Nasza misja

Mamy jasną misję. Pomagamy tym, którzy nie otrzymali platności i oferujemy wsparcie i porady tym, którzy mają płacić. Pilnujemy również, by płacenie odbywało się w sposób zgodny z prawem. Rząd corocznie decyduje, w jaki sposób mamy wykonywać naszą misję i co należy do priorytetów.

Misja od rządu

Rząd zleca nam zadania w Rozporządzeniu z instrukcją dla Służby Urzędu Komornika. Pismo regulujące zawiera informacje o sposobie wykonywania naszej misji i o tym, co należy do priorytetów w danym roku. Rząd zleca nam:

 • współudział przy zabezpieczeniu finansowania sektora publicznego,
 • współudział przy prawidłowym funkcjonowaniu społeczeństwa dla obywateli i gospodarki,
 • zapobieganie przestępczości.Misję tę dzielimy z Urzędem Skarbowym (Skatteverket) i Urzędem Celnym (Tullverket).

Jak to robimy?

Przeprowadzamy nasze zadania dopatrując, by ten, kto ma prawo otrzymać płatność, tę płatność dostał. Mogą to być urzędy, gminy, przedsiębiorstwa lub osoby prywatne, które wystąpiły o naszą pomoc w uzyskaniu płatności.

Wspieramy również tych, do których należy spłata zadłużenia i pilnujemy, by płatności odbywały się w sposób zgodny z prawem. Polega to między innymi na działaniach prewencyjnych, oferowaniu umorzenia długów i pomocy przy sporach nie dotyczących płacenia, na przykład w związku z eksmisją.

Nigdy nie opowiadamy się po żadnej ze stron.

Co jeszcze robimy?

Robimy jednak o wiele więcej. Oto niektóre przykłady tego, czym jeszcze się zajmujemy:

 • Osoby ciężko zadłużone mogą wystąpić u nas o umorzenie długów. Wspieramy dłużników tak, żeby byli w stanie powrócić do życia bez zobowiązań.
 • Współpracujemy z różnymi urzędami, przedsiębiorstwami i organizacjami, by zmniejszyć liczbę osób przesadnie zadłużonych w społeczeństwie, czyli zmniejszyć grupę osób mających na dobrą sprawę stałe problemy ze spłacaniem długów.
 • Sprawdzamy przeprowadzanie postępowania upadłościowego przez syndyków masy upadłościowej.
 • Pracujemy na rzecz poszerzenia wiedzy o finansach prywatnych wśród młodzieży i dorosłych.
 • Bierzemy udział w eksmisjach tych, którzy nie płacili czynszu.
 • Jesteśmy urzędem eksperckim z dużą wiedzą o efektach zadłużenia, zarówno dla społeczeństwa, jak i dla poszczególnych osób. Wspieramy i dofinansowujemy zarówno własne, jak i zewnętrzne badania naukowe dla poszerzenia naszej wiedzy.

Sammanfattning på svenska

Vårt uppdrag

Vi har ett tydligt uppdrag. Vi hjälper den som inte fått betalt och vi ger stöd och råd till den som ska betala. Vi ser också till att betalningar sker på ett rättssäkert sätt. Det är regeringen som varje år bestämmer hur vi ska utföra vårt uppdrag och vad vi ska prioritera.

Uppdrag från regeringen

Regeringen ger oss vårt uppdrag i Förordningen med instruktion för Kronofogdemyndigheten. I regleringsbrevet står det hur vi ska utföra vårt uppdrag och vad vi ska prioritera under året. Regeringens uppdrag till oss är att vi ska:

 • bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn,
 • bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv,
 • motverka brottslighet.

Uppdraget delar vi med Skatteverket och Tullverket.

Hur gör vi det?

Vi genomför vårt uppdrag genom att se till att den som har rätt att få betalt får det. Det kan vara myndigheter, kommuner, företag eller privatpersoner som ansöker om vår hjälp med att få betalt.

Vi ger även stöd till den som ska betala sina skulder och ser till att betalningar sker på ett rättssäkert sätt. Detta gör vi bland annat genom att arbeta förebyggande, erbjuda skuldsanering och genom att hjälpa till vid tvister som inte rör betalning, till exempel i samband med en vräkning.

Vi tar aldrig ställning för eller emot någon av de inblandade.

Vad gör vi mer?

Men vi gör mycket mer. Här kommer några exempel:

 • Den som är svårt skuldsatt kan ansöka om skuldsanering hos oss. Vi ger stöd så att den skuldsatta kan komma tillbaka till ett liv utan skulder.
 • Vi samverkar med olika myndigheter, företag och organisationer för att minska antalet överskuldsatta i samhället, det vill säga minska gruppen som har mer eller mindre permanenta problem med att betala sina skulder.
 • Vi granskar konkursförvaltarnas hantering av konkurser.
 • Vi arbetar för att öka kunskaperna om privatekonomi bland unga och vuxna.
 • Vi är inblandade när någon som inte har betalat sin hyra ska vräkas.
 • Vi är en expertmyndighet med stor kunskap om skuldsättningens effekter, både för samhället och för den enskilda individen. Vi stöder och finansierar både egen och extern forskning för att öka vår kunskap.