Tlo borči šaj te ovel doldo taro sekretesi

O borči so isi tut ki amende šaj te ovel doldo taro sekretesi, odova šaj te ovel hem bašo javera buča ki amende, ko primer ikalibe e kherestar/stanestar. Tegani o podatke nane phravde. Odova značinela kaj na mukhaja avri o podatke.

Sar šaj kerea te del pe tuke sekretesi

Tu našti te rode skretesi. O borči ovela automatikane telo sekretesi keda pherena pe disave preduslovija. O borči te ovela čhivdo telo sekretesi tegani odola podatke sortirinena pe ko krediteskiri informacijakere firme.

Save preduslovija rodena pe bašo odova?

Odova i samo okola borčija so sine bašo sprovedibe ko Kronofogden so šaj te del pe olenge sekretesi. Taro 1 december 2018 o regularija bašo odova ule javer.

Akala buča mora te pheren pe kaj te šaj o podatke bašo jek borči te ovel učhardo taro sekretesi:

 • Tut nane disavo borči soj registririmo ko palune duj berša.
 • Tu platindžan e borčeskiri suma hem i kamata hem te isi eventualno harinibaskiri taksa hem fundamentalno taksa, ja pale okova so rodela te platinel pe oleske cidindža palal o rodibe love.
 • Tut nane nevo borči ko avutne duj berša palo odova so o borči ulo učhardo taro sekretesi.

Te platindžan ko primer jek borči bašo naplatimo porezi, izdržibaskere love ja pale vrdapaldibaskere/parkiribaskere kazne (generalno borčija) ko platibaskoro lileskoro vreme, odole borčeskere podatke uvek ka oven učharde sekreteseja. Odova važinela samo bašo fizikane džene, mangela te phenel pe prifatno džene so nane olen firme hem isi olen borčija samo e phuvjake, komunake ja pale e landstingeske kola i registririme ko Kronofogden palo 1 decembar 2018.

O Sekretesikane regularija važinena hem te ale javera borčija ko palune duj berš. Te platindžan tlo borči palo o vreme so terdžola ki beleška hem te alo tuke nevo borči tegani o purano borči našavela plo sekretesi te na platindžan o nevo borči odole vremeske sar so terdžola ki beleška.

Podatke so na ovena nisar učharde taro sekretesi

Isi disave podatke so našti dela pe olenge sekretesi ko Kronofogden. Odova i borčija bašo prifatno manuša hem firme. Akala borčija ovena amende zorakerde odolea so anela pe jek rešenje kaske so vakerela pe odluka (utfal). Jek asavko rešenje našti nisar te ovel telo sekretesi.

Sa amen so čhinavaja (odlučinaja), ko primer raportija bašo amare istrage (rodkerina) bašo odova so isi tut ja pale čhinaviba bašo konfiskiribe, olenge na dela pe sekretesi. Asavke rešenja šaj te na aven tuke – te platindžan tle borčija, tegani amen na trebela te kera istrage/rodkerina.

So ovela te na pherdžan o preduslovija?

Te na pherdžan o preduslovija tegani tle borčija ovena phravde e sarinipaske.

Buteder informacija hem jek lista bašo kreditengere informacijakere firme šaj dikheja ko Kompjuterikane inspekcijakoro (Integritetsskyddsmyndigheten) webbthan.

Integritetsskyddsmyndigheten

Sammanfattning på svenska

Sekretess

En skuld som ska drivas in av oss kan omfattas av sekretess. Även uppgifter om annat, exempelvis vräkning (avhysning), kan vara sekretessbelagt.

Sekretess innebär att uppgiften inte längre är offentlig och att vi inte lämnar ut uppgiften.

Krav för att en skuld ska omfattas av sekretess

Sekretess kan gälla uppgifter om skulder som funnits för indrivning. Det gäller både för skulder till staten, till exempel obetalda skatter och underhållsstöd, och skulder till privatpersoner och företag.

Krav för dig som driver företag

För dig som driver företag ställs följande krav för att uppgifterna om en skuld ska omfattas av sekretess:

 • Du har ingen skuld som registrerats under de senaste två åren.
 • Du har betalat skuldbeloppet, inklusive ränta, eventuell dröjsmålsavgift och grundavgift, alternativt att målet har återkallats av den som vill få betalt.
 • Du får ingen ny skuld under de följande två åren efter det att en skuld sekretessbelagts.

Krav för dig med äldre skulder

Är du en privatperson (fysisk person) med en skuld som registrerats före den 1 december 2018? Då gäller samma krav för dig som för företagare.

Krav för dig med nyare allmänna skulder

Är du en privatperson (fysisk person) utan egen näringsverksamhet och med allmänna skulder (obetalda skatter, underhållsstöd eller böter) som registrerats hos oss efter den 1 december 2018? Då gäller följande:

 • Har du betalat en skuld som rör allmänna skulder inom avitiden så kommer uppgiften om den skulden alltid att ha sekretess.
 • Det gäller även om det kommer andra skulder inom de följande två åren.
 • Har du betalat din skuld efter avitiden och får en ny skuld tappar den förra skulden sekretesskyddet först om du inte betalar den nya skulden inom avitiden.

Uppgifter som alltid är offentliga

Följande uppgifter är alltid offentliga:

 • utslag
 • våra beslut.

Det här är ett utslag

När en skuld till privatpersoner och företag fastställs hos oss sker det genom ett utslag (beslut). Detta utslag är alltid offentligt. Det kommer alltså att finnas kvar en offentlig uppgift om att någon har ansökt om att få betalt från dig (ett så kallat betalningsföreläggande), och att vi därefter har fastställt att du har den skulden.

Samma sak gäller vid handräckning, det vill säga om det fastställs att du ska göra något, till exempel lämna tillbaka ett föremål.

Exempel på beslut som alltid är offentliga

Det här är exempel på beslut som alltid är offentliga

 • en rapport där vi utreder dina tillgångar,
 • ett beslut om utmätning.

Sådana beslut kan du undvika genom att snabbt betala skulden så att vi inte behöver göra någon utredning.

Du kan inte ansöka om sekretess

Du kan inte ansöka om sekretess. Skulden blir automatiskt sekretessmarkerad hos oss om kraven är uppfyllda.

När får du en betalningsanmärkning?

Du kan få en betalningsanmärkning om du har skulder hos oss. Vi lämnar ut uppgifter om skulder till kreditupplysningsföretagen direkt när uppgiften registreras i vårt register. Kreditupplysningsföretagen ger dig i sin tur en betalningsanmärkning.

När det handlar om privatpersoner som inte driver företag, lämnar vi inte ut uppgiften om en skuld i allmänt mål, det vill säga skulder för obetalda skatter, böter eller underhållsstöd, förrän tiden för att betala (avi-tiden) har gått ut, och skulden fortfarande är obetald. Det betyder att privatpersoner har två veckor på sig att betala innan till exempel en skatteskuld orsakar en betalningsanmärkning.

Om din skuld omfattas av sekretess

Om din skuld omfattas av sekretess ska kreditupplysningsföretagen ta bort uppgiften om skulden och den betalningsanmärkning som uppstod när skulden registrerades för indrivning hos oss.

Vad kan du göra om du får en betalningsanmärkning?

Observera att det finns många olika skäl till en betalningsanmärkning. Om du misstänker att du har fått en anmärkning är det därför säkrast att kontrollera med något av kreditupplysningsföretagen. Integritetsskyddsmyndigheten har en lista över vilka kreditupplysningsföretag som finns.