እቲ ትውንኖ ኮንዶሚኑም ብግዱድ መሸጣ ክሕረጅ ምስ ዝውሰን

እቲ ትውንኖ ኮንዶሚኑም ብግዱድ መሸጣ ክሕረጅ እዩ ዝብል ደብዳቤ ተቐቢልካ ዲኻ? እቲ ምኽንያት ምናልባት ዝግበኣካ ክፍሊት ምስ ዘይትኸፍል ወይ ነቲ ገዛ ምስ ተበላሽዎ ወይ ብኻልእ መንገዲ ጉቡእኻ ምስ ዘይተማልእ ክኸውን ይኽእል።

ደብዳቤ ስለምንታይ ተዋሂቡካ?

እታ ምልክታ ግዱድ መሸጣ (Underrättelse tvångsförsäljning) ትብል ደብዳቤ እቲ ማሕበር ኮንዶሚኑም ነቲ ናትካ ኮንዶሚኑም ብግዱድ መሸጣ ክሕርጆ ምልክታ ከም ዘቕረበ ትሕብር።

እቲ ገዛ ስለምንታይ ብግዱድ መሸጣ ይሕረጅ?

ናይ’ቲ ገዛ ናይ ምጥቃም መሰልካ ንኣብነት በዞም ዝስዕቡ ምኽንያታት ምስ ዝንፈገካ፡እቲ ማሕበር ኮንዶሚኑም ነቲ ገዛ ብግዱድ መሸጣ ክሕርጆ ይኽእል

 • ዝግበኣካ ክፍሊት ምስ ዘይትኸፍል
 • ነቲ ገዛ ምስ ተበላሽዎ ወይ
 • ብኻልእ መንገዲ ጉቡእኻ ምስ ዘይተማልእ ክኸውን ይኽእል።

እቲ ማሕበር ዝተፈላለየ ስጒምቲ ክወስድ ይኽእል

ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኲነት እቲ ማሕበር ኮንዶሚኑም ብዝተፈላለይ ኣገባብ ስጒምቲ ክወስድ ይኽእል። ንኣብነት ነዞም ዝስዕቡ ክፍጸሙ ከመልክት ይኽእል፡

 • ዝግበኣካ ክፍሊት ክትኸፍል
 • ካብ’ቲ ገዛ ክትለቅቕ - ከም ዋና ገዛ ግን ኣለኻ
 • እቲ ኮንዶሚኑም ብግዱድ መሸጣ ክሕረጅ - ኣብ’ዚ ከም ዋና ገዛ ኣይኮንካን

ኣብ መካነ-መርበብ ናይ ክሮኖፎግድ (በዓል-መዚ ኣስፈጻሚ ትእዛዝ) ኣቲኻ ብዛዕባ ጠለብ ምኽፋልን ምልቃቕ ካብ ገዛን ዝያዳ ከተንብብ ትኽእል።

እቲ ማሕበር ኮንዶሚኑም ነቲ ገዛ ብግዱድ መሸጣ ክሕረጅ ቅድሚ ምምልካቱ ነቲ ምሳኻ ዝነበሮ ውዕል ግድን ኣቐዲሙ ሰሪዝዎ ክጸንሕ ኣለዎ።

ደብዳቤ እንተ መጺኡካ - ከም ዝተቐበልካዮ መልሲ ክትህብ ኣለካ


ኲሉ ሳዕ’ኳ እንተ ዘይኮነ ኣብ ገሊኦም ኲነታት ግዱድ መሸጣ ብዝምልከት ደብዳቤ ክመጸካ ይኽእል እዩ፡

 • እቲ ማሕበር ኮንዶሚኑም ዘመልከቶ ኣስገዳዲ መሸጣ፡ ቅድሚ ሕጂ ካብ’ቲ ቦታ ክትለቅቕ ኣብ ዝተዋህበ ውሳነ ወይ ፍርዲ ዝተመርኮሰ ምስ ዝኸውን፡ደብዳቤ ኣይወሃበካን እዩ።
 • እቲ ማሕበር ኮንዶሚኑም ነቲ ምስኡ ዝነበረካ ውዕል ምስ ዝስርዞ ደብዳቤ ይወሃበካ።

ደብዳቤ ምስ ትቕበል፡ብሓደ ካብ’ዞም ሰለስተ ኣገባባት ብዝቕልጠፈ መልሲ ሃብ፡

 • ነታ ኣብ’ታ ዝተቐበልካያ ደብዳቤ መጸዋዕታ ከም ዝተቐበልካ ትሕብር መረጋገጺት ቅብሊት ፈሪምካ ለኣካ።
 • ደውለልና(ቊ.ጉዳይ ወይ መጠን ገንዘብ ብዝምልከት ምናልባት ሕቶታት ክንሓተካ ከለና ንምቅላል፡ነታ ደብዳቤ ቀርባ)

ብሓደ ካብ’ዞም ዝስዕቡ ኣጋባባታት መልሲ ሃብ

መልሲ ከመይ ገይርካ ከም ትህብ ዝተፈላለዩ ምርጫታት ኣለዉኻ።

እቲ ተጠሊቡ ዘሎ ትኽክል እንተ ኾይኑ ነቲ ማሕበር ተወከሶ

ነቲ ጠለብ ምስ’ቲ ግዱድ መሸጣ ኣመልኪቱ ዘሎ ማሕበር ኮንዶሚኑም ብምልዛብ ክትደቓቐስ እንተ ደሊኻ ንዕኡ ትውከሶ።

ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ እቲ ማሕበርን ካልኦት ዝምልከቶም ወገናትን ካልእ ዓይነት ስምምዕ እንተ ዘየለ እቲ ኮንዶሚኑም ብግዱድ መሸጣ ይሕረጅ።

እቲ ጠለብ ግጒይ ምስ ዝኸውን ትነጽጎ(ትቋወሞ)

ነዞም ዝስዕቡ ብምጽሓፍ ነቲ ጠለብ ከም ዘይትቕበሎ ትሕብር

 • ነቲ ጠለብ ከም ትቋዎሞ(ትነጽጎ)
 • ስለምንታይ እቲ ጠለብ ጌጋ ምዃኑን

ነቲ ናይ ምቅዋም ጽሑፍ ብሓንቲ ካብ’ዘን ዝስዕብ ኣገባባታት ተጠቂምካ ትልእኾ፡

 • ምስ’ታ ደብዳቤ ከም ዝተቐበልካ ትሕብር መረጋገጺት ቅብሊት የሕቢርካ ትልእኾ
 • ኢሜል ገይርካ ትልእኾ
 • ደብዳቤ ገይርካ ትልእኾ

ንሕና’ኸ እንታይ ንገብር?

ግዱድ መሸጣ ክፍጸም ምልክታ ምስ ዝመጻና፡ነቲ ገዛ ብኣስገዳዲ ንኽሽየጥ ብቊዕ ምኽንያት ኣሎን የለን ንምርምር።ኣብ’ቲ ዝግበር ምርመራ ቃልካ ክትህብ ዕድል ይወሃበካ።

ነቲ ጠለብ ምስ ትቋዎም’ኸ?

ነቲ ጠለብ ናይ’ቲ ማሕበር ምስ ትቋወሞ፡ነቲ ጒዳይ ምርመራ ነካይደሉ።ምርመራ ኣብ ነካይደሉ እዋን ካብ’ቲ ገዛ ክትወጽእ ኣይትግደድን ኢኻ።እቲ ማሕበር ዝሃቦ ምኽንያት ምሉእ ዘዕግብ ምስ ዝኸውን ጥራሕ እዩ ነቲ ገዛ ብግዱድ መሸጣ ንሸጦ።

ነቲ ገዛ ብዝግባእ ስለ ዘይሓዝካዮ ናይ ምጥቃም መሰልካ ክንፈገካን ካብ’ቲ ገዛ ክትለቅቕ ከም ዝሓበረካን እቲ ማሕበር ብመርትዖ ከረጋግጽ ኣለዎ። ዝግበኣካ ክፍሊት እንተ ኸፊልካ መረጋገጺ ከተርእይ ኣለካ።

ነቲ ዝቐርብ ምልክታ ምስ ንነጽጎ

ኣብ ልዕሊ’ቲ ገዛ ዘለካ ናይ ምጥቃም መሰልካ ክንፈገካ ኣለዎ ድዩ የብሉን ኣብ ዝብል ውሳነ ዘይንበጽሓሉ እዋናት’ውን ኣለ እዩ።ንኣብነት ምኽንያት ናይ’ቲ ግዱድ መሸጣ ጎረባብቲ ስለ ዝረበሽካ ወይ ነቲ ገዛ ብኻልኣይ ስም ስለ ዘካረኻ ምስ ዝኸውን፡ነቲ ምልክታ ንነጽጎ።ሽዓኡ እቲ ማሕበር ኮንዶሚኑም ነቲ ጒዳይ ናብ ቤት ፍርዲ ከምረሖ ይኽእል።

ነቲ ውሳነ ይግባይ ምባል

እቲ ኮንዶሚኑም ፍሉይ ብዝኾነ ውሳነ ብግዱድ መሸጣ ክሕረጅ ንውስን።እቲ ንቡር መስርሕ ደድሕሪ’ቲ ውሳነ እቲ ግዱድ መሸጣ ኮንዶሚኑም ብቐጥታይ ንኽፍጸም እዩ።ነዚ ውሳነ ይግባይ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ።ይግባይ ምስ ትብል፡እቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ገዛ ከይንሸጦ ይእዝዘና።

እቲ ገዛ ብግዱድ መሸጣ ምስ ዝሕረጅ

ነቲ ውሳነን መሸጣን ዝምልከት ሓበሬታ ንዓኻን ነቲ ማሕበር ኮንዶሚኑምን ብጽሑፍ ይወሃበኩም።

እቲ ኮንዶሚኑም ክሽየጥ ምስ ዝውሰን እቲ ድሕሪኡ ዝስዕብ ነቲ ገዛ ብዝርዝር ምግላጹን ዋግኡ ምትማንን እዩ።ድሕሪኡ ነቲ ገዛ ኣብ ናይ መሸጣ ምልክታ ነውጽኣሉን ንተገደስቲ ነርእየሉን ንሸጠሉን መዓልቲ ንውስን።

På svenska

Din bostadsrätt ska säljas med tvång

Har du fått ett brev om tvångsförsäljning av din bostadsrätt? Då kan orsaken vara att du inte har betalat avgiften, att du vanvårdat lägenheten eller att de inte uppfyllt dina skyldigheter på annat sätt.

Varför har du fått ett brev?

Brevet ”Underrättelse tvångsförsäljning” innebär att bostadsrättsföreningen ansöker om att sälja din bostadsrätt med tvång.

Varför kan bostaden säljas med tvång?

Bostadsrättsföreningen kan sälja din bostad med tvång om du förlorat nyttjanderätten till den, exempelvis genom att

 • du har inte har betalat dina avgifter,
 • du har vanvårdat lägenheten eller
 • du inte har uppfyllt dina skyldigheter på andra sätt.

Föreningen kan agera på flera sätt

Bostadsrättsföreningen kan i denna situation agera på flera sätt. De kan ansöka om:

 • att du ska betala avgifterna (betalningsföreläggande)
 • att du ska flytta (vräkning/avhysning) – då står du kvar som ägare
 • att bostadsrätten ska säljas med tvång (tvångsförsäljning) – då står du inte kvar som ägare.

Läs mer om krav på att betala och vräkning/avhysning på Kronofogdens webbplats.

Bostadsrättsföreningen måste säga upp dig innan de kan ansöka om tvångsförsäljning.

Om du får ett brev – svara att du har tagit emot det

Du får i vissa situationer ett brev om tvångsförsäljningen, men inte alltid:

 • Du får inte ett brev om bostadsrättsföreningens ansökan grundar sig på ett beslut (utslag) eller en dom där det står att du måste flytta.
 • Du får ett brev om bostadsrättsföreningen själva sagt upp dig.

Om du får ett brev ska du svara så snart som möjligt på ett av följande sätt:

 • Skriv under och skicka in mottagningsbeviset (delgivningskvittot) som finns med i brevet.
 • Ring oss (ha gärna brevet till hands under samtalet så att du kan svara på frågor om exempelvis målnummer eller belopp).

Agera på något av följande sätt

Du har flera alternativ till hur du kan agera.

Är kravet rätt kan du kontakta föreningen

Om du vill diskutera en uppgörelse ska du kontakta bostadsrättsföreningen som har ansökt om tvångsförsäljning.

Bostadsrätten kan säljas med tvång om inte föreningen, du och övriga kända parter kommer överens om annat.

Är kravet fel kan du invända (bestrida)

Du kan invända mot kravet genom att skriva

 • att du invänder och
 • varför kravet är fel.

Invänd skriftligen på ett av följande sätt:

 • på mottagningsbeviset (delgivningskvittot) som finns med i brevet du fått.
 • i ett mejl
 • i ett brev.

Vad gör vi?

När vi får en ansökan om tvångsförsäljning prövar vi om det finns skäl att sälja lägenheten med tvång. I den prövningen får du tillfälle att yttra dig.

Om du inte invänder

Om du inte har någon invändning prövar vi inte frågan närmare. Vi bedömer då om uppsägningen är formellt riktig och om ansökan uppfyller kraven enligt bostadsrättslagen.

Om du invänder

Om du invänder mot föreningens krav prövar vi frågan. Däremot krävs inte att du faktiskt har flyttat från lägenheten. Vi säljer bara en bostad med tvång om föreningens skäl till försäljningen inte går att ifrågasätta.

Föreningen ska bevisa att du har misskött rätten till att nyttja bostaden och att du har blivit uppsagd. Du ska visa din betalning om du betalat avgiften.

Om vi säger nej till ansökan

Det händer att vi inte kan bedöma om du har förlorat rätten till bostaden. Ett exempel är om kravet på tvångsförsäljning beror på att du stört de boende eller hyrt ut olovligt i andra hand. Då kan vi avslå ansökan och bostadsrättsföreningen får vända sig till domstol.

Du kan överklaga beslutet

Vi meddelar i ett särskilt beslut att bostadsrätten ska säljas med tvång. Vanligtvis startar vi arbetet med att sälja bostadsrätten direkt efter att vi har fattat beslutet. Du kan överklaga beslutet. Då kan domstolen förbjuda oss att sälja din bostad.

Om din bostad säljs med tvång

Du och bostadsrättsföreningen får skriftlig information om beslutet och försäljningen.

Om vi fattar beslut om att bostadsrätten ska säljas är nästa steg att beskriva och värdera den. Därefter bestämmer vi en dag för annonsering, visning och försäljning.