat. Beneficieegendom är normalt sett

 • kläder, men inte dyra pälsar och liknande,
 • glasögon samt enklare klockor och smycken,
 • möbler och annat som vi bedömer är nödvändigt för ditt hem,
 • specialutrustning för funktionsnedsatta
 • musikinstrument som dina barn använder för musikstudier och
 • fordon som den skuldsatta behöver för att ta sig till och från sitt arbete. En bedömning om skäligheten och fordonets värde måste göras i varje enskilt fall.

Vad undviker vi att utmäta?

Vi försöker i det längsta undvika att utmäta din bostad, men i vissa fall är vi tvungna att göra det, även om skulden är liten.

En förutsättning för att vi ska utmäta din bostad är att en försäljning ger ett överskott efter att alla omkostnader från försäljningen är betalda.

Det finns däremot inga regler för hur stor skulden måste vara för att vi ska kunna utmäta bostaden. Om den du är skyldig pengar har pant i din bostad kan hen alltid kräva att vi ska utmäta den för att hen ska få betalt.

Det är viktigt att veta att om det blir en vinst vid en försäljning av din bostad, kan du bli skyldig att betala vinstskatt. Du hittar mer information om det på Skatteverkets webbplats.

Vad gör du om du tycker att utmätningen är fel?

Om du anser att ett beslut är felaktigt kan du begära rättelse hos oss. Om vi inte rättar beslutet eller om du direkt vill att domstol ska pröva frågan kan du överklaga beslutet.

Hur gör du för att överklaga?

Vill du överklaga beslutet ska du skriva till tingsrätten, men observera att du ska skicka eller lämna skrivelsen till oss. I beslutet om utmätning finns information om vart du ska posta din överklagan. Om du inte har kvar beslutet ska du posta din överklagan till det kontor som finns närmast där du bor. Du kan också mejla. Vi kommer att lämna den vidare till tingsrätten.

Överklagandet måste ha kommit in till oss inom tre veckor från att du fick ta del av beslutet om utmätning. Den tidsgränsen gäller även om du har begärt rättelse. I ditt överklagande ska du ange:

 • vilket beslut du överklagar,
 • varför du anser att det ska ändras och vilken ändring du vill ha,
 • de bevis du vill föra fram och vad de ska styrka,
 • ditt namn,
 • ditt person- eller organisationsnummer,
 • din adress och
 • ditt telefonnummer.

Du eller ditt ombud ska underteckna överklagandet.

Vad händer om vi inte kan sälja utmätt egendom?

Om vi inte kan sälja det vi har utmätt gör vi vanligen ett nytt försök att sälja. Om försäljningen misslyckas igen, upphäver vi utmätningen och du får tillbaka din egendom.

Hur påverkas du om din partner eller sambo har skulder?

Om den du är gift eller sambo med har skulder hos oss, anses hen äga det som finns i er gemensamma bostad. Det betyder att vi kan utmäta allt som finns i ert gemensamma hem – om du inte kan bevisa att det är ditt.

Om du bor ihop med någon som har skulder tar du inte över den personens skulder. Men skulderna kan ändå påverka din ekonomi, eftersom din inkomst och dina kostnader är en del av hushållets. När vi beräknar vilket belopp vi kan utmäta av din partners eller sambos lön, ingår därför dina uppgifter i beräkningen.

Om ni äger en fastighet tillsammans kan vi besluta att din partners eller sambos andel i fastigheten ska utmätas. Det vanliga är då att hela fastigheten säljs och att du får pengarna som kommer från din andel.

Om du äger egendom tillsammans med andra

Om du äger egendom, exempelvis en fastighet, tillsammans med andra och du har en skuld hos oss kan vi utmäta din andel av fastigheten.

För att vi ska kunna sälja hela fastigheten kan antingen fordringsägaren, den skuldsatte eller någon av de andra delägarna begära att hela egendomen ska säljas. Samtliga delägare underrättas och kan yttra sig innan vi säljer fastigheten. Det är endast din andel av köpeskillingen som används till att betala dina skulder och kostnaderna i ärendet. Övriga delägare får ut sina andelar.