Meidän tehtävämme

Meillä on selkeä tehtävä. Autamme sitä, jotka ei ole saanut maksujaan ja tuemme ja neuvomme maksajaa. Huolehdimme myös siitä, että maksaminen tapahtuu oikeusturvallisella tavalla. Hallitus päättää joka vuosi, miten meidän on hoidettava tehtävämme ja mitä meidän on priorisoitava.

Tehtävä hallitukselta

Hallitus antaa meille tehtävämme Asetuksella ohjeista Kruununvoutiviranomaiselle. Hallituksen kirjeessä ilmoitetaan, miten meidän on suoritettava tehtävämme ja mitä meidän pitää priorisoida vuoden aikana. Hallituksen meille antamana tehtävänä on:

 • auttaa varmistamaan julkisen sektorin rahoitus,
 • auttaa luomaan hyvin toimiva yhteiskunta kansalaisille ja elinkeinoelämälle,
 • estää rikollisuutta.

Tehtävämme on yhteinen Veroviraston ja Tulliviraston kanssa.

Miten toteutamme sen?

Toteutamme tehtävämme huolehtimalla siitä, että maksuun oikeutettu myös saa sen. Kyseessä saattavat olla viranomaiset, kunnat, yritykset tai yksityiset henkilöt, jotka hakevat meiltä apua maksujensa perimiseen.

Annamme myös tukea sille, joka maksaa velkojaan ja huolehdimme, että maksaminen tapahtuu oikeusturvallisella tavalla. Teemme tätä muun muassa työskentelemällä ennalta ehkäisevästi, tarjoamalla velkasaneerausta ja auttamalla kiistoissa, jotka eivät koske maksua, esimerkiksi häädön yhteydessä.

Emme ota koskaan kantaa kenenkään asianosaisen puolesta tai tätä vastaan.

Mitä muuta teemme?

Teemme paljon muutakin. Tässä on joitakin esimerkkejä muista työtehtävistämme:

 • Vaikeasti velkaantunut voi hakea meiltä velkasaneerausta. Tuemme velkaantunutta pääsemään takaisin velattomaan elämään
 • Teemme yhteistyötä eri viranomaisten, yritysten ja organisaatioiden kanssa vähentääksemme ylivelkaantuneiden määrää yhteiskunnassa, toisin sanoen pienentämään ryhmää, jolla on enemmän tai vähemmän pysyviä ongelmia maksaa velkojaan.
 • Tarkastamme konkurssitoimijoiden toimintaa konkurssien hoidossa.
 • Työskentelemme yksityistalouden tuntemuksen lisäämiseksi nuorten ja aikuisten keskuudessa.
 • Puutumme asiaan, kun joku ei ole maksanut vuokraansa ja joutuu häädön kohteeksi.
 • Olemme asiantuntijaviranomainen, jolla on laajat tiedot velkaantumisen vaikutuksista sekä yhteiskunnalle että yksilölle. Tuemme ja rahoitamme sekä omaa että ulkopuolista tutkimusta tietojemme kartuttamiseksi.

Sammanfattning på svenska

Vårt uppdrag

Vi har ett tydligt uppdrag. Vi hjälper den som inte fått betalt och vi ger stöd och råd till den som ska betala. Vi ser också till att betalningar sker på ett rättssäkert sätt. Det är regeringen som varje år bestämmer hur vi ska utföra vårt uppdrag och vad vi ska prioritera.

Uppdrag från regeringen

Regeringen ger oss vårt uppdrag i Förordningen med instruktion för Kronofogdemyndigheten. I regleringsbrevet står det hur vi ska utföra vårt uppdrag och vad vi ska prioritera under året. Regeringens uppdrag till oss är att vi ska:

 • bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn,
 • bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv,
 • motverka brottslighet.

Uppdraget delar vi med Skatteverket och Tullverket.

Hur gör vi det?

Vi genomför vårt uppdrag genom att se till att den som har rätt att få betalt får det. Det kan vara myndigheter, kommuner, företag eller privatpersoner som ansöker om vår hjälp med att få betalt.

Vi ger även stöd till den som ska betala sina skulder och ser till att betalningar sker på ett rättssäkert sätt. Detta gör vi bland annat genom att arbeta förebyggande, erbjuda skuldsanering och genom att hjälpa till vid tvister som inte rör betalning, till exempel i samband med en vräkning.

Vi tar aldrig ställning för eller emot någon av de inblandade.

Vad gör vi mer?

Men vi gör mycket mer. Här kommer några exempel:

 • Den som är svårt skuldsatt kan ansöka om skuldsanering hos oss. Vi ger stöd så att den skuldsatta kan komma tillbaka till ett liv utan skulder.
 • Vi samverkar med olika myndigheter, företag och organisationer för att minska antalet överskuldsatta i samhället, det vill säga minska gruppen som har mer eller mindre permanenta problem med att betala sina skulder.
 • Vi granskar konkursförvaltarnas hantering av konkurser.
 • Vi arbetar för att öka kunskaperna om privatekonomi bland unga och vuxna.
 • Vi är inblandade när någon som inte har betalat sin hyra ska vräkas.
 • Vi är en expertmyndighet med stor kunskap om skuldsättningens effekter, både för samhället och för den enskilda individen. Vi stöder och finansierar både egen och extern forskning för att öka vår kunskap.