How much do I get to keep?

As part of our investigation before a salary attachment we calculate an amount that you will always be entitled to keep. Many people refer to this as the subsistence level – we call it the reserved amount.

What is included in the reserved amount?

The reserved amount includes

 1. your accommodation costs
 2. a standard amount to cover your normal living costs.

The standard amount includes expenses for

 • food
 • clothing
 • toiletries
 • phone
 • household electricity
 • insurance
 • other minor expenses for temporary needs.

How much is the standard amount?

The Enforcement Authority determines the size of the standard amount each year. The standard amount is linked to the consumer price index set by Statistics Sweden and commissioned by the government.

From June 2022 the standard amount is:

 • SEK 5 158 for a single adult
 • SEK 8 520 for spouses or cohabitants living together
 • SEK 2 756 for children 0–6 years old
 • SEK 3 308 for children 7–10 years old
 • SEK 3 860 for children 11–14 years old
 • SEK 4 411 for children aged 15 and above.

Factors that reduce the standard amount

It is useful to know that the standard amount for children is affected if you receive e g

 • maintenance allowances
 • child benefits
 • study grants.

The standard amount is reduced by the amount you receive in allowances, benefits or grants, but the reduction will of course never exceed the standard amount itself.

How much do I get to keep for my accommodation?

In addition to the standard amount you also get to keep money for your accommodation. The amount you get to keep will vary depending on your type of accommodation:

 • If you live in a rented flat, your accommodation costs are your rent plus heating costs.
 • If you live in a detached house or a tenant-owned flat we will make an individual assessment. Interest payments on home loans, heating costs and other running costs may then be included in your accommodation costs.

Only the amount that you actually pay in accommodation costs will be considered. If you receive a housing allowance or a housing supplement, your accommodation costs will be reduced accordingly.

What expenses can I get supplements for?

There are some expenses that you can get supplements for. These include:

 • The family’s expenses for medication and visits to the doctor. Supplements can be paid up to the high-cost protection limit. If you have illness-related expenses that are not subsidised under the high-cost protection scheme you need to have a doctor’s certificate. Alternative medicine is not included.
 • Travel expenses to and from work.
 • Childcare expenses.
 • Expenses for contact with children who don’t live with you, but for whom you have a maintenance obligation. You can get a supplement of SEK 40 per day and child when the child is in your care. You can also, to a reasonable extent, get compensation for the cost of travel for child visitation. You should be able to provide proof of how the cost of travel is devided between the parents. 
 • Alimony that you pay directly to the other parent, or to the child if she/he is over 18.
 • Some expenses for special diets. You need to be able to show a doctor’s certificate.
 • Expenses for glasses. You need to be able to show a certificate and a cost proposal.
 • Expenses for extensive dental care. You need to be able to show a dentist’s certificate before the treatment begins. The certificate must include information about:
 • the necessity of the treatment
 • what the total cost will be
 • what share of it you will pay
 • how you are going to pay
 • the treatment being the least expensive option.

Sammanfattning på svenska

Hur mycket får du behålla?

När vi gör en utredning inför en löneutmätning räknar vi fram ett belopp som du alltid har rätt att behålla. Många kallar det för existensminimum – vi kallar det för förbehållsbelopp.

Vad ingår i förbehållsbeloppet?

I förbehållsbeloppet ingår

 • dels din boendekostnad,
 • dels ett normalbelopp som ska täcka dina vanliga levnadsomkostnader.

I normalbeloppet ingår bland annat kostnader för

 • mat,
 • kläder,
 • hygien,
 • telefon,
 • hushållsel,
 • försäkringar och
 • andra mindre utgifter för tillfälliga behov.

Hur stort är normalbeloppet?

Kronofogden bestämmer hur stort normalbeloppet ska vara en gång per år. Normalbeloppet är kopplat till konsumentprisindex som SCB fastställer på regeringens uppdrag.

Från 1 juni 2022 är normalbeloppet:

 • 5 158 kronor för en ensamstående vuxen
 • 8 520 kronor för makar eller jämställda
 • 2 756 kronor för barn 0–6 år
 • 3 308 kronor för barn 7–10 år
 • 3 860 kronor för barn 11–14 år
 • 4 411 kronor för barn 15 år eller äldre.

Vad kan påverka storleken på normalbeloppet?

Det är bra att veta att normalbeloppet för barn påverkas av till exempel

 • underhållsbidrag,
 • barnbidrag eller
 • studiebidrag.

Normalbeloppet minskar med motsvarande belopp som du får i bidrag. Självklart blir minskningen aldrig större än själva normalbeloppet.

Hur mycket får jag behålla för min bostad?

Förutom normalbeloppet får du också behålla pengar för ditt boende. Beloppet du får behålla kan variera beroende på din bostad:

 • Om du bor i hyreslägenhet är boendekostnaden din hyra samt kostnaden för värme.
 • Bor du i villa eller bostadsrätt gör vi en individuell prövning. Då kan utgifter för räntor på bostadslån, uppvärmning och andra driftkostnader vara en del av boendekostnaden.

Det är bara vad du faktiskt betalar i boendekostnad som tas med. Det innebär att om du har bostadsbidrag eller bostadstillägg minskas boendekostnaden med detta belopp.​

Vilka kostnader kan du få tillägg för?​

Vissa kostnader kan du få tillägg för. Det kan till exempel vara:

 • Familjens kostnader för medicin och läkarbesök. Du kan få tillägg upp till högkostnadsskyddet. Om du har sjukdomsrelaterade kostnader som inte omfattas av högkostnadsskyddet måste du ha läkarintyg. Alternativmedicin ingår inte.
 • Resor till och från arbetet.
 • Kostnader för barnsomsorg.
 • Kostnader för umgänge med barn som inte bor hos dig, men som du är underhållsskyldig för. Du kan få ett tillägg med 40 kronor per dag och barn när barnet bor hos dig. Du kan också få ersättning för barnets resor till dig (umgängesresor) i rimlig omfattning. Du ska kunna visa hur kostnaden för resorna fördelas mellan föräldrarna.
 • Kostnader för resor.
 • Underhållsbidrag som du betalar direkt till den andra föräldern eller till barnet om det är över 18 år.
 • Vissa kostnader för specialkost. Du måste kunna visa läkarintyg.
 • Glasögon. Du ska kunna visa intyg och kostnadsförslag.
 • Omfattande tandvård. Du ska kunna visa intyg från tandläkaren innan behandlingen inleds. Intyget ska innehålla information om:
  • att behandlingen är nödvändig,
  • hur stor den totala kostnaden är,
  • vilken andel du ska betala,
  • hur du ska betala samt
  • att behandlingen är det billigaste alternativet.