Contact us

Welcome to contact us! You can reach us in different ways depending on what your case is about and what suits you best.

 

Call us

Call us on:

0771-73 73 00

Are you abroad?

If you are abroad and need to get in touch with us please call

+46 8 564 851 50

What to do

It is the same number regardless of whether you want to call customer service or our switchboard.

When you call, you will reach an automated voice. The voice asks you to describe what you want help with.

 • If you want to get in touch with customer service, state what your case is about.
 • If you are looking for a particular person, you say the name of the person you want to get in touch with.
 • To be connected to the switchboard, say "switchboard".

If the automated voice does not understand, you will be connected to customer service.

Our opening hours

Our customer service and switchboard are usually open Monday–Friday 08.00–16.00.

Email us

You email us at our email address:

kontakt@kronofogden.se

Our goal is to reply to your email in four weekdays at the latest. If your question is more complicated, it may be slightly longer.

To remember when you email us

 • We can only answer general questions. We cannot email answers to questions related to specific cases.
 • If you want extracts relating to debt specifications or records, we can send it to you if we receive your postal address or fax number.
 • If the question is regarding a person, a company, or a specific matter, you must provide the personal ID or company registration number of the one who must pay or our case number.
 • Avoid sending sensitive personal data in unprotected email.
 • You have the right to be anonymous. However, any emails, letters, or other written documents submitted to us are official documents. That means they can be public and we must disclose them if anyone requests.
 • If you attach a document, it should preferably be in the PDF file format.

Send letter or application

If you want to send us a letter or an application by post, it is important that you send it to the correct office for prompt assistance. Call us and we will help you.

Visiting our offices

Please note that our offices, except in Stockholm and Gothenburg, are only open by appointment. If you want to schedule an appointment, call:

010-579 26 60

from abroad:

+46 10 579 26 60

På svenska

Kontakta oss

Du kan kontakta oss genom att ringa, mejla eller skicka brev.

Ring oss

Ring oss på:

0771-73 73 00

Är du i utlandet?

Om du är i utlandet och behöver komma i kontakt med oss ringer du:

+46 8 564 851 50

Så här gör du

Det är samma nummer oavsett om du vill ringa till kundservice eller vår växel.

När du ringer möts du av en automatisk röst. Rösten ber dig beskriva vad du vill ha hjälp med.

 • Vill du komma i kontakt med kundservice berättar du vad ditt ärende handlar om.
 • Om du söker en viss person säger du namnet på den du vill komma i kontakt med.
 • För att bli kopplad till växeln säger du ”växel”.
  Om den automatiska rösten inte förstår, kopplas du till kundservice.

Våra öppettider

Vår kundservice och växel är vanligtvis öppna måndag–fredag 08.00–16.00.

Mejla oss

Du mejlar oss på vår mejladress:

kontakt@kronofogden.se

Vårt mål är att besvara ditt mejl senast nästa vardag. Om din fråga är mer komplicerad kan det dröja något längre.

Att tänka på när du mejlar oss

 • Vi kan enbart svara på allmänna frågor. Vi kan inte mejla svar på frågor som rör specifika ärenden.
 • Vill du ha utdrag som gäller skuldspecifikationer eller register kan vi skicka det till dig om vi får din postadress eller ditt faxnummer.
 • Gäller frågan en person, ett företag eller ett specifikt ärende ska du uppge person- eller organisationsnummer på den som ska betala eller ärendets nummer hos oss.
 • Undvik att skicka känsliga personuppgifter i oskyddad e-post.
 • Du har rätt att vara anonym. Däremot är alla mejl, brev eller andra skriftliga handlingar som kommer in till oss allmänna handlingar. Det innebär att de kan vara offentliga och att vi måste lämna ut dem om någon begär det.
 • Om du bifogar ett dokument ska det helst vara i filformatet pdf.

Skicka brev eller ansökan

Om du vill skicka ett brev eller en ansökan med post till oss är det viktigt att du skickar till rätt kontor för att få snabb hjälp. Ring oss så hjälper vi dig.

Besöka våra kontor

Observera att våra kontor, förutom i Stockholm och Göteborg, endast har öppet för bokade besök. Vill du boka besök ring:

010-579 26 60

från utlandet:

+46 10 579 26 60