Debt to pay

If you have received a Debt to Pay letter this means you have an unpaid debt that the creditor has requested our help in getting paid.

Why do we send you the letter?

We send you a Debt to Pay letter after we have established that

 1. there is a debt
 2. it is correct
 3. you are the person who has to pay the private individual, government agency or company that you owe money.

How do you pay?

The letter with the claim specifies a payment deadline. Use the payment registration information in the letter to make the payment. Information about the debt is sometimes protected by confidentiality once the payment has been registered by us.

Do you want to know more about confidentiality? Read more by clicking the link Confidentiality.

What happens if you don’t pay?

If you don’t pay we will investigate what assets you have. Usually we will send you a letter in which we ask you to fill in information about your

 • income
 • family circumstances
 • accommodation costs etc.

There will be a prepaid return envelope for you to send us the filled-in form. If you would rather provide the information online you can use our online services to do so.

What can we do in order to collect debts?

We have various options for collecting debts. For example, we may attach (seize)

 • salary or other income
 • personal property, such as
  • money
  • cars
  • money you were due in a tax refund
  • a tenant-owner’s lease
 • immovable property, such as
  • real estate
  • a leasehold

Attachment means that we deduct money from your salary or sell your property to pay your debt.

Can we influence your debt?

We are not authorised to decide to freeze the interest rate on you debt or have it reduced.

Is your debt to another government agency?

We are not authorised to review the validity of another government agency’s decision that you have to pay. If you want to appeal such a decision you must therefore do so directly to the government agency that submitted the debt matter to us.

Is your debt to a company or private individual?

If you have a debt to a company or private individual you have to contact them if you want to discuss the debt.

Sammanfattning på svenska

Skuld att betala

Om du har fått brevet Skuld att betala betyder det att du har en obetald skuld till någon och att hen har begärt vår hjälp att få betalt.

Varför får du brevet Skuld att betala?

Brevet Skuld att betala får du efter att vi har konstaterat att

 • det finns en skuld,
 • den är riktig och
 • det är du som ska betala till den privatperson, myndighet eller företag som du är skyldig pengar.

Hur betalar du?

I brevet med kravet står en sista betalningsdag. Betala med hjälp av inbetalningsuppgifterna som följer med brevet. Uppgiften om skulden omfattas i vissa fall av sekretess när inbetalningen är bokförd hos oss.

Vill du veta mer om sekretess? Läs mer via länken Sekretess.

Vad händer om du inte betalar?

Om du inte betalar undersöker vi vilka olika tillgångar du har. Oftast skickar vi ett brev till dig där vi ber dig fylla i dina uppgifter om

 • inkomst,
 • familjeförhållanden,
 • bostadskostnader med mera.

Du får med ett portofritt svarskuvert som du ska skicka tillbaka blanketten i. Vill du hellre lämna uppgifterna digitalt hittar du den informationen i våra digitala tjänster.

Vad kan vi göra för att driva in skulder?

Vi har olika möjligheter att driva in skulder. Till exempel utmäta

 • lön eller annan inkomst,
 • lös egendom, exempelvis
  • pengar,
  • bilar, eller
  • pengar du skulle få tillbaka på skatten
 • bostadsrätt eller
 • fast egendom, exempelvis
  • fastighet eller
  • tomträtt.

Att utmäta innebär att vi drar pengar från din lön eller säljer din egendom för att betala din skuld.

Kan vi påverka din skuld?

Vi kan inte besluta om att frysa räntan på din skuld eller få din skuld nedsatt.

Har du en skuld till en annan myndighet?

Vi får inte pröva om en annan myndighets beslut att du ska betala är rätt eller fel. Vill du överklaga ett sådant beslut måste du därför göra det direkt hos myndigheten som lämnade in ärendet till oss.

Har du en skuld till företag eller privatpersoner?

Har du skulder till företag eller privatpersoner måste du kontakta dem om du vill diskutera skulden.