What the Enforcement Authority is allowed to seize

If the person that owes you money, the debtor, is unable to pay, we may carry out an attachment. This means that we decide to seize some of the debtor’s assets and sell them in order to pay the debt.

Attachment order

Attachments are made in a particular order, where we always try to attach whatever will cause least detriment to the debtor. Some of the debtor’s property may not be attached because the debtor needs it for his/her subsistence.

Application for enforcement

What happens when we carry out an attachment?

An attachment begins with an investigation by us of the debtor’s assets. In this connection we may ask various government agencies, companies or persons for information. We may also visit the debtor’s home for the purpose of examining whether there are any assets that can be attached.

If there are assets, we or an agent engaged by us will sell the assets we have attached. If the attachment is of the debtor’s salary, his/her employer will pay the money to us and it will then be used to pay the debt.

When can we carry out an attachment?

In order for an attachment to be possible, the following conditions have to be met:

 • The property to be attached must belong to the debtor. We assume that s/he owns the property in his/her home. If someone else owns property that is in the debtor’s home, that person or the debtor must be able to prove that this is the case. For property that is in other locations, we have to be able to prove that it is owned by the debtor.
 • It must be possible to sell the property.
 • The property must have monetary value.
 • The sale must generate justifiable value, i e once the costs of the sale have been deducted there must be a reasonable surplus that can go towards paying the debt.
 • Assets that belong together may not be separated unless there are special reasons. This is because the assets will often be worth more if they are sold together rather than separately. Thus we may not attach only the inboard engine of a motorboat, even if the value of the engine by itself covers the debt.

What do we attach, and in what order?

Under normal circumstances we attach property in the following order:

 1. Cash
 2. Bank balances and other liquid assets, e g tax refunds
 3. Salary. We may decide that part of the debtor’s salary is to be paid directly to us in order to reduce the debt. If a salary attachment is expected to provide enough money to pay the debt fully within three months, we don’t normally attach any further assets.
 4. Mutual fund shares and directly owned shares. When we attach mutual fund shares and directly owned shares we notify the bank or Euroclear. They register that the property has been attached.
 5. Other personal property
 6. Immovable property such as a detached house, a holiday home or industrial real estate. Properties may be attached if the debtor does not pay the loans that a property has been mortgaged for. But properties may also be attached to pay for other debts. Before a property becomes attached we ask the creditors whether they want it to be attached or not.
 7. Ships and aircraft.

Is there anything we avoid attaching?

We go to some lengths to avoid attaching your home, but in some cases it is the only way of getting the debt paid, even if it is small. One precondition for attaching your home is that the sale of it generates a surplus after all the costs of the sale have been paid, and another is that the measure of attachment is proportional. Proportionality is about assessing whether the benefit of the measure is greater than its consequences for the affected party.

Is there anything we don’t attach?

There are some things we are not allowed to attach. In some cases this is because the debtor or his/her family need those things for their subsistence. Such property is protected under a right known as beneficium competentiae.

We may attach money, bank balances and claims unless it is apparent that they are needed for food, rent, clothes and other necessary expenses over the coming month. Expenses for travel and specialised care may also be included.

This property is protected

Usually the following types of property are considered protected by beneficium:

 • Clothes. However, more expensive fur coats and similar items may be attached.
 • Spectacles, ordinary watches and simpler jewellery.
 • Furniture and other things necessary for a home.
 • Special equipment needed due to a functional impairment.

What happens if we are unable to sell the attached property?

If the first attempt to sell fails we usually make a second attempt. If we are still unable to sell it we cancel the attachment and return the property to the debtor.

What happens if the whole debt can’t be paid?

If the investigation shows that the debtor does not have enough attachable assets to cover paying for the whole debt, we will write an investigation report and send it to you. In it we summarise what the investigation involved and what assets we found.

Sammanfattning på svenska

Utmätning

Om den som är skyldig dig pengar inte kan betala, kan vi göra en utmätning. En utmätning innebär att vi beslutar att något av den skuldsattas egendom ska tas om hand och säljas för att betala skulden.

En utmätning följer en viss ordning och vi försöker alltid i första hand att utmäta det som är till minst skada för den skuldsatta. Det finns exempelvis egendom som inte kan utmätas eftersom den skuldsatta behöver den för sitt uppehälle.

Vad händer när vi utmäter?

En utmätning börjar med att vi utreder vilka tillgångar den skuldsatta har. I samband med det kan vi fråga olika myndigheter, företag eller personer om information. Vi kan också komma till den skuldsattas bostad. Syftet är att undersöka om det finns tillgångar som går att utmäta.

Om det finns tillgångar säljer vi eller någon vi har anlitat den egendom vi har utmätt. Är det fråga om utmätning av lön betalar arbetsgivaren in pengarna till oss. Pengarna går till att betala skulden.

När kan vi utmäta?

För att vi ska kunna utmäta måste följande förutsättningar vara uppfyllda:

 • Egendomen ska tillhöra den skuldsatta. Vi förutsätter att hen äger egendom som finns i hens besittning, exempelvis bostaden. Om någon annan äger egendom som finns i bostaden, måste denna person eller den skuldsatta kunna bevisa det. Finns egendomen på andra ställen, måste vi kunna bevisa att den ägs av den skuldsatta.
 • Egendomen ska kunna säljas.
 • Egendomen ska ha ett ekonomiskt värde.
 • Överskottet efter försäljning måste vara försvarligt, det vill säga när kostnaderna för försäljningen är avdragna ska det som blir kvar av utmätningen ge ett rimligt överskott till skulderna.
 • Tillgångar som hör ihop får inte skiljas åt utan särskilda skäl. Anledningen är att tillgångarna ofta är värda mer tillsammans än om de säljs var för sig. Vi kan alltså inte utmäta enbart inombordsmotorn i en motorbåt, även om motorns värde i sig täcker skulden.

Vad utmäter vi och i vilken ordning?

Normalt gäller att vi utmäter i den här ordningen:

 • Kontanta medel, det vill säga pengar.
 • Banktillgodohavanden och andra likvida tillgångar, till exempel skatteåterbäring.
 • Lön. Vi kan besluta att en del av den skuldsattas inkomst ska gå direkt till oss för att minska skulderna. Om löneutmätningen förväntas ge så mycket pengar att skulderna blir betalda inom tre månader, utmäter vi vanligen inte fler tillgångar.
 • Fondandelar och aktier. När vi utmäter fondandelar och aktier meddelar vi banken eller Euroclear. Där registreras att egendomen är utmätt.
 • Övrig lös egendom.
 • Fast egendom som en villa, ett fritidshus eller en industrifastighet. Fastigheter kan utmätas om den skuldsatta inte betalar de lån fastigheten är pantsatt för. Men den kan också utmätas för andra skulder. Innan en fastighet blir utmätt frågar vi den som lämnat in en ansökan om hen vill att den ska utmätas eller inte.
 • Skepp och flygplan.

Finns det något vi undviker att utmäta?

Vi försöker i det längsta undvika att utmäta bostäder, men i vissa fall krävs det för att skulden ska kunna betalas, även om det rör sig om en mindre skuld. En förutsättning är att en försäljning ger ett överskott efter att alla kostnader för försäljningen är betalda, och att åtgärden att utmäta är proportionerlig. Proportionalitet handlar om att vi gör en bedömning av att nyttan av åtgärden är större än konsekvenserna för den som berörs.

Finns det något vi inte utmäter?

En del saker får vi inte utmäta. I vissa fall beror det på att den skuldsatta eller hens familj behöver dem för att klara sitt uppehälle. Sådan egendom kallas beneficieegendom.

Vi kan utmäta pengar, banktillgodohavanden och fordringar om det inte framgår att de behövs till mat, hyra, kläder och andra nödvändiga utgifter den närmaste månaden. Även utgifter för resor eller särskild vård kan räknas in. Vad som räknas som beneficium avgörs utifrån varje individs situation. Det är vanligt att följande räknas som beneficieegendom:

 • Kläder. Dyrare pälsar och liknande kan däremot utmätas.
 • Glasögon, en "normal" klocka och enklare smycken.
 • Möbler och annat som är nödvändigt för ett hem.
 • Specialutrustning som behövs på grund av funktionsnedsättning.

Vad händer om egendomen inte går att sälja?

Om det första försäljningsförsöket misslyckas gör vi vanligtvis ett nytt försök. Misslyckas försäljningen även då, upphäver vi utmätningen och den skuldsatta får tillbaka sin egendom.

Vad händer om hela skulden inte blir betald?

Om utredningen visar att den skuldsatta inte har utmätningsbara tillgångar som räcker till betalning av hela skulden, skriver vi en utredningsrapport som vi skickar till dig. Där sammanfattar vi vad vi gjort i utredningen och vilken egendom vi hittade.