International matters

If the debtor lives in another country or if the ruling/decision was issued in another country, you have various options for demanding payment.

If you have a ruling or decision

If you have a foreign ruling or decision in the matter and the debtor is in Sweden, we can usually help. Generally this has to be done with reference to an international agreement. In some cases a decision known as an exequatur is required from a court, confirming that the ruling can be executed in Sweden. More information is available on the Swedish Courts website. It also has a list of competent courts.

The following applies for rulings under the Brussels I Regulation: If you began pursuing the matter in the other country on or after 10 January 2015, you do not need a confirmation from a court that the decision can be executed in Sweden. In that case you can turn directly to us.

If the debtor has assets in Sweden

If your claim is against a person who lives abroad and who earns a salary or has assets in Sweden, we can help you with a salary attachment and attachment of assets.

If the debtor has assets abroad

If your claim is against a person who is resident abroad and only has assets abroad, we are unable to help you. This is the case regardless of whether you have a Swedish or a foreign ruling/decision. To get advice and help you should turn instead to a firm of solicitors, a debt collection company with an international network, or possibly to the embassy of the country in question.

If you are entitled to criminal damages you can turn directly to the Crime Victim Compensation and Support Authority for information.

If you don’t have a ruling/decision

If you have a claim against someone in another EU country, one option is to apply for an European Payment Order, EPO.

Related information

Sammanfattning på svenska

Internationellt

Om den som är skyldig dig pengar bor utomlands eller domen/beslutet är från ett annat land, har du olika möjligheter att kräva betalning.

Om du har en dom eller beslut

Om du har en utländsk dom eller beslut och den som ska betala finns i Sverige, kan vi i många fall hjälpa dig. Det måste i regel ske med stöd av en internationell överenskommelse. I vissa fall krävs ett beslut, så kallad exekvatur, från domstol som säger att domen går att verkställa i Sverige. På Domstolsverkets webbplats hittar du mer information om hur det fungerar hos domstolarna. Där hittar du också en lista över behöriga domstolar.

Undantag

För domar som omfattas av Bryssel I gäller följande: Om du började driva ärendet i det andra landet den 10 januari 2015 eller senare, behöver du inget beslut från domstol på att beslutet går att verkställa i Sverige. Då kan du vända dig direkt till oss.

När den som ska betala har tillgångar i Sverige

Om ditt krav riktar sig mot en person som bor utomlands och som har lön eller tillgångar i Sverige, kan vi hjälpa till med löneutmätning och utmätning av tillgångar.

När den som ska betala har tillgångar utomlands

Om ditt krav riktar sig mot en person som är bosatt utomlands och endast har tillgångar utomlands, kan vi inte hjälpa dig. Detta gäller oavsett om du har en svensk eller utländsk dom/beslut. För att få råd och hjälp kan du i stället vända dig till en advokatbyrå, en inkassobyrå med internationell verksamhet eller eventuellt till det aktuella landets ambassad.

Har du rätt till skadestånd på grund av brott kan du vända dig direkt till Brottsoffermyndigheten för att få information.

Om du inte har någon dom/beslut

Om du har ett krav på någon i ett annat EU-land kan du ansöka om vanligt betalningsföreläggande eller ett europeiskt betalningsföreläggande. Ansökningarna handläggs ungefär på samma sätt. Observera att huvudregeln är att du ska skicka din ansökan till domstolen i det land där den som du har kravet mot bor. I Sverige har vi rollen som behörig domstol och handlägger dessa ärenden.

Om den som har ett krav bor i Sverige och den som har en skuld bor i ett annat EU-land ska den som har kravet vända sig till det andra landets domstol med sin ansökan. Om det är tvärtom ska ansökan lämnas till oss.