Hjälp oss att förbättra webbplatsen – svara på vår enkät!

Ja, tack Nej, tack

Bures boahtin Kronofogdenii

Mii leat eiseváldi geat veahkehit su gii váhtá mávssu ja sii gii gálgá máksit. Gáibádusat sáhttet maid guoskat eará áššiide go ruđaide.

Gáibida go soamis dus juoidá?

Leat go don dahje du fitnodat ožžon gáibádusreivve (gohččosa)? Dainna soamis (ohcci) oaivvilda ahte don ovdamearkka dihte galggat máksit, sirdit dahje máhcahit diŋggaid.

Son gii gáibida sáhttá leahkit muhtin eiseváldi, gielda, fitnodat dahje priváhtaolmmoš.

Vástit, gieđahala ja čoavdde

Lea dehálaš vástidit ahte leat ožžon reivve. Vástit áinnas min neahttasiiddus “Mina sidor” bokte.

Vástit vuostáiváldinduođaštusain ahte leat ožžon gáibádusa (ruoŧagillii)

Boahtte lávki lea gieđahallat ja čoavdit ášši.

Jus gáibideaddjis lea riekta de mávsse dahje daga dan maid gáibida – jus sáhtát dan dahkat. Mávsse njuolga ohccái.

Don galggat vuosttildit gáibádussii jus lea boastut.

Don fertet čoavdit áššis dihto áigodagas (čielggadusáigi).

It go sáhte máksit dahje dahkat gáibádusa? Áššálaččat mii mearridit ahte fertet dahkat dan. Mearrádus gohčoduvvo boađus (utslag).

Lea vejolaš lohkat eanet movt čoavdit ášši gáibádusaid vuođul.

Gieđahala gáibádusaid maid leat ožžon ja čoavdde dan (ruoŧagillii)

Gáibádus eiseválddis

Vealggit mat dus leat eiseváldái mearriduvvojit dávjá dakkaviđe. Oaččut reivve mas gáibidit ahte mávssát velggiidat Kronofogdii, jus don sáhtát. Sáhtát váldit oktavuođa eiseválddiin geasa du lea vealgi jus leat gažaldagat.

Mii ollašuhttit (dahkat duohtan) mearrádusaid

Ohcci sáhttá bivdit mis veahki ovdamearkka dihte máksu váhtimii. Mii sáhttit de mearridit bággopántideami. Don mávssát Kronofogdenii.

Ná mávssát don/fitnodat (ruoŧagillii)

Loga eanet dan birra mii dáhpáhuvvá jus it sáhte máksit.

Válmmas mearriduvvon gáibádus – don galggat máksit dahje dahkat juoidá (ruoŧagillii)

Sáhtát oažžut máksovárrehusa

Go mearriduvvo ahte don leat velggolaš máksit de sáhtát oažžut máksovárrehusa. Váldde oktavuođa kredihttadiehtoásahusain jus leat gažaldagat.

Olmmošsuodjaluseiseváldi: Máksovárrehus (ruoŧagillii)

Ohcat vealgesanerema

Vealgesaneren lea dutnje geas leat vealggit maid it nagot máksit ráddjejuvvon áiggis. Dat ii leat čoavddus gaskaboddosaš máksinváttisvuođaide.

Vealgesaneremiin mávssát velggiidat moatti jagis. Das maŋŋil leat du vealggit jávkaduvvon.

Iskka jus dus lea vejolašvuohta oažžut vealgesanerema.

Kronofogda vealgesanerengeahččaleapmi (ruoŧagillii)

Oza vealgesanerema e-bálvalusa dahje skovi bokte.

Loga eanet vealgesanerema birra.

Vealgesaneren (ruoŧagillii)

Gáibidat go don juoidá soapmásis?

Gáibidat go don dahje du fitnodat juoidá soapmásis, ovdamearkka dihte ahte soamis galgá máksit, sirdit, dahje máhcahit diŋgga? De sáhtát ohcat máksogohččuma dahje giehtagohččuma.

Lea vejolaš oažžut mearrádusa (boađus) ahte soamis ferte máksit dahje dahkat juoidá.

Don háliidat oažžut gáibádussii mearrádusa (ruoŧagillii)

Mii ollašuhttit (dahkat duohtan) mearrádusaid

Das maŋŋil sáhtát ohcat veahki ovdamearkka dihte máhcahit velggiid.

Don háliidat ollašuhttit gáibádusaid (ruoŧagillii)

Oažžut mávssu soapmásis geas lea vealgesaneren

Leago son gii galgá máksit ohcan vealgesaneren? Lea dehálaš ahte dieđihat daid velggiid mat earáiguin leat dutnje vai dat maid bohtet ovdán du vealgesaneremii.

Oaččut mávssu aktii jahkái.

Vealgesaneremis lea olbmo máksinnákca mii mearrida ollu mávssu don oaččut.

Don gáibidat muhtimis gii lea ohcan vealgesanerema (ruoŧagillii)

Konkursahálddašeaddji ja fitnodatrekonstruerejeaddji geahčču

Min bargu lea bearráigeahččat

 • konkursahálddašeaddji (gieđahallá reastaluvvan fitnodagaid loahpaheami)
 • rekonstruerejeaddji (gieđahallá fitnodatrekonstrukšuvnna mas fitnodat oažžu vejolašvuođa čoavdit ekonomalaš váttisvuođaid)
 • bálkádáhkádus (suodjalus sidjiide geat eai oaččo bálkká reastaluvvama dahje fitnodatrekonstrukšuvnna dihte).

Váldde minguin oktavuođa jus

 • leat duhtameahttun konkursahálddašeaddjiin dahje fitnodatrekonstruerejeaddjiin
 • dieđát ahte bálkádáhkádus geavahuvvo boastut.
 • háliidat ohcat bálkádáhkádusa – ja leat bargan Ruoŧas, muhto leat virggehas soames reastaluvvan EU fitnodagas dahje Europálaš ekonomalaš ovttasbargoráđis, EEO.

Loga eanet konkursageahču ja rekonstrukšuvnna birra:

Konkursageahčču ja bálkádáhkádus (ruoŧagillii)

Konkursahálddašeaddji ja fitnodatrekonstruerejeaddji geahčču (ruoŧagillii)

Mii eastadit ekonomalaš váttisvuođaid

Neahttasiiddusteamet gávnnat

 • rávvagiid iežat ruhtadili suraide dahje jus háliidat doarjut earáid.
 • oahpahusávdnasiid ja dieđut mánáide.

Ekonomalaš váttisvuođaid eastadit (ruoŧagillii)

Meannudit áššiid digitálalaččat

Don gii háliidat máksit dahje háliidat oažžut mávssu gávnnat neahttasiiddusteamet e-bálvalusaid ja skoviid.

E-balvalusat ja skovit (ruoŧagillii)

På svenska

Välkommen till Kronofogden

Vi är en myndighet som hjälper den som vill ha betalat och den som ska betala. Kravet kan också handla om annat än pengar.

Har någon ett krav mot dig?

Har du eller ditt företag fått ett brev med ett krav (ett föreläggande)? Då anser någon (sökanden) att du till exempel ska betala, flytta eller lämna tillbaka saker.

Den som har ett krav kan vara en myndighet, kommun, företag eller privatperson.

Svara, ta ställning och agera

Det är viktigt att du svarar att du har tagit emot brevet. Svara gärna på Mina sidor på vår webbplats.

Svara att du tagit emot kravet med mottagningsbeviset (på svenska)

Nästa steg är att du tar ställning och agerar.

Om kravet är rätt ska du betala eller göra det som står i kravet – om du kan. Betala direkt till sökanden.

Är kravet fel ska du invända mot kravet.

Du måste agera inom ett visst antal dagar (förklaringstiden).

Kan du inte betala eller göra det som står i kravet? Då beslutar vi att du är skyldig att göra det. Beslutet kallas för utslag.

Du kan läsa mer om hur du kan agera beroende på vilka krav du har tagit emot.

Ta ställning och agera på ett krav (på svenska)

Krav från en myndighet

Om du har skulder till en myndighet fastställs skulden ofta direkt. Du får ett brev om att du ska betala till Kronofogden, om du kan. Har du frågor om skulden kan du kontakta myndigheten som du har en skuld till.

Vi genomför (verkställer) beslutet

Sökanden kan begära vår hjälp med att till exempel få betalt. Vi kan då besluta om utmätning. Du betalar till Kronofogden.

Så betalar du/företaget (på svenska)

Om du inte kan betala kan du läsa mer om vad som kan hända.

Kravet är fastställt – du ska betala eller göra något (på svenska)

Du kan få en betalningsanmärkning

Du kan få en betalningsanmärkning när du får ett beslut om att du är skyldig att betala. Vänd dig till kreditupplysningsföretagen om du har frågor.

Integritetsskyddsmyndigheten: Betalningsanmärkningar (på svenska)

Ansöka om skuldsanering

Skuldsanering är till för dig som har skulder du inte kan betala på egen hand under överskådlig tid. Det är inte en lösning på tillfälliga betalningsproblem.

Med skuldsanering betalar du en del av dina skulder under några år. Därefter har du inte kvar skulderna som ingick i skuldsaneringen.

Testa om du har möjlighet att få skuldsanering.

Kronofogdens skuldsaneringstest (på svenska)

Du ansöker om skuldsanering via vår e-tjänst eller på en blankett.

Läs mer om skuldsanering.

Du som ska ansöka eller har ansökt om skuldsanering (på svenska)

Har du ett krav mot någon?

Har du eller ditt företag ett krav mot någon, till exempel att någon ska betala, flytta eller lämna tillbaka saker? Då kan du ansöka om betalningsföreläggande eller handräckning.

Du kan då få ett beslut (utslag) om att någon är skyldig att betala eller göra något.

Du vill få ett krav fastställt (på svenska)

Vi genomför (verkställer) beslutet

Därefter kan du ansöka om vår hjälp med att exempelvis driva in skulden.

Du vill få ditt krav genomfört (på svenska)

Få betalt av någon som har skuldsanering

Har den som ska betala ansökt om skuldsanering? Då är det viktigt att du anmäler skulderna som personen har till dig, så att de kommer med i skuldsaneringen.

Du får betalt en gång per år.

Det är personens betalningsförmåga som styr hur mycket du får betalt under skuldsaneringen.

Du har krav mot någon som ansökt om skuldsanering (på svenska)

Tillsyn över konkursförvaltare och företagsrekonstruktörer

Vår uppgift är att ha tillsyn över

 • konkursförvaltare (sköter konkurser där ett företags affärer avslutas)
 • rekonstruktörer (sköter företagsrekonstruktion där företag får möjlighet att lösa sina ekonomiska problem)
 • lönegarantin (skydd för den som inte får sin lön i konkurs eller företagsrekonstruktion).

Vänd dig till oss om du

 • är missnöjd med en konkursförvaltare eller företagsrekonstruktör
 • känner till missbruk av lönegaranti
 • vill ansöka om lönegaranti – och har arbetat i Sverige, men är anställd i ett företag som gått i konkurs i ett annat land i EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsrådet, EES.

Läs mer om konkurstillsyn och rekonstruktioner:

Konkurstillsyn och lönegaranti (på svenska)

Tillsyn över konkursförvaltare och rekonstruktörer (på svenska)

Vi förebygger ekonomiska problem

På vår webbplats finns

 • stöd för dig som känner oro för din ekonomi eller vill stötta andra
 • undervisningsmaterial och information till barn.

Förebygg ekonomiska problem (på svenska)

Utför dina ärenden digitalt

På vår webbplats finns e-tjänster och blanketter för dig som vill betala eller få betalt.

E-tjänster och blanketter (på svenska)