اگر بدهکارید

اگر بدهی دارید که نمیتوانید آن را پرداخت کنید، و طلبکارتان از ما تقاضای کمک کرده است، ما با شما تماس میگیریم. شما نامه ای از ما دریافت خواهید کرد. 

عادی ترین نامه هایی که شما از ما دریافت میکنید حکم پرداخت است و بدهی که باید پرداخت شود.

Sammanfattning på svenska

Om du har skulder

Har du en skuld du inte kan betala, och den du är skyldig pengar vill ha hjälp från oss, kontaktar vi dig. Du får ett brev från oss.

De vanligaste breven du får från oss handlar om betalningsföreläggande och skuld att betala.