اگر بدهی خود را نپردازید ممکن است بعنوان پرداخت کننده غیر قابل اعتماد شناخته شوید

اگر شما بدهی دارید و بدهی خود را پرداخت نمیکنید ممکن است بعنوان پرداخت کننده غیرقابل اعتماد یا برپایه آنچه که در زبان عموم جاری است فردی "نشانه دار" شناخته شوید. این شرکتهای اطلاعات اعتباری یا kreditupplysningsföretag هستند که امور مربوط به افراد پرداخت کننده غیر قابل اعتماد را در دست دارند. شما اگر میخواهید بدانید که چه چیزی عامل این بوده که شما پرداخت کننده غیر قابل اعتماد شناخته شده اید، باید به این شرکت­ها مراجعه کنید.

چرا ممکن است به شما پرداخت کننده غیر قابل اعتماد گفته شود؟

اگر شما بدهی دارید و بدهی خودتان را پرداخت نمیکنید ممکن است طلبکار شما از اداره اجراییات Kronofogden برای وصول طلب خود کمک بگیرد. بتدریج بدهی شما در لیست بدهی های ما ثبت میشود. آنگاه شرکت­های اطلاعات اعتباری ممکن است آن اطلاعات را ازما بگیرند و این کار به معنای اینست که شما بعنوان یک پرداخت کننده غیر قابل اعتماد معرفی خواهید شد.

در مورد افراد عادی که به کار کسب و تجارت مشغول نیستند، ما اطلاعات مربوط به بدهی آنان را در دعوای عمومی، برای نمونه بدهی ­هایی که مربوط به مالیات پرداخت نشده، جریمه یا پرداخت نفقه است، در اختیار کسی قرار نمیدهیم تا اینکه زمان پرداخت (زمانی که در برگه پرداخت نوشته شده) بگذرد و بدهی پرداخت نشده باشد. این یعنی افراد عادی برای مثال دو هفته وقت پرداخت برای یک بدهی مالیاتی دارند پیش از آنکه آن بدهی موجب شناخته شدن فرد بعنوان یک پرداخت کننده غیر قابل اعتماد شود.

چگونه میتوان دانست که شما سابقه نپرداختن به موقع دارید؟

شما بسادگی میتوانید با یک تماس با یک شرکت اطلاعات اعتباری از این موضوع خبردار شوید که آیا سابقه نپرداختن به موقع دارید یا نه.

Integritetsskyddsmyndigheten

ما نمیتوانیم به پرسش های شما درباره سابقه نپرداختن بدهی پاسخ دهیم. به این دلیل که وقایعی می تواند موجب بوجود آمدن سابقه نپرداختن بدهی شود که هیچ ارتباطی با اداره اجراییات ندارد.

چه کسی میتواند سابقه نپرداختن بدهی را پاک کند؟

شرکت­های اطلاعات اعتباری هستند که میتوانند سابقه نپرداختن بدهی شما را پاک کنند.

Sammanfattning på svenska

Betalningsanmärkning

Om du har en skuld som du inte betalar kan du få en betalningsanmärkning – eller en prick som det ofta kallas. Det är kreditupplysningsföretagen som beslutar om betalningsanmärkningar. Det är också till dem du ska vända dig om du har frågor.

Den 1 december 2018 började nya regler gälla för skulder till staten och kommuner. Det kan exempelvis gälla obetalda skatter, underhållsstöd eller böter, det vi kallar för allmänna mål.

De nya reglerna innebär att uppgifter om dessa skulder inte leder till en betalningsanmärkning förrän du har fått möjlighet att betala eller invända mot kravet.

Detta innebär också att det blir extra viktigt för oss på Kronofogden att utreda din adress, om betalningskravet (avin) kommer i retur. Först efter denna utredning får vi skicka uppgifter till kreditupplysningsföretagen, om skulden fortfarande är obetald när den aviserats på den nya adressen.

Hur får du reda på om du har en anmärkning?

Vill du veta om du har en betalningsanmärkning ska du ta kontakt med ett av kreditupplysningsföretagen. Integritetsskyddsmyndigheten har en lista över alla kreditupplysningsföretag.

Integritetsskyddsmyndigheten

Vilken information finns hos kreditupplysningsföretagen?

Kreditupplysningsföretag har register med information om personer och företag. Där registreras bland annat uppgifter om inkomst, fastighet och även betalningsanmärkningar. Vissa av uppgifterna hämtar de från oss.