אונזערע פונקציעס

מיר האבן באקומען קלארע פונקציעס דורך די נאציאנאלע רעגירונג.

מיר זענען דא צו:

 • העלפן פארזיכערן די פינאנצירונג פון די פובליק סעקטאר
 • ארויסהעלפן פאר א גוט-פונקציאנירנדע געזעלשאפט פאר בירגער און געשעפטן
 • באקעמפן פארברעכן.

מיטטיילן מיט די מיסיע מיט די שוועדישע שטייער אגענטור און שוועדישע גרעניץ וואך.

מיט פירן אויס אונזערע פונקציעס דורכ'ן פארזיכערן אז די וואס זענען בארעכטיגט צו ווערן באצאלט ווערן באצאלט. די קענען זיין פובליק אויטאריטעטן, מוניציפאליטעטן, קאמפאניס אדער פריוואטע מענטשן.

מיר שטעלן אויך צו שטיצע פאר די וועלכע דארפן באצאלן זייערע חובות און מאכן זיכער אז דאס ווערט געטון אין א וועג וואס איז אין איינקלאנג מיט די געזעץ. איין וועג וויאזוי מיר טוען דאס איז דורך ארבעטן פארזיכטיג.

מיט נעמען קיינמאל נישט זייטן פאר אדער אנטקעגן סיי וועלכע פון די פארמישטע פארטייען.

אנדערע זאכן וואס מיר טוען

אבער מיט טוען פיל מער. אט זענען עטליכע ביישפילן:

 • מיר שטעלן צו שטיצע אזוי אז שווער פאר'חובות'טע מענטשן קענען איינגעבן צו איבערמאכן די סטרוקטור פון א חוב און צוריקגיין צו א חובות-פרייע לעבן.
 • מיר ארבעטן מיט אנדערע ארגאניזאציעס צו רעדוצירן די נומער פון איבער-פאר'חובות'טע מענטשן אין די געזעלשאפט און צו באקעמפן ארגאניזירטע פארברעכן, צום ביישפיל.
 • מיר האבן איבערזיכט אויף 'אינסאלווענסי' אדמיניסטראטארן און באקומער (די וועלכע פארוואלטן אויף באנקראטירונג און קאמפאני רי-ארגאניזאציע). מיר טוען אויך איבערקוקן ווי אזוי זיי ארבעטן מיט די נאציאנאלע געהאלט גאראנטי.
 • מיר ארבעטן צו העכערן וואכזאמקייט אויף פערזענליכע פינאנץ אין די געזעלשאפט.
 • מיר זענען א ערפארענע אויטאריטעט מיט ברייטע קענטעניס איבער די נאכפאלגן פון חובות'שאפט.

אונזערע אקטיוויטעטן ווערן באצאלט פון ביידע, שטייערן און אפצאלן.

På svenska

Vårt uppdrag

Vi har ett tydligt uppdrag. Det får vi av regeringen.

Vi ska

 • bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn
 • bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv
 • motverka brottslighet.

Uppdraget delar vi med Skatteverket och Tullverket.

Vi genomför vårt uppdrag genom att se till att den som har rätt att få betalt får det. Det kan vara myndigheter, kommuner, företag eller privatpersoner.

Vi ger även stöd till den som ska betala sina skulder och ser till att det sker på ett rättssäkert sätt. Detta gör vi bland annat genom att arbeta förebyggande.

Vi tar aldrig ställning för eller emot någon av de inblandade.

Annat som vi gör

Men vi gör mycket mer. Här kommer några exempel:

 • Vi ger stöd så att svårt skuldsatta kan ansöka om skuldsanering och komma tillbaka till ett liv utan skulder.
 • Vi samverkar med andra organisationer för att exempelvis minska antalet överskuldsatta i samhället och motverka organiserad brottslighet.
 • Vi har tillsyn över konkursförvaltare och rekonstruktörer (de som sköter konkurser och företagsrekonstruktioner). Vi granskar även deras arbete med lönegaranti.
 • Vi arbetar för att öka kunskapen om privatekonomi i samhället.
 • Vi är en expertmyndighet med stor kunskap om skuldsättningens effekter.

Vår verksamhet finansieras av både skattemedel och avgifter.