פארבינדט זיך מיט אונז

איר קענט זיך פארבינדן מיט אונז דורך טעלעפאן, אימעיל אָדער בריוו.

טעלעפאן

רופט אונז אויף

003737-1770

די זעלבע נומער גייט צו קאסטומער סערוויס און אונזער אפארעיטער.

ווען איר רופט, וועט איר ווערן באגריסט דורך א רעקארדירטע שטימע וואס וועט אייך בעטן צו ערקלערן איבער וואס איר דארפט הילף.

 • אויב איר ווילט זיך פארבינדן מיט קאסטומער סערוויס, זאגט אונז איבער וואס אייער פראבלעם איז.
 • אויב זוכט איר א ספעציפישע מענטש, זאגט דעם נאמען פון דעם מענטש מיט וועם איר ווילט זיך פארבינדן.
 • צו ווערן פארבינדן מיט די אפארעיטער, זאגט "växel” (אפארעיטער).

אויב די אויטאמאטישע שטימע פארשטייט נישט, וועט איר ווערן פארבינדן מיט קאסטומער סערוויס.

זענט איר אין אויסלאנד?

אויב זענט איר אין אויסלאנד און איר דארפט זיך פארבינדן מיט אונז, ביטע רופט

+05158465864

אונזערע אפיס שטונדן

אונזער קאסטומער סערוויס און אפארעיטער זענען אפן מאנטאג-פרייטאג 09.00–15.00.

אימעילט אונז

איר קענט אונז שיקן אן אימעיל אויף

kontakt@kronofogden.se

מיר וועלן פרובירן צו ענטפערן אייער אימעיל אויף די קומענדיגע ארבעטס טאג. אויב אייער פראגע איז מער קאמפליצירט, קען עס נעמען אביסל לענגער.

זאכן צו נעמען אין באטראכט ווען איר שיקט אונז אן אימעיל

 • מיר קענען בלויז ענטפערן אלגעמיינע פראגן. מיר קענען נישט ענטפערן אין אימעיל אויף פראגן אנבאלאנגט ספעציפישע קעיסעס.
 • אויב דארפט איר א דאקומענט אין פארבינדונג מיט חוב סערטיפיקאטן אדער ליסטעס, קענען מיר עס אייך שיקן אויב מיר באקומען אייער פאסט אדרעס אדער פאקס נומער.
 • אויב אייער פראגע איז אנבאלאנגט א מענטש, א קאמפאני אדער א ספעציפישע קעיס, ביטע שטעלט צו די פערזענליכע אדער קאמפאני אידענטיפיקאציע נומער פון די מענטש אדער פירמע וואס דארפט ווערן באצאלט אדער אונזער קעיס נומער.
 • פארמיידט פון שיקן סענסיטיווע פערזענליכע אינפארמאציע אין אומבאשיצטע אימעיל.
 • איר האט דעם רעכט צו פארבלייבן אנאנים: אבער, אלע אימעילס, בריוו אדער אנדערע געשריבענע דאקומענטן וואס מיר ערהאלטן זענען פובליק דאקומענטן. דאס מיינט אז זיי קענען זיין צוגענגליך צו די פובליק און אז מיר מוזן זיי מיטטיילן אויב עס ווערט פארלאנגט.
 • אויב לייגט איר צו א דאקומענט, זאל עס ענדערש זיין אין א PDF פארמאט.

שיקן א בריוו אדער אפליקאציע

אויב ווילט איר אונז שיקן א בריוו אדער אן אפליקאציע דורך די פאסט, איז וויכטיג אז איר זאלט עס שיקן צו דעם ריכטיגן אפיס צו באקומען שנעלע הילף. רופט אונז און מיר וועלן אייך העלפן.

באזוכט אונזערע אפיסעס

ביטע נעמט אין אכט אז אונזערע אפיסעס, סיידן אין שטאקהאלם און גאטענבורג, זענען אפען בלויז פאר פאראויס באשטימטע באזוכן. אויב ווילט איר באשטימען א זיצונג, ביטע רופט

003737-1770

På svenska

Kontakta oss

Du kan kontakta oss genom att ringa, mejla eller skicka brev.

Ringa

Ring oss på

0771-73 73 00

Det är samma nummer oavsett om du vill ringa till kundservice eller vår växel.

När du ringer möts du av en automatisk röst. Rösten ber dig beskriva vad du vill ha hjälp med.

 • Vill du komma i kontakt med kundservice berättar du vad ditt ärende handlar om.
 • Om du söker en viss person säger du namnet på den du vill komma i kontakt med.
 • För att bli kopplad till växeln säger du ”växel”.

Om den automatiska rösten inte förstår, kopplas du till kundservice.

Är du i utlandet?

Om du är i utlandet och behöver komma i kontakt med oss ringer du

+46 8 564 851 50

Våra öppettider

Vår kundservice och växel är öppen måndag–fredag 08.00–16.00.

Mejla oss

Du kan mejla oss på

kontakt@kronofogden.se

Vårt mål är att besvara ditt mejl senast nästkommande vardag. Om din fråga är mer komplicerad kan det dröja något längre.

Att tänka på när du mejlar oss

 • Vi kan enbart svara på allmänna frågor. Vi kan inte mejla svar på frågor som rör specifika ärenden.
 • Vill du ha utdrag som gäller skuldspecifikationer eller register kan vi skicka det till dig om vi får din postadress eller ditt faxnummer.
 • Gäller frågan en person, ett företag eller ett specifikt ärende ska du uppge person- eller organisationsnummer på den som ska betala eller ärendets nummer hos oss.
 • Undvik att skicka känsliga personuppgifter i oskyddad e-post.
 • Du har rätt att vara anonym. Däremot är alla mejl, brev eller andra skriftliga handlingar som kommer in till oss allmänna handlingar. Det innebär att de kan vara offentliga och att vi måste lämna ut dem om någon begär det.
 • Om du bifogar ett dokument ska det helst vara i filformatet pdf.

Skicka brev eller ansökan

Om du vill skicka ett brev eller en ansökan med post till oss är det viktigt att du skickar till rätt kontor för att få snabb hjälp. Ring oss så hjälper vi dig.

Besöka våra kontor

Observera att våra kontor, förutom i Stockholm och Göteborg, endast har öppet för bokade besök. Vill du boka besök ring

0771-73 73 00